Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0039-0030

Czasopismo

Ekologia i Technika

Tytuł artykułu

Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka

Autorzy Wichrowska, D.  Pobereżny, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of chosen factors on vitamin C content in potato tubers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań było porównanie odmian i określenie wpływu miejsca uprawy oraz zastosowanych herbicydów na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka pochodzące z dwóch niezależnych od siebie doświadczeń polowych. W pierwszym doświadczeniu do badań wykorzystano bulwy ziemniaka odmiany 'Agria', 'Satina'. 'Lena', 'Mors', uprawiane w regionie kujawsko- pomorskim i Dolnej Saksonii. Czynnikiem badawczym drugiego doświadczenia były cztery rodzaje herbicydów (Afalon 50 WP, Azogard 50 WP, Sencor 70 WG + adiuwant Olbras 88 EC, Apyros 75 WG + adiuwant Atpolan 80 EC) oraz dwie odmiany ziemniaka 'Rywal' i 'Saturna'. Zawartość witaminy C w bulwach oznaczono metodą miareczkową Tillmansa według PN-A-04019. Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka istotnie zależała od miejsca uprawy i uwarunkowań genetycznych odmiany i wynosiła średnio od 158,5 mgkg-1 świeżej masy ('Mors' uprawiany w okolicy Bydgoszczy) do 201,0 mg-kg-1 świeżej masy ('Lena' - w okolicy Getyngi), Zastosowane herbicydy do pielęgnacji plantacji ziemniaka, w porównaniu do obiektu kontrolnego, wpłynęły istotnie na wzrost zawartości witaminy C w bulwach. Największy dodatni wpływ miał preparat chwastobójczy Azogard 50 WP. Odmiana 'Saturna' odznaczała się wyższą zawartością omawianego związku w bulwach (227,4 mg-kg~' świeżej masy) niż odmiana 'Rywal' (217,9 mg-kg-1 świeżej masy).
EN The aim of the present research was to compare cultivars and to define the effect of the cultivation site and the herbicides used on the content of vitarnin C in potato tubers. The research material was made up of potato tubers obtained from two separate field experiments. The first experiment involved potato tubers of 'Agria', 'Satina', 'Lena', 'Mors' cultivars grown in the Kujawy and Pomorze Region and in the Lower Saxony. The research factor of the second experiment involved four types of herbicides (Afalon 50 WP, Azogard 50 WP, Sencor 70 WG -t- Olbras 88 EC adjuvant, Apyros 75 WG + Atpolan 80 EC adjuvant) and two potato cultivars 'Rywal' and 'Saturna'. The content of vitamin C in tubers was determined with the volumetric method following PN-A-04019. The content of vitamin C in potato tubers depended significantly on the cultivation site and genetic conditions of the cultivar and was, on average, from 158.5 mg-kg-1 of fresh weight ('Mors' grown in the vicinity of Bydgoszcz) to 201.0 mg-kg-1 of fresh weight ('Lena' - in the vicinity of Góttingen). The herbicides used in potato plantation cultivation, as compared with the control, had a significant effect on an increase in the content of vitamin C in tubers. The highest positive effect was recorded for Azogard 50 WP herbicide. 'Saturna' demonstrated its higher content in tubers (227.4 mg-kg-1 of fresh weight) than 'Rywal' (217.9 mg-kg -1 of fresh weight).
Słowa kluczowe
PL witamina C   bulwy ziemniaka   odmiany   herbicydy   miejsce uprawy  
EN vitamin C   potato tubers   varieties   herbicides   cultivation site  
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Czasopismo Ekologia i Technika
Rocznik 2008
Tom R. 16, nr 2
Strony 60--63
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
autor Wichrowska, D.
autor Pobereżny, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im, J.J. Sniadeckich, Wydział Rolniczy, Katedra Przechowalnictwa i Przetwórstwa Produktów Roślinnych, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20 bud A
Bibliografia
1. Borek-Wojciechowska R. 2000. Znaczenie witaminy C dla organizmu człowieka. Przemysł Spożywczy 2, tom 54, 52.
2 Ceglarek F,. Ceglarek-Jabłońska R., Dąbrowska K. 1990. Uproszczenia w pielęgnacji ziemniaków. Cz, II. Wpływ sposobów pielęgnacji na niektóre składniki i cechy bulw ziemniaka. Roczn. Nauk Roln , Seria A T. 109 Z., 103-116.
3. Kołpak R., Byszewska -Wzorek A., Płodowska J. 1987. Wpływ herbicydów na wysokość i jakość plonu ziemniaków. Roczn, Nauk Roln , Seria AT.106 Z. 4, 171-183.
4. Laaniste P., Joudu J,, Lohmus A., Jeremejev V. 1999. Mechanical and chemical weed control influence to the potato weediness, yield and ąuality. Trans, Estonian Agric. Univ. 203, 106-110.
5. Leszczyński W. 1994, Wpływ czynników działających w okresie wegetacji ziemniaka na jego jakość. Post. Nauk Roln. 6; 53-68.
6. Leszczyński W. 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność 7 Supl, 4(25), 5-27.
7 Mazurczyk W. 1994. Skład chemiczny dojrzałych bulw 30 odmian ziemniaka. Biul, Inst. Ziemn.. 44; 55-64.
8. Mazurczyk W,, Lis B. 1999. Zmienność składu chemicznego dojrzałych bulw ziemniaka odmian jadalnych Mat. Konf. Nauk Ziemniak jadalny i dla przetwórstwa spożywczego - czynniki agrotechniczne i przechowalnicze warunkujące jakość. Radzików, 23-25.02.; 17-19.
9. Pawedzik E., Delgado E. 1999.WirkungvonTrockenstress auf die Verfarbungsneigung von Kartoffelknollen. Kartoffelbau 50. Jg. (9/10); 358-360.
10. Rogozińska I. 2000. Vitamin-C-Gehalt in Kartoffelknollen. Einfluss von Dungung, Pflanzenschutz und Lagerung. Kartoffelbau, 51. Jg.(3) : 108-111.
11. Sembratowicz I. Czech A. 2005. Naturalne przeciwutleniacze występujące w żywności. Post. Nauk Roln. l, 75-88.
12. Woda-Leśniewska M. 1993. Wpływ karbofuranu i metribuztnu na wartość biologiczną i odżywczą białka bulw ziemniaka. Prace Nauk. Inst, Ochr. Rosl. T.XXXV, Z. 1/2, 85-89.
13. Yaris E. 1970. Variation in the ąuality of table potato and the influencing it in Filand. Acta Agralia Fennica, 118; 7-8.
14. Zarzecka K. 1997. Wpływ pielęgnacji na zachwaszczenie, wysokość i jakość plonu bulw ziemniaka. Wyd. WSRP Siedlce, 82.
15. Zarzecka K., Gąsiorowska B. 2000. Impact of some herbicides on the chemical composition of potato tubers. EJPAU Vol.3, Issue l, Agronomy.
16. Zarzecka K., Gugała M. 2003. The effect of herbicide applications on the content of ascorbic acid and glycoalkaloids in potato tubers. Plant Soil Environ., 49 (%), 237-240.
17. Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 1985. Warunki agrotechniczne i przechowalnicze a cechy użytkowe bulw ziemniaka, Biul. Inst. Ziemn. 33, 109- 119.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0039-0030
Identyfikatory