Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0037-0013

Czasopismo

Ekologia i Technika

Tytuł artykułu

Analiza i ocena źródeł hałasu leśnego Parku Kultury i Wypoczynku " Myślęcinek" w Bydgoszczy - sezon letni

Autorzy Szopińska, K.  Sztubacka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis and the evaluation of sources of the noise of forest park of culture and leisure "MYŚLĘCINEK" in Bydgoszcz - summer season
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule określono klimat akustyczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, którego prezentacją jest mapa z izoliniami hałasu dla badanego terenu. Następnie opracowano kartodiagram natężenia ruchu na terenie parku w chwili pomiaru hałasu w wydzielonych podobszarach. Wynik badań posłużył odpowiedzi na pytanie: czy na klimat akustyczny parku ma wpływ jedynie hałas komunikacyjny zewnętrzny czy też powinno się uwzględniać wewnętrzne źródła dźwięku wywołane np.: dużym natężeniem odwiedzających.
EN The article referred to the acoustic climate of Forest Park of Culture and Leisure "Myślęcinek" in Bydgoszcz. Presentation is acoustic map for research area and cartodiagram that shows traffic in the park at the time of measurement noise in separate subdivisions. Studies have been compared and answered the question: Is the acoustic climate of the park affects only the external communication or should take to internal sources of sound such as: high intensity of the visitors?
Słowa kluczowe
PL hałas środowiskowy   park miejski   klimat akustyczny  
EN environmental noise   urban park   acoustic climate  
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Czasopismo Ekologia i Technika
Rocznik 2010
Tom R. 18, nr 6
Strony 319--323
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz. tab.
Twórcy
autor Szopińska, K.
autor Sztubacka, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, 85-789 Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7
Bibliografia
1. Engel Z. 2001. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
2. Kujawski E., Luther L., Sztubecka M. 2008. Koncepcja prezentacji zanieczyszczenia hałasem wielofunkcyjnych parków miejskich na przykładzie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, Materiały XV Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego pt.: „Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego", Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz.
3. Łoś K. 1996. Bydgoska Gospodarka Komunalna. Bydgoszcz
4. Łukasiak A. 2006. Struktura zagospodarowania a funkcje dydaktyczne Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Praca dyplomowa napisana w Katedrze Geodezji : UTP Bydgoszcz.
5. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009- t 2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008, Greenworld. serwus.pl/eko_info
6. Ratajski L. 1989. Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Wyd. PPWK, Warszawa,
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 j nr 120 póz. 826).
8. Sztubecka M. 2006. Zróżnicowanie natężenia hałasu jako funkcja różnorodności stref w dużych parkach rekreacyjnych, Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Diagnozowanie stanu środowiska - metody badawcze - prognozy. Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego.", Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz.
9. Szybowicz S. 2006. Komunikacja dojazdowa i warunki przemieszczania się ludności na obszarze Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. Praca dyplomowa napisana w Katedrze Geodezji UTP Bydgoszcz.
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 póz. 627 z późniejszymi zmianami).
11. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0037-0013
Identyfikatory