Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0047-0009

Czasopismo

Ekologia i Technika

Tytuł artykułu

Przeżywalność wybranych bakterii wskaźnikowych w składowanej gnojowicy świńskiej

Autorzy Olszewska, H.  Skowron, K.  Gryń, G.  Świąder, A.  Rostankowska, Z.  Dębicka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Survival of selected indicator bacteria in stored swine slurry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rolnicze wykorzystanie gnojowicy, mimo wyraźnego wpływu plonotwórczego, niesie ryzyko mikrobiologicznego i parazytologicznego skażenia gleb i wód. Celem doświadczenia było określenie w warunkach laboratoryjnych tempa eliminacji wybranych bakterii wskaźnikowych w składowanej gnojowicy świńskiej w temperaturze 4 i 20"C. Badano w warunkach laboratoryjnych przeżywalność bakterii wskaźnikowych (paciorkowce kałowe grupy D, pałeczek Salmonella Typhimurium i Enteritidis), w gnojowicy świńskiej zaszczepionej zawiesiną odpowiednich bakterii wskaźnikowych. W trakcie doświadczenia gnojowica była składowana w temperaturze 4 i 20°C. Tempo eliminacji bakterii wskaźnikowych badano określając najbardziej prawdopodobną liczbę drobnoustrojów dla poszczególnych terminów oznaczeń po dodaniu bakterii wskaźnikowych do gnojowicy. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono równania prostych regresji i teoretyczne czasy przeżycia. Badania wykazały, iż bakterie wskaźnikowe podlegają stopniowej eliminacji z gnojowicy świńskiej. Tempo eliminacji paciorkowców kałowych grupy D było najniższe, bowiem po 11 tygodniach badań w temperaturze 4°C ich liczba obniżała się o 3 log, natomiast taki sam spadek w temperaturze 20°C miał miejsce po 8 tygodniach. Obliczone z równań regresji tygodniowe tempo eliminacji wynosiło w zależności od temperatury odpowiednio 0,22 log i 0,32 log. Znacznie bardziej wrażliwe na badane warunki środowiskowe były pałeczki Salmonella Badania wykazały, że bakterie S. Enteritidis podlegają szybkiej eliminacji. Tygodniowe tempo w temperaturze 4°C wynosiło 0,79 log, zaś w 20st.C 1,03 log. Natomiast liczba bakterii S. Typhimurium obniżała się wolniej. Zachodząca w ciągu tygodnia redukcja liczby bakterii była równa 0,56 log w temperaturze 4°C i 0,99 log w temperaturze 20"C. Reasumując można stwierdzić, iż eliminacja bakterii wskaźnikowych z gnojowicy świńskiej była wyraźnie uzależniona od temperatury składowania prób, ale także od gatunku badanych bakterii.
EN Agricultural use of slurry, in spite of apparent yielding effect, poses a risk of microbiological and parasitological contamination of soil and water. The aim of the experiment was to determine the elimination rate of selected indicator bacteria in swine slurry stored at 4 and 20'C under laboratory conditions. The survival of indicator bacteria (faecal streptococci D-group, Salmonella Typhimurium and Salmonella Enteritidis bacilli) was studied under laboratory conditions in swine slurry inoculated with a suspension of the relevant indicator bacteria. Slurry was stored at 4 and 20°C during the experiment. The elimination rate of indicator bacteria was investigated by determining the most probable number of tested microorganisms in particular terms of researches after the addition of indicator bacteria to slurry. On the basis of the obtained results the equations of regression lines and theoretical survival time were calculated. Examinations showed that indicator bacteria underwent the gradual elimination from swine slurry. The elimination rate of faecal streptococci D-group was the lowest, because its number decreased by 3 log at temperature 4°C after 11 weeks of experiment, while at 20°C the same reduction was observed after 8 weeks. The weekly reduction rate calculated on the basis of regression line equations was equal, depending on the temperature, respectively 0.22 log and 0.32 log. The Salmonella bacilli were much more sensitive to the environmental conditions. The examinations showed that S. Enteritidis bacteria underwent rapid elimination. The weekly reduction rate was equal 0,79 log at 4st.C and 1,03 log at 20°C. The number of S. Typhimurium bacilli decreased slower. The reduction of bacteria number, which occurred during the week, was equal 0.56 log at 4°C and 0.99 log at 20°C. In summary it can be concluded that the elimination of indicator bacteria from swine slurry was clearly dependent on temperature of samples storage, but also on the species of indicator bacteria.
Słowa kluczowe
PL gnojowica świńska   składowanie gnojowicy   przeżywalność bakterii   Salmonella Enteritidis   Salmonella Typhimurium   paciorkowce kałowe  
EN swine slurry   slurry storage   survival of bacteria   Salmonella Enteritidis   Salmonella typhimurium   faecal streptococci  
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Czasopismo Ekologia i Technika
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 2
Strony 62--68
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., tab.
Twórcy
autor Olszewska, H.
autor Skowron, K.
autor Gryń, G.
autor Świąder, A.
autor Rostankowska, Z.
autor Dębicka, E.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich, Katedra Higieny Zwierząt i Mikrobiologii Środowiska, 85-084 Bydgoszcz, ul. Mazowiecka 28
Bibliografia
1. Bendixen H. J., 1994. Safeguards against pathogens In Danish biogas plants. Water Science and Technology, 30, 171-180.
2. Finlay C., R., 1972. The presistance of Salmonella Dublin in slurry in tanks and on pas-ture. Yeterinary Record, 91, 233-235.
3. Gleeson C., Gray N., 1997. The coliform index and waterborne disease. E and FN Spon, Lon-don.
4. Gliński Z., Kostro K., 2005. Środowisko zanieczyszczenia patogenami źródłem zakażenia dla trzody chlewnej. Trzoda chlewna, 7, 102-106.
5. Hahn G., 1976. Untersuchungen uber die Tenazitat von Salmonello, en in Schwemmisten verschiedener Zusammensetzung. Diss. Giessen.
6. Himathongkham S., Bahari S., Riemann H., Cliver D., 1999. Survival of Escherchia coli O157:H7 and Salmonella Typhimurium in cow manure and cow manure slurry. FEMS Microbiol. Lett, 178, 251-257.
7. Huglund C., 2001. Evaluation of microbial health risk associated with the areas of source separated slurry. PhD thesis, Department of Biotechnology. Royal Institute of Technology.
8. Kluczek J. R, Kluczek B., Skinder Z., 1989. Gnojowica a ryzyko skażenia środowiska rolniczego. I. Flora bakteryjna gleby i roślin pastewnych. Pr. Kom. Nauk. Rol. Biol., seria B, BTN, Bydgoszcz, 38, 145-186.
9. Kołacz R., 2004. Produkcja trzody chlewnej a ochrona środowiska. Magazyn Weterynaryjny, suplement Świnie, 85-87.
10. Maćkowiak Cz., 1999. Gnojowica, jej właściwości i zasady stosowania z uwzględnieniem ochrony środowiska. Wydawnictwo IUNG Puławy, Materiały szkoleniowe 75/99.
11. Móllera F., 1984. Die Selbstreinigung fakal contaminierter Bóden. Disseration, Universitat Jana.
12. Munch B., Larsen E. H., Albaek B., 1987. Experimental studies in the survival of pathogenic and indicator bacteria in aerated and non aerated cattle and pig slurry. Biological Wastes, 22, 49-65.
13. Nijsten R., London N., Van den Bogaard A., Stobberingh E. 1996. Antibiotic resistance ainong Escherichia coli isolated from faecal samples of pig farmers and pigs. J. Antimocrob. Chemotcher., 37, 1131-1140.
14. Olszewska H., 2000. Ryzyko mikrobiologicznego skażenia gleb w następstwie nawożenia gnojowicą. Pr. Kom. Nauk. Rol. Biol. Biologicznych, seria B, BTN, Bydgoszcz, 47, 3-14.
15. Olszewska H., 2005. Aspekty higieniczne rolniczego wykorzystania gnojowicy. Rozprawy nr 116. Wydawnictwo Uczelniane ATR Bydgoszcz.
16. Olszewska H., Paluszak Z., Szejniuk B., 1997. Badania przeżywalności drobnoustrojów Salmonella Enteritidis w gnojowicy, ścieku bytowym i wodzie w warunkach laboratoryjnych. Materiały na sympozjum: Problemy higieny w ekologizacji rolnictwa. SGGW Warszawa.
17. Olszewska H., Paluszak Z., Szejniuk B., 1999. Badania przeżywalności Salmonella Enteritidis w warunkach laboratoryjnych w glebie, gnojowicy i ścieku komunalnym. Rocz. Nauk. Zoot., 26(3), 275-285.
18. Olszewska H., Skowron K., Stachowska A. 2009. Wpływ warunków termicznych na przeżywalność wybranych mikroorganizmów w składowanej gnojowicy. Pr. Kom. Nauk. Rol. i Biol., seria B, BTN, Bydgoszcz, 64, 67-73.
19. Paluszak Z., 1998. Badania nad zachowaniem i przeżywalnością wybranych drobnoustrojów fekalnych w glebie nawożonej gnojowicą. Rozprawy nr 85. Wydawnictwo Uczelniane ATR Bydgoszcz.
20. Paluszak Z., Ligocka A., Breza-Boruta B., Olszewska H., 2003. The survival of selected faecal bacteria in peat soil amended with slurry. EJPAU, 6 (2), seria Animal husbandry.
21. Paluszak Z., Olszewska H., Breza-Boruta B., 2003. Experimental study on faecal bacteria movement in soil amended with slurry. EJPAU, 6 (2), seria Animal husbandry.
22. Strauch D., 1978. Identifying the priority contaminants: microbiologicalagents. [in:] Animal and Human Health Hazards Associated with the Utilization of Animal Extrema (Kelly W. R., ed.). Offic. Publ. Europ. Comm., Luxemburg, 1-23.
23. Strauch D., 1991. Survival of pathogenic micro-organisms and parasites in excreta, mavu nure and sewage sludge. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 10 (3), 813-846.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0047-0009
Identyfikatory