Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0010

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Tynki renowacyjne w świetle normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz. 1. Zaprawa tynkarska oraz instrukcji WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme.

Autorzy Rokiel, M.  Magott, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Renovation plasters in the light of the standard PN-EN 998-1:2004 Requirements concerning mortars for walls. Part 1. Plaster mortar and WTA instruction No 2-9-04 Sanierputzsysteme
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stosowanie środków flankujących w postaci systemu tynków renowacyjnych jest jednym z etapów prac renowacyjnych prowadzonych na zawilgoconych i zasolonych obiektach. Te środki charakteryzuje specyficzny sposób zachowania. Na skutek jego własności następuje wchłanianie przez tynk wilgoci od ściany, i oddawanie jej do otoczenia w postaci pary wodnej, równocześnie z gromadzeniem wykrystalizowanych szkodliwych soli w masie tynku, a ponieważ następuje przemieszczenie strefy odparowania do wnętrza tynku renowacyjnego, nie powstają wykwity na powierzchni tynku (sposób funkcjonowania tego renowacyjnego tynku jest pokazany na rys. 1. Sole wykrystalizowują w tynku renowacyjnym, nie powodując widocznych uszkodzeń. Takie działanie trwa do momentu wypełnienia się kapilar kryształami soli; szacuje się, że przeciętna trwałość tynku renowacyjnego przekracza 20 lat. Tynk renowacyjny musi charakteryzować się ściśle określonymi parametrami, aby mógł wymusić sposób zachowania się wody i równocześnie działać jako zbiornik magazynowy soli.
EN Application of flanking agents in the form of renovation plasters system makes up one of the stages of renovation works for damp and saline objects. These agents feature a specific way of performance. In result of its properties, plaster soaks up moisture from a wall, gives it back to the surroundings in the form of water vapor, simultaneously storing up harmful crystallized salts in its mass, and as the evaporation zone is shifted inside the plaster it does not allow any efflorescence to occur on the surface of the renovation plaster (the way the renovation plaster works has been shown in fig. 1. Salts crystallize in the renovation plaster, not causing visible damages. This action lasts to the moment the capillaries are filled up with crystals of salt; it is estimated that average durability of renovation plaster can last over 20 years. The renovation plaster must have strictly specified parameters to enforce water to behave this way and simultaneously act as a salt storage.
Słowa kluczowe
PL tynk renowacyjny   wymagania budowlane   środek flankujący  
EN renovation plaster   requirements   flanking agent  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2009
Tom Nr 26
Strony 125--134
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rokiel, M.
autor Magott, C.
  • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Marka Weber DEITERMANN, Wrocław Division, Wrocław, Polska
Bibliografia
[1] WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.
[2] PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.
[3] WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.
[4] WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.
[5] PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.
[6] Rokiel M., Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce, wyd. II, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009.
[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
[8] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiot wym tych mandatów (Monitor Polski Nr 32, poz. 571).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPK6-0024-0010
Identyfikatory