Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0069-0028

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zmiany wybranych wskaźników infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2004-2009

Autorzy Rakowska, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Changes in selected indices of road infrastructure in Poland in 2004-2009
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zmiany wybranych wskaźników opisujących stan ilościowy infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2004-2009. Analizie poddano zmiany wskaźnika gęstości dróg o nawierzchni twardej ogółem, wskaźnika gęstości dróg o nawierzchni twardej ulepszonej, udziału dróg o nawierzchni twardej ulepszonej w drogach o nawierzchni twardej ogółem, zmiany długości dróg ekspresowych ogółem, wskaźnika gęstości dróg ekspresowych ogółem, struktury dróg ekspresowych wg kryterium lokalizacji, długości autostrad ogółem, wskaźnika gęstości autostrad, struktury autostrad wg kryterium lokalizacji oraz zmiany liczby mostów i wiaduktów stałych w Polsce ogółem oraz w województwach. Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie rozwoju infrastruktury drogowej i natężenia jej zmian w latach 2004-2009 w poszczególnych regionach NTS 2.
EN The paper presents changes in road infrastructure in Poland between 2004 and 2009, based on results of analysis of selected indices. These are changes in: density of hard surface roads, density of fast roads and motorways (km/100km2), structure of fast roads and motorways divided into urban and non-urban ones, length of motorways and number of permanent bridges and flyovers. The results show significant differences between regions (NTS 2) and between Eastern and Western Poland, in favour of the latter one.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura drogowa  
EN road infrastructure  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Strony CD--CD
Opis fizyczny -pełny tekst, Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rakowska, J.
  • SGGW
Bibliografia
1. Boni M. (red. nauk.). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
2. Metadane Banku Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pVgus/definicje_PLK_-HTML.htm?id=POJ-118.htm, (pobrano 10.08.2011).
3. Ministerstwo Infrastruktury, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Warszawa 2011.
4. Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (perspektywa do 2030 roku). Projekt. Warszawa 2011.
5. Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025. Warszawa 2005.
6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienie 2007-2013. Dokument przyjęty przez Komisję Europejską 2009r.
7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt. Warszawa 2009.
8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Strategio Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Warszawa 2006.
9. Opracowania kartograficzne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Departament Studiów GDDKiA, http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/docelowy-uklad-autostrad_6329/images/uklad_autostrad_2011.jpg, (pobrano 10.08.2011).
10. Rakowska J., Dostępność transportowa Polski Wschodniej w kontekście budowy spójności przestrzennej UE. Logistyka nr 6/2011, dokument elektroniczny.
11. Rakowska J., Infrastruktura drogowa Polski Wschodniej na tle kraju i UE - stan obecny i założenia rozwoju. Logistyka nr 6/2011, dokument elektroniczny.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, Dziennik Ustaw Nr 67 póz. 583.
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dziennik Ustaw Nr 128, póz. 1334 z późniejszymi zmianami.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Dziennik Ustaw Nr 187, póz. 1446.
15. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Dziennik Ustaw 1985 Nr 14 póz. 60, z póz. zm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0069-0028
Identyfikatory