Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0004-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia

Tytuł artykułu

Struktury nadcząsteczkowe i wybrane właściwości rozgałęzionych i usieciowanych poli(estro-uretanów), poli(etero-uretanów) i poli(uretano-biuretów) formowanych reaktywnie

Autorzy Janik, H.Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Submolecular structures and properties of branched and crosslinked poly(ester-urethanes), poly(ether-urethanes) and poly(urethane-biurets) obtained by reactive casting
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań własnych autorki, dotyczące struktur nadcząsteczkowych i właściwości rozgałęzionych lub w różnym stopniu usieciowanych segmentowych poliuretanów, otrzymanych technologią formowania reaktywnego (tzw. lane segmentowe poliuretany: LPU), z grupy poli(estro-uretanoów), poli(etero-uretanów) i poli(uretano-biuretów) o różnej zawartości segmentów sztywnych (HS) i giętkich (SS). Wyniki badań odniesiono do typowych próbek termoplastycznych poliuretanow segmentowych formowanych wtryskowo. Poli(estro-uretany) (PUEs) zawierały 35, 38, 50 lub 57% HS i syntetyzowane były z 4,4'diizocyjanianu difenylometanu (MDI), ł,4-butanodiolu (BD) i a,w-dihydroksy poli(adypinianu etylenu) (PEA) lub MDI, BOi a,w-dihydroksy poli(adypinianu etylenowo-butylenowego) (PEBA) lub MDI, BD i a,w-dihydroksy poli(kaprolaktonu) oraz z MDI, PEBA, BD i 2-etylo-2(hydroksymetyleno) propan-I,3-diolu (TMP), a także z MDI, BD, PEBA, eteru a-allilogliceryny (EAG) i nadtlenku dikumylu (DCP). Poli(etero-uretany) (PUEt), zawierały 30, 38 lub 50% HS i syntetyzowane były z MDI, BD i a,w-dihydroksy poli(tlenku propylenowego) (PPO), a także z MDI, PPO, BD i TMP, użytych łącznie w różnych proporcjach, oraz z MDI, PPO i TMP. Poli(uretano-biurety) (PUB) zawierały 20 lub 35% HS i syntetyzowane były z MDI, PEBA, BD i mocznika (M) lub N,N' -etylenomocznika (EM) oraz z MDI, PEBA, l,4-etylenodiolu (ED) i M. Mocznik i N,N' -etylenomocznik dodawane były do BD w różnych proporcjach w dn1gim etapie syntezy. Badania strukturalne poliuretanów wykonano metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), mikroskopii sił atomowych (AFM), spektrometrii mikroramanowskiej ([mu]-Raman), spektrofotometrii odbici owej w podczerwieni (IR - ATR) oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Preparaty do analizy w TEM przygotowywano techniką cienkich filmów lub replik dwustopniowych. Obserwacje w TEM przeprowadzano w jasnym polu oraz z wykorzystaniem selektywnej mikrodyfrakcji elektronowej (SAED). W badaniach morfologicznych PU wykorzystano także tradycyjne techniki badań mikroskopii polaryzacyjnej i mikroskopii optycznej odbici owej w wersji zmodyfikowanej, przystosowanej do cyfrowej archiwizacji i komputerowej analizy obrazu. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono wpływ temperatury, szybkości odparowania rozpuszczalnika oraz stężenia roztworu na strukturę nadcząsteczkową i właściwości mechaniczne cienkich filmów LPU, przygotowanych z roztworu w dimetyloformamidzie (DMF), określono zmiany w strukturze nadcząsteczkowej i właściwościach, wynikające z wprowadzenia rozgałęzienia i/lub sieciowania podczas syntezy różnych odmian poliuretanów. Ponadto ustalono, jakie możliwości i ograniczenia występują podczas badania struktur nadcząsteczkowych LPU w TEM, przygotowanych do analizy techniką cienkich filmów. Podstawowymi elementami budowy badanych PUEs i PUEt są sferolity i/lub globule o wymiarach rzędu 0,5-20 mikrometrów, występujące w różnej ilości, oraz/lub domeny o wymiarach 12-25nm o różnym stopniu separacji fazowej. Stwierdzono, że zmiana temperatury i szybkości odparowania rozpuszczalnika prowadzi do otrzymania filmów PU, mających agregaty krystaliczne o zróżnicowanej budowie i temperaturze topnienia. W filmach tych obecne są zarówno agregaty krystaliczne segmentów giętkich, jak i sztywnych, lub tylko segmentów sztywnych. Wprowadzenie do syntezy LPU środka sieciującego obok BD, na etapie przedłużania łańcuchów, ogranicza krystalizację segmentów sztywnych i tym samym przyczynia się do powstawaniu mniejszej ilości i mniejszych rozmiarów struktur nadcząsteczkowych typu sferolitów i globul w PUEt i PUEs. Poliuretany te zawierają frakcje zolu i żelu. W usieciowanych PUEt (niezawierających frakcji zolu), w których węzłem sieciującym są ugrupowania uretanowe pomiędzy segmentami sztywnymi (użycie 100% TMP), jedynym elementem strukturalnym są nanodomeny, które stanowią fazę rozproszoną zarówno w LPU o zawartości 30. jak i 50% segmentów sztywnych. Wprowadzenie do budowy chemicznej LPU mostków sieciujących C-C powoduje ten sam efekt i nie stwierdzono obecności mikroagregatów krystalicznych HS w badanych PUEs. Również wiązania sieciujące biuretowe przeciwdziałają powstawaniu agregacji segmentów sztywnych w postaci globul i sferolitów. W przypadku rozgałęzionych PUB, otrzymanych z użyciem EM obok BD w drugim etapie syntezy, nie obserwowano także obecności agregacji HS w skali mikrometrycznej. Natomiast użycie M obok BD w drugim etapie syntezy PUB przyczyniało się jedynie do zmniejszenia rozmiarów agregatów HS i obniżenia ich temperatury topnienia w stosunku do agregatów HS. obserwowanych w PUEs czy PUEt. Ugrupowania allofanianowe rozgałęziające lub sieciujące nie wykazują jednolitego wpływu na morfologię LPU. Nie stwierdzono ogólnych prawidłowości pomiędzy obecnością wiązań allofanianowych a tendencją do tworzenia agregatów krystalicznych segmentów sztywnych. Agregaty krystaliczne segmentów sztywnych obecne są zarówno w przypadku sieciujących, jak i rozgałęziających grup allofanianowych. Z wykorzystaniem spektrometrii [mu]-Ramana wykazano odmienną budowę chemiczną globul w PUEt w stosunku do sferolitów i obszarów otaczających sferolity. Odnotowano także fakt występowania w PUB, otrzymanych z udziałem BD i EM łącznie w drugim etapie syntezy, skupisk domen segmentów sztywnych amorficznych, na obszarach rzędu 200 - 600 nm. Wewnątrz tych skupisk obecne są domeny sferyczne o średnicy 13 - 30 nm, a na zewnątrz występują domeny połączone o wymiarze poprzecznym 40 - 80 nm. Stwierdzono zdecydowany wpływ różnych rodzajów struktur nadcząsteczkowych na wiele właściwości badanych poliuretanów. Odmienne właściwości fizykomechaniczne zanotowano dla poliuretanów, w których zaobserwowano obecność globul i sferolitów lub skupisk segmentów sztywnych w porównaniu z poliuretanami, w których nie stwierdzono obecności tych elementów morfologicznych. Do takich właściwości należą przede wszystkim naprężenia przy 100% wydłużeniu próbki, odkształcenie trwałe, ilość energii rozpraszana podczas cyklu obciążenie-odciążenie, podatność na biodegradację i działanie rozpuszczalnika oraz sposób pękania w niskiej temperaturze. Zaobserwowane zależności dostarczają cennych informacji, które mogą być wykorzystane przy projektowaniu nowych odmian segmentowych poliuretanów.
EN The submolecular structures and their influence on the particular properties are described for branched or crosslinked to a various degree poly(ester-urethanes), poly(ether-urethanes) and poly(urethane-biurets) having various bard and soft segments content and obtained by reactive casting. Poly(ester-urethanes) with 35, 38, 50 or 57% by weight of HS content, synthesized from 4,4'diphenylmethane diisocyanate (MDI), 1,4-butanediol (BD) and a, m-dihydroxy poly(ethylene adipale) (PEA) or MDI, BD and a, m-dihydroxy poly(ethylene-butylene adipate) (PEBA) or MDI, BD and a,m-dihydroxy polycaprolactone or MDI, BD and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1.3-diol (TMP) or MDI, BD, PEBA, a-allylglyceryne ether (EAG) and dicumylperoxide were the subject of studies. Poly(ether-urethanes) (PUEt) with 30, 38 or 50% by weight of HS content, synthesized from MDI, BD and a, m-dihydroxypoly(propylene oxide) (PPO) or MDI, PPO, BD and/or TMP were investigated as well. Poly(urethane-biurets) with 20 and 35% of HS content, obtained from MDI, PEBA, BD and urea (M) or N,N' -ethyl urea (EM) as well as from Mm, PEBA, 1,4-ethylene diol and M were also studied. Structural studies were perfomed with the use of transmission electron microscopy (TEM), atomic force microscopy (AFM), micro-Raman spectrometry ([mu]-Raman), attenuated totał refflection infrared spectroscopy (IR - ATR) and differential scanning calorimetery (DSC). Thin solvent-cast films or two-stage replica techniques were used to prepare the samples for TEM. Bright field and selected area electron diffraction (SAED) modes of observation were used. Additional morphological studies were performed with the use of optical polarized or optical reflected microscopes equipped with digital image capture and computer analysis attachments. The int1uence of temperature, solvent rate evaporation and polymer solution concentration on submolecular structure farmation and mechanical properties were established for LPU thin films cast from dimethylformamide (DMF). Submolecular structure changes caused by introducing of branching or/and crosslinking during the synthesis of cast segmented polyurethahes were also described. Moreover, the limitations of TEM studies of thin films of LPU were recognized. The basic elements of submolecular structure of PUEs and PUEt are aggregates of spherulites and globules types with a size of 0.5 - 20 micrometers. Next to them domains with a size of 12 - 25 nm are present. The phase separation degree is different in various LPU. The change of temperature or solvent rate evaporation during preparation of solvent cast films leads to the' changes in aggregate melting temperature and types. The aggregates with bard or/and soft segments crystal1ization were observed in LPU. Adding of crosslinking agent next to BD during the second step of PUEt or PUEs synthesis inhibits bard segment crystallization and leads to the lower amounts and smaller sizes of spherulites and globules. These LPU consist of zol and gel fractions. In case of crosslined PUEt (not having zol fraction, adding of 100% of TMP) by urethane groups between bard segments there are only domains of nanometer size present. The domains are of isolated type for both LPU with 30 and 50% of HS content. The introduction of crosslinking of LPU by C-C bridges is causing the similar effect as introduced by TMP and there are no crystalline aggregates and globules of bard segments visible. Crosslinking of LPU by urea groups impedes formation of globules and spherulites as well. No crystalline bard segment aggregates were observed in case of branched PUB obtained with the use of EM and BD in the second step of synthesis contrary to PUB synthesized with the use of M and BD. In the last case HS crystalline aggregates are present but of smaller size and lower melting temperature than in PUEs or PUEt. The role of branched ar crosslinked allophanate groups is not homogenous in formation of submolecular structure of LPU. Crystalline aggregates of micrometer size are present in both LPU branched or crosslinked by allophanate groups. With the use of [mu]-Raman analysis the chemical composition of globules, spherulites and the area in between of those entities was compared. The submolecular structure of PUB was described in this work for the first time. It is more complicated than in PUEs and PUEt and depends on the composition of chain extenders used in the second step of the synthesis. In case of PUB obtained with the use of BD and EM in the second step of the synthesis there are present amorphous domains of isolated and connected types. They are of different size and they are not homogenously distributed in the whole samples. The isolated domains are of 13 - 30 nm in size and they are making aggregates of 200 - 600 nm. Around those aggregates they are scattered connected domains with the size in range of 40 - 80 nm. The interrelationships between the submolecular structure and the particular properties were studied. The dominant influence of globules and spherulites or amorphous bard segments aggregates on physico-mechanical properties was found. The most sensitive properties and parameters on the presence of those entities are the stress at 100% of sample elongation (M1OO), permanent set, hysteresis during loading-unloading cycle, degree of biological degradation, degree of solvent swelling and the mode of fracture at law temperature. The described findings are usefull at research of new LPU materials with predescribed properties.
Słowa kluczowe
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
Rocznik 2005
Tom Nr 53(599)
Strony 3--141
Opis fizyczny Bibliogr. 415 poz., rys., tab
Twórcy
autor Janik, H.Z.
  • Katedra Technologii Polimerów
Bibliografia
[1] Oertel G., Ed.: Polyurethane Handbook. New York: Hanser Publishers 1985.
[2] Praca zbiorowa: The Polyurethanes Book, ed. D. Randall, S. Lee, Huntsman International LLC – John Wiley & Sons 2002.
[3] Wirpsza Z.: Poliuretany. Chemia, technologia i zastosowanie. Warszawa: WNT 1991.
[4] Allport D. C., Janes W. H.: Block Copolymers, Applied Science Publishers Ltd, London 1973.
[5] Legge N. R., Holden G., Schroeder H. E.: Thermoplastic Elastomers. A comprehensive Review, Munich-Vienna-New York: Hanser Publishers 1987.
[6] Bayer O.: Angew. Chemie 62, 57 (1950).
[7] Potocki A., Balas A., Pilarczyk M.: Polimery-W 11, 411 (1966).
[8] Athawale V. D., Pillay P. S.: J. Macromol. Sci. Pure 40, 1227 (1998).
[9] Chen X., McCarthy S. P., Gross R. A.: Macromol. 31, 662 (1998).
[10] Masiulanis B.: Elastomery 7, 3 (2003).
[11] Tanaka T. J., Nowlen S. P., Korsak K., Wood R. T., Antonescu C. E.: Nuclear Techn. 143, 152 (2003).
[12] Basak P., Parkash O., Chaterji P. R.: Macromol. Sci. Pure Appl. Chem. 38, 399 (2001).
[13] Dębski K., Magiera J., Pielichowski J.: Polimery-W 46, 631 (2001).
[14] Yang Ch., Grasel T. G., Bell J. L., Register A., Cooper S. L.: J. Polym. Sci. B Polym. Phys. 29, 581 (1991).
[15] Masiulanis B., Brzeska J., Tercjak A.: Elastomery 4, 3 (2000).
[16] Revenko I., Tang Y., Santerre J. P.: Surface Sci. 491, 346 (2001).
[17] Gisselfalt K., Helgee B.: Macromol. Mater. Eng. 283, 265 (2003).
[18] Vanlandingham M. R., McKnight S. H., Palmese G. R., Eduljee R. F., Gillespie W., McCulough R. L.: J. Mat. Sci. Lett. 117, 119 (1997).
[19] Bowden M., Bradley W., Dix L., R., Gardier D., J., Dixon N., M., Gerrard D., L.: Polymer 35, 1654 (1994).
[20] Król P., Pilch-Pitera B.: Eur. Polym. J. 39, 1229 (2003).
[21] Cooper S. L., Tobolsky A. V.: J. Appl. Polym. Sci. 10, 1837 (1966).
[22] Cooper S. L., Tobolsky A. V.: Text. Res. J. 36, 800 (1966).
[23] Cooper S. L., West J. C.: Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Supplement Nr 1, Wiley 1978.
[24] Paik-Sung C. S., Smith T. W., Sung N. H.: Macromolecules 13, 117 (1980).
[25] Bonart R.: J. Macromol. Sci-Phys. B2(1), 115 (1968).
[26] Bonart R., Morbitzer L., Hentze G.: J. Macromol. Sci.-Phys. B3(2), 337 (1969).
[27] Bonart R., Morbitzer L., Muller E.H.: J. Macromol. Sci.-Phys. B9(3), 447 (1974).
[28] Bonart R.: Polymer 20, 1389 (1979).
[29] Koberstein J. T., Stein R.: J. Polym. Phys. Ed. 21, 1439-1472 (1983).
[30] Estes G. M., Seymour R. W., Cooper S.L.: Macromolecules 4(4), 452-457 (1971).
[31] Lee H. S., Yoo S. R., Seo S., W.: J. Polym. Sci. Pol. Phys. 37, 3233 (1999).
[32] Wilkes S. L., Yusek C. S.: J. Macromol. Sci. Phys. B9, 447 (1974).
[33] Li C., Goodman S. L., Albrecht R., M., Cooper S., L.: Macromol. 21, 2367 (1988).
[34] Li C., Cooper S.L.: Polymer 31, 3-7 (1990).
[35] Fridman J. D., Thomas E. L.: Polymer 21, 388 (1980).
[36] Chang A. L., Thomas E. L.: Adv. Chem. 176, 31(1979).
[37] Chang A. L., Briber R. M., Thomas E. L., Zdrahala R. L., Critchfield F. E.: Polymer 23, 1060 (1982).
[38] Russo R., Thomas E. L.: J. Macromol. Sci.-Phys. B-22/4, 553 (1983).
[39] Clough S., Schneider N.: J. Macromol. Sci.-Phys. B2/4, 353 (1968).
[40] Foks J., Janik H.: Proceeding of Europlastic Conference, Paryż 1982, V-9/1-4.
[41] Koutsky J. A., Hien N. V., Cooper S. L.: J. Polym. Sci. B8, 353 (1970).
[42] Aggarwal S. L.: Polymer 17, 938 (1976).
[43] Chen C. H. Y., Briber R. M., Thomas E. L., Xu M., Mac Knight W. J.: Polymer 24, 1333 (1983).
[44] Schneider N. S., Desper C. R., Illinger J. L. King A. O., Barr D.: J. Macromol. Sci.-Phys. B- 11, 527 (1975).
[45] Kaminski A. M., Urban M. W.: Coating Technology 69, 55 (1997).
[46] Huang S. L., Chao M. S., Lai Y. Y.: Eur. Polym. J. 34, 469 (1998).
[47] Lin R. J., Chen L. W.: J. Appl. Polym. Sci. 73, 1305 (1999).
[48] Jayabalan M., Shunmugakumar N.: Medical Progress Through Technology 20, 261 (1994).
[49] Liang Z. X., Yan X. Z., Cai Z., Yang P., Li Q.: Polym. Adv. Tech. 6, 740 (1995).
[50] Lee K. S., Moon K. J., Shim H. K.: Korea Polymer Journal 4, 191 (1996).
[51] Park K. H., Lim J. T., Song S., Lee y. S., Kim N.: Reactive Func. Polym. 40, 177 (1999).
[52] Chang W. L.: Effect of crosslinkg variation on physical properties of polyurethanes in 60 years of polyurethans, ed. Kresta J., Eldered E., Detroit 1998.
[53] Hayward D., Bakshaee M., Affrossman S., Pothrick R.: Polym. Commun. 28, 315 (1988).
[54] Petrovic Z., Ilavsky M., Dusek K., Vidakovic M., Javni M., Bozo B.: J. Appl. Polym. Sci. 42, 391 (1991).
[55] Petrovic Z. S., Javni I., Banhegy G. J.: J. Polym. Sci. 36, 221 (1998).
[56] Walsh S. J., Higgins J. S.: Polym. J., 20, 951 (1979).
[57] Lagasse R. R.: J. Appl. Polym.Sci. 21, 2480 (1970).
[58] Foks J., Janik H., Russo. R: Eur. Polym. J. 26, 309 (1990).
[59] Foks J., Janik H. Pohl M.: Eur. Polym. J. 27, 729 (1991).
[60] Janik H., Foks J.: Progress in Coll. & Polym. Sci. 90, 241 (1992).
[61] Janik H., Foks J., Mandecka M.: VIII Konferencja Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego, Wrocław – Szklarska Poręba, 361364 (1993).
[62] Janik H., Zieniawa T.: Mat. Konfer. „Polimery, recykling, środowisko”, Szczecin-Międzyzdroje 1995, p. 315.
[63] Janik H.: European Symposium on “Polymer Blends”, Maastricht (The Netherlands) 1996, 240-242.
[64] Janik H.: Royal Microscopical Society Proccedings, 31, 139 (1996).
[65] Janik H.: Proc. “Polyurethane World Congress”, Amsterdam 1997, p. 739.
[66] Janik H., Herman M.: Mat. XL Zjazdu PTCh i SiTPChem. Gdańsk 1997, p. M-3.
[67] Janik H.: Europhysics Conference, Abstract “Morphology and Micromechanics of Polymers”, Merseburg (Germany) 1998, 281.
[68] Janik H.: Macromol. Symp. 130, 179 (1998).
[69] Janik H.: Elastomery 3, 3 (1998).
[70] Janik H., Rutkowska M.: Proc. 7th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials “Polymers Friendly for the Environment, Book of Summaries, Technical University of Szczecin, Szczecin 1998, p. 199.
[71] Rutkowska M., Jastrzębska M., Janik H.: Reactive & Funct. Polym. 38, 27 (1998).
[72] Rutkowska M., Dereszewska A., Jastrzębska M., Janik H.: Macromol. Symp. 130, 199 (1998).
[73] Janik H.: J. Macromol. Sci. Phys. B38, 981 (1999).
[74] Janik H., Heimowska A., Krasowska K., Rutkowska M.: Proc. III Sci. Conf. Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry. Lviv, 2004, p. 358.
[75] Janik H., Dębowski M., Balas A.: Conference Proc. UTECH 2000, CASE Session, 2000, p. 4/1.
[76] Janik H.: Conference Proc. Polym. Network, Cracow 2000, p. P-62.
[77] Janik H.: Elastomery 5, 16 (2001).
[78] Tocha E., Janik H., Dębowski M., Vancso J.: EPS European Conference on Macromol. Physics “Morphology & Properties of Crystalline polymers”, Eger 2001.
[79] Janik H.: Macromol. Symp. 171, 115 (2001).
[80] Janik H.: Proc.5th Multinational Congress on Electron Microscopy, Lecce 2001, p. 481.
[81] Tocha E., Janik H., Petrovic Z., Vancso J.: J. Macromol. Sci. Phys. B41, 1291 (2002)
[82] Janik H., Tocha E., Petrovic Z., Vancso J.; wysłane do druku.
[83] Rutkowska M., Krasowska K., Heimowska A., Steinka I., Janik H.: Polym. Degr. Stab. 76, 233 (2002).
[84] Balas A., Janik H. i nni: Opracowanie nowych lanych elastomerów uretanowych. Sprawozdanie do KBN z projektu Nr 7 T09B 047 16, Gdańsk 2002.
[85] Janik H., Palys B., Petrovic Z.: Proceedings UTECH 2003 – The International Polyurethane Industry Conference, The Hague 2003, p. 123.
[86] Janik H., Tocha E., Balas A., Vancso J.: Proc.6th Multinational Congress on Electron Microscopy, Pula 2003.
[87] Janik H., Pałys B., Petrovic Z.: Macromol. Rapid Commun. 24, 265 (2003).
[88] Janik H.: Macromol. Rapid. Commun. 25, 1167 (2004).
[89] Janik H.: „Materiały Polimerowe” Pomerania-Plast 2004, Streszczenia, p. 128.
[90] Janik H., Vancso J.: Polimery 50(2), 53 (2005).
[91] Foks J., Płomińska – Michalak B., Janik H.: 7th Discussion Conf. Polymer Networks, C33-1-3 (1980).
[92] Janik H.: Prace własne niepublikowane.
[93] Herman M.: Praca magisterska 1997 (opiekun: Janik H.).
[94] Dębowski M.: Praca doktorska, Politechnika Gdańska 1997.
[95] Macosco C. W.: Plastics Eng. 39, 21 (1983).
[96] Gilding D. K., Dixon S.A.: Action for biomaterials profiles, Zynergy Core Technology 1999.
[97] Saunders J. H.: Rubber Chem. and Tech. 33(6), 1259 (1966).
[98] Goodman B.: Development in Block Copolymers, Appl. Sci. Pub. London-New York 1982.
[99] Dzierża W.: Wpływ budowy segmentowych elastomerów poliuretanowych na ich właściwości deformacyjne, UMK, Toruń 1980.
[100] Muller E.: Rubber Plast. Age 39, 195 (1958).
[101] Huang C. C.: PU World Congress, Abstract nr 162, Amstredam 1997.
[102] Detlef J., Weiler M.: Plast. u. Kaut. 7, 374 (1980).
[103] Samborska-Skowron R., Balas A.: Polym. Adv. Tech. 13, 653 (2002).
[104] Burkus J.: US Patent 2 979 485 (1961).
[105] Hofmann A. W.: Ber. Dtsch. Chem. Ges. 18, 764 (1885).
[106] Hofmann A. W.: Ber. Dtsch. Chem. Ges., 4, 246 (1871).
[107] Chorng-Shyan Chern S., C.: J. Appl. Polym. Sci. 40, 2189 (1990).
[108] Borker G.: Adv. Urethane Sci. Technol. 3, 1 (1974).
[109] Hager M. W., Ueberreiter K.: Macromol. Chem. 180, 939 (1979).
[110] Rego J., Pastor M., A., Campo J., J.: J. Appl. Polym. Sci. 38,237 (1989).
[111] Wenliang P. Y., Macosko C. W.: Macromol. Chem., Macromol. Symp. 25, 23 (1989).
[112] Johnson A., Driscoll K.: Eur. Polym. J.10, 979 (1973).
[113] Hałas J., Krawiecki C.: Polimery 24, 159 (1979).
[114] Flory P., J.: Principles of Polymer Chemistry, Cornell V. Press 1952.
[115] Jain M., K., Man-Mowle K.: Textiles in India 26, 443 (1983).
[116] Król P., Rubaj M.: Polimery 34, 440 (1989).
[117] Trifan D. S., Terenzi J., F.: J. Polym. Sci. 28, 443 (1958).
[118] Tanaka T., Yokoyama T., Yamaguchu Y. J.: Polym. Sci. A1, 2137 (1968).
[119] Nakayama K., Ino T., Matsubane I.: J. Macromol. Sci. A3, 1005 (1969).
[120] Bonart R.: Polymer 20, 1389 (1979).
[121] Blackwell J., K. H.Gardner H.: Polymer 20, 13 (1979).
[122] Blackwell J., Nagarajan M., M.: Polymer 22, 202 (1981).
[123] Cooper S. L., Seymour R., W., Estes G,.M.: Macromol. 3, 579 (1970).
[124] Lee H. S., Wang Y., Mac Knight W., Hsu S., L.: Macromol. 21, 270 (1988).
[125] Krause S.: J. Polym. Sci. A-2, 7, 17, 249 (1969).
[126] Krause S.: Macromol. 3, 84 (1970).
[127] Meier D. J.: J. Polym. Sci. Part C, 26, 81 (1969).
[128] Meier D. J.: Prepr. Polym. Colloq., Soc. Polym. Sci. Jpn., Kyoto, 1977.
[129] Helfand E., Wasserman Z., R.: Macromol. 8, 897 (1976); 11, 960 (1978); 13, 994 (1980).
[130] Noolandi J., Hong K., M.: Ferroelectrics 30, 117 (1980).
[131] Leibler L.: Macromol. 14, 1091 (1981).
[132] Meier D. J.: Thermoplastic Elastomers, ed. Legge N., R., Holden G., Schroedre H., E., Nanser Publishers 1987, Ch. 11.
[133] Flory P. J.: J. Amer. Chem. Soc. 10, 51 (1942).
[134] Huggins M. L.: J. Phys. Chem.46, 141 (1942).
[135] Molau G. E.: Block Copolymers, S. Aggarwal, Ed. New York: Plenum Press, 1970, p. 79.
[136] Meier D. J.: in Block and Graft Copolymers, J. J. Burke and Weiss V. eds. Syracuse University Press, NY, 1973.
[137] Gallot B., R.: Adv. Polym. Sci. 29, 960 (1978).
[138] Ohta T., Kawasaki K., Macromol. 19, 2621 (1986).
[139] Bates F., S., Fredrickson G., H.: Physics Today, 32, (1999).
[140] Hadjichristis N.: J. Polym. Sci. 37, 857 (1999).
[141] Lammertink R., Hempenius M., Vancso J.: Macromol. Chem. Phys. 199, 2141 (1998).
[142] Lowenhaupt B., Hellman G. P.: Polymer 32, 1065 (1991).
[143] Cella R. J.: J. Polym. Sci. Polym. Symp. 42(2), 727(1973).
[144] McGrath J., Robeson L. M., Matzner M.: Polym. Prepr. 14, 1032 (1973).
[145] Kontos E. G., Esterbrook E. K., Gilbert R. D.: J. Polym. Sci. 61, 69 (1962).
[146] Seymour R. W., Overton J. R., Corley L. S.: Macromol. 8, 331 (1975).
[147] Stanford J. L., Still R., H., Wilkinson A., N.: Polymer 44, 3985 (2003).
[148] Bonart R., Muller E. H.: J.Macromol. Sci. B10, 177 (1974).
[149] Bonart R., Muller E. H.: J. Macromol. Sci. B10, 345 (1974).
[150] Ophir Z., Wilkes G. L.: J. Polym. Sci. 18, 1469 (1980).
[151] Van Bogart I. W., Gibson P. E., Cooper S. L.: J. Polym. Sci. Phys. Ed. 21, 65 (1983).
[152] Bonart R., Meyer H.: Progress in Colloid and Polymer Sci. 71, 103 (1985).
[153] Privalko V. P., Privalko E.G., Shtompel V.I.: Polym. Eng. and Sci. 39, 1534 (1999).
[154] Savelyev Yu. V., Abranovich E. R., Grekov A. P.: Polymer, 39 (15), 3425 (1998).
[155] Koberstein J. T., Galambos A.F.: Macromol. 25, 5618 (1992).
[156] Shirasaka H., Shin-ichi Inoune, Asai K., Okamoto H.: Macromol. 33, 2776 (2000).
[157] Assink R. A.: J. Polym. Sci. Phys. Ed.15, 59 (1977).
[158] Nierzwicki W.: J. Appl. Polym. Sci. 29, 1203 (1984).
[159] Ishida M., Yoshinga K., Horii F.: Macromol. 29, 8824-8829 (1996).
[160] Yoon P. J., Han C. D.: Macromol. 33, 2171-2183 (2000).
[161] Srichatrampinuk V. W., Cooper S. L.: Macromol. Sci. Phys. 15, 267 (1978).
[162] Ishihara H., Kimura I., Saito K., Ono H.: J. Macromol. Sci. Phys. B10, 591 (1974).
[163] Park J. H., Park K. D., Bae.: Biomaterials 20, 943 (1999).
[164] Mailhot B., Komvopoulos K., Ward B., Tian G., Somorjai G.: J. Appl. Phys. 89, 5713 (2001).
[165] Martin D. J., Meijs G. F., Renwick G. M., Gunatillake P. A., McCarthy S. J.: J. Appl. Polym. Sci. 60, 557 (1996).
[166] Blackwell J., Lee C. D. J.: Polym. Sci.Polym. Phys. Ed. 21, 2169 (1983).
[167] Ning L., Wang De-Ning, Sheng-Kang Y.: Macromol. 30, 4405 (1997).
[168] Yoon P. J., Han C. D.: Macromol. 33, 2171 (2000).
[169] Shibayama M., Suetsugu M., Sakurai S.: Macromol. 24, 6254 (1991).
[170] Moller G. W., Saunders J.H.: J. Polym. Sci. A-1, 1923 (1970).
[171] Vrouentaets C.M.: Polym. Prepr. 13, 529 (1972).
[172] Allegrezza N., Seymour R. W., Cooper S. L.: Polymer 14, 255 (1973).
[173] Samuels S. L., Wilkes G. L.: J. Polym. Sci. A-2/11, 807 (1973).
[174] Wilkes G. L.: J. Polym. Sci. 13, 321 (1975).
[175] Zelener Yu. V.: Vysokomol. Sojed. A-20, 306 (1978).
[176] Seefried C. G., Koleske J. V., Gritchfield F. E.: J. Appl. Polym. Sci. 19, 2493 (1975).
[177] Kwei T. K.: J. Appl. Polym. Sci., 27, 2891 (1982).
[178] Work J. L.: Macromol. 9, 759 (1976).
[179] Chen T. K., Shien T. S., Chui J. Y.: Macromol. 31, 1312 (1998).
[180] Hong J. L., Lillya P., Chien J. C. W.: Polymer 33, 4347, 1992.
[181] Nakamae K., Nishino T., Asaoka S., Sudaryanto: Int. J. Adhesion and Adhesives 16, 233 (1996).
[182] Seymour R. W., Cooper S. L.: Macromol. 6, 48 (1973).
[183] Cooper S. L.: Polym. Eng. Sci., 11, 369 (1971).
[184] Pissis P., Kanapitsas A., Savelyev Yu. V.: Polymer 39(15), 3431-3435 (1998).
[185] Samuels S. L., Wilkes G. L.: Polym. Letter 9, 761 (1971).
[186] Wilkes G. L., Samuels S. L., Crystal R.: Macromol. Sci. Phys. B10, 203 (1974).
[187] Clough S., Schneider N., King A.: J. Macromol. Sci. –Phys. B2/4/, 641 (1968).
[188] Samuels S. L., Wilkes G. L.: Polym. Preprints 12, 694 (1971).
[189] Foks J., Janik H., Potocki A.: 15th Czechoslovak Conference on Electron Microscopy, Prague 1977, A, p. 491.
[190] Janik H., Foks J.: Polimery 25, 410 (1980).
[191] Xu M., Mac Knight W. J., Chen C. H., Thomas E. L.: Polymer 24, 1327 (1983).
[192] Neff R., Adedeji A., Macosko C. W., et al.: J. Polym. Sci. Pol. Phys. 36, 573 (1998).
[193] Rutkowska M., Jastrzębska M., Janik H.: Compos. Sci. Technol. 57, 1155 (1997).
[194] Foks J., Michler G.: J. Appl. Polym. Sci. 31, 1281 (1986).
[195] Foks J., Michler G., Nauman J.: Polymer 28, 2195 (1987).
[196] Eisenbach C. D., Ribbe A., Goldel A.: Kaaut. Gummi Kunstst. 49, 406 (1996).
[197] Zha L. S, Wu M. Y., Yang J. J.: J. Appl. Polym. Sci. 37, 2895 (1999).
[198] Takeichi T., Kawai T., Tsuchiya H.: High Perform. Polym. 13, 159 (2001).
[199] Vanlandingham M. R., McKnight S. H., Palmese G. R.: J. Adhesion, 64, 31 (1997).
[200] Gupta T., De D., Adhikari B.: Polym Int. 52, 938 (2003).
[201] Corneillie S.; Lan P. N., Schacht E.: Polym. Int. 46, 251(1988).
[202] Karbach A., Drechsler D.: Surface and Interface Analysis 27, 401(1999).
[203] Kaushiva B. D., Wilkes G. L.: Polymer 41, 6981(2000).
[204] Garret J. T., Siedlecki C. A., Runt, J.: Macromol. 34, 7066 (2001).
[205] Garret J. T., Lin J. S., Runt J.: Macromol. 35, 161 (2002).
[206] O‘Sickey M. J., Lawrey B. D., Wilkes G. L.: J. Appl. Polym. Sci. 84, 229 (2002).
[207] Yang S., Chow S., Lin D.: Synthetic metals 121, 1305 (2001).
[208] Morton M.: J Polym. Sci. Polym. Symp. 60, 1 (1977).
[209] Janik H., Foks J.: Polimery 23 (11), 400 (1978).
[210] Seymour R. W., Estes G. M., Cooper S. L.: Macromolecules 3, 579 (1970).
[211] Flory P., J.: Principles of Polymer Chemistry, N. Y.: Cornell University Press 1953.
[212] Lunardon G. L., Sumida Y., Vogl O.: Ang. Macromol. Chem. 87, 1 (1980).
[213] Paik Sung C. S., Schneider N. S.: Macromolecules 8, 68 (1975).
[214] Paik Sung C. S., Schneider N. S., Matton J., L.: Macromolecules 8, 62 (1975).
[215] Paik Sung C. S., Schneider N. S.: Macromolecules 10, 452 (1977).
[216] Schneider N. S., Paik Sung C. S.,: Polym. Eng. Sci. 17, 73 (1977).
[217] Wilkes G. L., Bagrodia S., Humphries W., Wildnauer R.: Polymer Lett. Ed. 13, 321 (1975).
[218] Wilkes G. L., Emerson J. A.: J. Appl. Phys. 47, 4261 (1976).
[219] Huh D. S., Cooper S., L.: Polym. Eng. Sci.11, 369 (1971).
[220] Flory P. J.: Adv. Polym. Sci. 59, 1 (1984).
[221] Nitzsche S. A., Hsu S. L, Hammond P. T., Rubner M. F.: Macromol. 25, 2391 (1992).
[222] Culbertson B. M., Ed.: Multiphase Macromolecular Systems, Plenum Publishing Corp. New York 1989.
[223] Harrel L. L., Jr.: Macromol. 2, 607 (1969).
[224] Kornfield J. A., Spiess H. W., Nefzhger H., Eisenbach C. D.: Macromol. 24, 4787 (1991).
[225] Lee H. S., Wang Y. K., Hsu S. L.: Macromol. 20, 2089 (1987).
[226] Bandekar J., Klima S. J.: J. Mol. Struct. 45, 263 (1991).
[227] Blackwell J., Nagarajan M. R., Hoitink T. B.: Polymer (Suppl.) 23, 950 (1982).
[228] Bras W., Derbyshire G. E., Bogg D., Cooke J., Elwell M., Komanschek., Naylor S., Ryan A. J.: Science 267, 996 (1995).
[229] Chang Y. P., Wilkes G. L.: J. Polym. Sci.: Polym. Phys. Ed., 36, 455 (1975).
[230] Dumais J., Jelinski L. W., Leung L. M., Gancarz I., Galambos A., Koberstein J. T.: Macromol. 18, 119 (1985).
[231] Wang G., Fang B., Zhang Z.: Polymer 35(15), 3178 (1994).
[232] Paik Sung C. S., Schneider N. S., Matton R. W., Illinger J. L.: Polym. Prep. Am. Chem. Soc. Polym. Chem. Div. 15, 620 (1974).
[233] Serrano M., McKnight W. J., Thomas E. L., Ottino J. M.: Polymer 28, 1667 (1987).
[234] Chen-Tsai C. H., Thomas E. L., MacKnight W. J., Schneider N. S.: Polymer 27, 659 (1986).
[235] Janik H. Praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1989.
[236] Janik H., Foks J.: in "Advances in Urethane Science & Technology", ed. Frisch K. C., Klempner D., Lancaster 11, 137 (1992).
[237] Janik H., Foks J., Kwiatkowski A.: in "Integration of Fundamental Polymer Science & Technology-5, London: Elsevier Science Publishers LTD 1991, p. 330.
[238] Janik H., Foks J., Russo R., Winiecki S.: Eur. Pol. J. 25, 31 (1989).
[239] Fridman I. D., Thomas E. L., Lee L. J., Macosko C. W.: Polymer 21, 393 (1980).
[240] Chau K. W., Geil P. H.: Polymer 26, 490 (1985).
[241] Kimura J., Ishihara H., Ono H., Yoshihara N., Nomura S., Kwei H.: Macromol. 7, 355 (1974).
[242] Briber R. M., Thomas E. L.: J. Polym. Sci.: Polym. Phys. Ed. 23, 1915 (1985).
[243] Briber R. M., Thomas E. L.: J. Macromol. Sci.-Phys. B-22, 509 (1983).
[244] Foks J., Janik H.: Polym. Eng. Sci. 29, 113 (1989).
[245] Folkes M. J.: Processing, structure and properties of block copolymers, Elsevier 1985.
[246] Kozakiewicz J., Janik H., Kwiatkowski R., Włochowicz A.: Polym. Adv. Techn. 21, 82 (2000).
[247] Krakovsky J., Plestil J., Baldrian J., Wubbenhorst M.: Polymer 43,4989 (2002).
[248] Petrovic Z., Javni I., Divjakovic V.: J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 36, 221 (1998).
[249] Garret J. T., Runt J., Lin J. S.: Macromol. 33, 6353 (2000).
[250] Garret J. T., Siedlecki C. A., Runt.: Macromol. 34, 7066 (2001).
[251] O’Sickey M. J., Lawrey B. D., Wilkes G. L.: J. Appl. Polym. Sci. 24, 229 (2002).
[252] Camberlin Y., Pascault J. P.: J. Polym. Sci. Polym. Phys. 22, 1835 (1984).
[253] Koberstein J. T., Galambos A. F., Leung L. M.: Macromolecules 25, 6195(1992).
[254] Tao H. J., Fan C. F., Mac Knight W. J., Hsu S. L.: Macromolecules 27, 1720 (1994).
[255] Rosłaniec Z.: Polimery 37, 328 (1992).
[256] Wagner K. B.: Matayabas J. C.: Polym. Prepr. 30, 243 (1989).
[257] Camberlin Y., Pascault J. P.: J. Polym. Sci. Polym. Phys. 22, 1835 (1984).
[258] Margaritis A.. G., Kallitis J. K., Kalfoglou N. K.: Polymer 28, 2122 (1987).
[259] Borggreve R. J., Gaymans R. J.: Polymer 29, 1441 (1988).
[260] Kalfoglou N. K.: J. Appl. Polym. Sci. 26, 823 (1981).
[261] Chu B., Gao T., Li Y.: Macromol. 25, 5724 (1992).
[262] Vilensky V. A., Lipatov Y., S.: Polymer 35, 3069 (1994).
[263] Ning L., Wang De-Ning, Sheng-Khang Y., Macromol. 30, 4405 (1997).
[264] Dumais J., Jelinski L. W., Leung L. M., Gancarz I., Galambos A., Koberstein J. T.: Macromol. 18, 119 (1985).
[265] Delides C., Pethrick R. A., Cunliffe A. V., Klein P. G.: Polymer 22, 1205 (1981).
[266] Nierzwicki W., Wysocka E.: J. Apl. Polym. Sci. 25, 739 (1980).
[267] Walsh D. J., Rostani S.: Adv. Polym. Sci. 70, 119 (1985).
[268] Dietrich K., Hipp J., Schulze Ch., Versaumer H., Metz O.: Acta Polymerica 31, 34 (1980).
[269] Mandelkern L.: in Comprehensive Polymer Science ed. Allen G., Bevington J., C., Booth C., Price C. Oxford: Pergamon Press 1989, vol. 2.
[270] Przygocki W., Włochowicz A.: Fizyka Polimerów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2001.
[271] Galina H.: Fizykochemia polimerów. Rzeszów: OWPRz 1998.
[272] Balas A., Dębowski M., Haponiuk J.: Polimery 39, 441 (1994).
[273] Zdrahala R. J., Gerkin R. M., Hager S. L., Critchfield F. E.: J. Appl. Polym. Sci. 24, 2041 (1979).
[274] Abouzahr S., Wilkes L. C., Ophir Z.: Polymer 23, 1077 (1982).
[275] Goyert W., Winkler J., Wagner H., Hoppe H. G.: Eur. Pat. Appl. 15049 (1984).
[276] Goldwasser D. J., Onder K.: US Pat. 4376 834 (1981).
[277] Rausch K. W. Jr., Sayough A. R.: Industr. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. 4, 92 (1965).
[278] Kothandaraman H., Venkatarao K., Thanoo B. C.: Polymer J. 21, 829 (1989).
[279] Lakshminarayana S. N., Jaisankar K., Panduranga K., Radhakrishnan, J. Polym. Mat. 13, 133 (1996).
[280] Lee D. K., Tsai H. B.: J. Appl. Polym, Sci. 75, 167 (2000).
[281] Desai S., Thakore I. M., Sarawade B. D., Devi S.: Polym. Eng. Sci. 40, 1200 (2000).
[282] Olczyk W.: Poliuretany. Warszawa: WNT 1968.
[283] Piggot K. A.: Industr. Chem. Prod. Res. Dev. 1, 28 (1962).
[284] Bunn C. W.: J. Polym Sci. 16, 323 (1955).
[285] Haska S. B., Bayramli E. Pekel F., Ozkar S.: J. Appl. Polym. Sci. 64, 2347 (1997).
[286] Lee D., Tsai H. B.: J. Appl. Polym. Sci. 75, 167 (2000).
[287] Desai S., Thakore I., Sarawade B., D., Devi S.: Polym. Eng. Sci. 40, 1200 (2000).
[288] Chiou B. S., Schoen P. E.: J. Appl. Polym. Sci. 83, 212 (2002).
[289] Seegar N. V.: Ind. Eng. Chem. 45, 2538 (1953).
[290] Matei I., Cocea E., Petrus A.: Studi si certerari Stiinifice Chemie XIV (1), Acad RPR Fil. Jasi. 1963.
[291] Kontou E., Spathis G., Niaounakis M., Kefalas V.: Coll. Polym. Sci. 268, 636 (1990).
[292] Hepburn C.: Polyurethane Elastomers, 2nd Ed. Elsevier, New Yourk 1991.
[293] Smith T. L.: Polym. Prepr. 15, 58 (1974).
[294] Paik-Sung C. S., Smith T. W., Sung N. H.: Macromol. 12, 538 (1979).
[295] Bonart R.: Die Angewandte Makromol. Chemie 58/59, 259 (1977).
[296] Ahn T. O., Chio I. S., Lee S. W., Jeoung Macromol. Chem. Phys. 195, 2559 (1994).
[297] Kim B. K., Shin Y. Cho S. M., Jeong H. M.: J. Polym. Sci. B: Polym. Phys. 38, 2652 (2000).
[298] Wang C. B., Cooper S. L.: Macromol.16, 775 (1983).
[299] Abouzahr S., Wilkes L. C., Ophir Z.: Polymer 23, 1077 (1982).
[300] Allegrezza A. E., Jr., Seymour R. W., Ng H. N., Cooper S. L.: Polymer 15, 433 (1974).
[301] Trick G. S.: J. Polym. Sci. 3, 252 (1960).
[302] Illinger J. L., Schneider N. S., Karasz F. E.: Polym. Eng. Sci. 12, 25 (1972).
[303] Schnaber W.: Conference Proc. “Microbial Degradation of Synthetic Polymers”, London 1988.
[304] Lipatova T. E.: J. Polym. Sci. Polym. Symp. 66, 239 (1979).
[305] Huang S. J.: ACS Symposium Series 172, 471 (1981).
[306] Phua S. K.: Andersen J. M., Hiltner A.: J. Biomed. Mat. Res. 21, 231 (1987).
[307] David J. B.: Petroleum microbiology. Amsterdam: Elsevier Publ. Co. 1967.
[308] Zyska B.: Mikrobiologiczna korozja materiałow. Warszawa: WNT 1977.
[309] Bouvier M., Chwala A. S., Hinberg J.: J. Biomed. Mat. Res. 25, 773 (1991).
[310] Santarre J. P., Labow R. S., Adams G. A.: J. Biomed. Mat. Res. 27, 97 (1993).
[311] Santarre J. P., Labow R. S., Duguay R.: J. Env. Polym. Degrad. 3, 177 (1994).
[312] Rimmer S., George H.: Polymer 35, 2123 (1994).
[313] Hatekayama H., Hirose S.: J. Macromol. Sci. Pure Appl. Chem. A32, 743 (1995).
[314] Stirna U.: Proc. IUPAC Symposium ”Moleculra Architecture for Degradable Polymers”, Stokholm 1997, p. 50.
[315] Seidenstucker T., Fritz H. G.: Proc. IUPAC Symposium ”Molecular Architecture for Degradable Polymers”, Stokholm 1997, p. 102.
[316] Hatakayama T.: Proc. IUPAC Symposium ”Molecular Architecture for Degradable Polymers”, Stokholm 1997, p. 50.
[317] Ge J. J., Shi X. H., Cai M. Q., Wu R., Wang M.: J. Appl. Polym. Sci. 90, 2756 (2003).
[318] Alksnis A., Misane M.: Proc. IUPAC Symposium ”Molecular Architecture for Degradable Polymers”, Stokholm 1997, p. 77.
[319] Van der Zee, M., Feijen J.: Proc. IUPAC Symposium ”Molecular Architecture for Degradable Polymers”, Stokholm 1997, p. 71.
[320] Vallee-Rehel K., Mariette B., Hoarau P. A., Guerin P., Langlois V., Langlois J. Y.: J. Coat. Techn. 70, 55 (1998).
[321] Rutkowska M., Krasowska K., Heimowska A., Steinka I., Janik H., Haponiuk J., Karlsson S.: Pol. J. Env. Stud. 11, 413 (2002).
[322] Pernikis R., Plepis E., Lazdina B.: Proc. IUPAC Symposium ”Molecular Architecture for Degradable Polymers”, Stokholm 1997, p. 97.
[323] Takahara A.: J. Biomed. Mat. Res. 25, 341 (1991).
[324] Isama K.: J. Biomed, Mat. Res. 27, 539 (1993).
[325] Masar B., Cefelin P.: J. Polym. Sci. Polym. Symp. 66, 259 (1979).
[326] Alekseeva T. T.: Proc. IUPAC Symposium ”Molecular Architecture for Degradable Polymers”, Stokholm 1997, p. 76.
[327] Zhan G., Topham N., Anderson J. M., Hiltner A., Lodoen G., Payet C. R.: J. Biomed. Mat. Res. 25, 177 (1991).
[328] Yang X. F., Tallman D. E., Croll S. G, et al. Polym. Degrad. Stabil. 77, 391 (2002).
[329] Yang X. F., Tallman D. E., Bierwagen G. P.: Polym. Degrad. Stabil.77, 103 (2002).
[330] Torikai A., Shirikawa H., Nagaya S., Fueki K.: J. Appl. Polym. Sci. 40, 1673 (1990).
[331] Tang Y. W., Labow R. S., Santerre J. P.: J. Biom. Mat. Res. 56 516 (2001).
[332] Tang Y. W., Labow R. S., Revenko I., Santerre J. P.: J. Biom. Sci. Polym. Ed. 13, 463 (2002).
[333] Bajsic E., Reh V., Agic A.: J. Elast. Plast. 35, 311 (2003).
[334] Steinlein Ch., Hermandez L., Eisenbach C. D.: Macromol. Chem. Phys. 197, 3365 (1996).
[335] Ophir Z. H., Wilkes G. L.: Am. Chem. Soc. Adv. Chem. Ser. 176, 53 (1979).
[336] Liu Y., Wu Ch., Pan C.: J. Appl. Polym. Sci. 67, 2163 (1998).
[337] Chang W., Baranowski T., Karalis T.: J. Appl. Polym. Sci. 51, 1077 (1994).
[338] Lin R. J., Chen L. W.: J. Appl. Polym. Sci. 73, 1305 (1999).
[339] Hayashi S.: Int. Prog. Urethne 6, 90 (1993).
[340] Li F., Hou J., Zhu W., Zhang X., Xu X., Luo X., Ma D., Kim B. K.: J. Appl. Polym. Sci. 62, 631 (1996).
[341] Lin J., Chen L., W.: J. Appl. Polym. Sci. 69, 1563 (1998).
[342] Foks J., Janik H., Winiecki S.: J. Appl. Polym. Sci. 27, 645 (1982).
[343] Foks J., Janik H.: Mat. Sympozjum „Poliuretany w gospodarce polskiej”, Gdańsk 1987, 70.
[344] Sawyer L. C., Grubb D. T.: Polymer Microscopy. New York: Chapman & Hall 1987.
[345] Roulin -Moloney A. C.: Fractography and Failure Mechanisms of Polymers and Composites. London-New York: Elsevier Applied Science, 1989.
[346] Lainchbury D. G., Bevis M.: J. Mat. Sci. 11, 2235 (1976).
[347] Sauer J., Chen.: Polym. Eng. Sci., 24, 786 (1984).
[348] Kells D., Mills N. J.: J. Mat. Sci. 17, 1963 (1982).
[349] Doyle M.: J. Mat. Sci., 8, 1185 (1973).
[350] Glad M. D.: Microdeformation and Network Structure in Epoxies. Thesis PhD, Cornell University 1986.
[351] Lednicky F.: Polym. Bulletin 11, 579 (1984).
[352] Florjańczyk Z., Penczek S.: Chemia Polimerów I. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1995.
[353] Okamura S.: Recent Trends in Radiation Polymer Chemistry, Advances in Polymer Science, 105. Berlin: Springer Verlag 1993.
[354] Michler G., Dietzsch Ch.: Cryst. Res. Technol.17, 1141 (1982).
[355] Michler G., Tiersch B., Purz.: Acta Polym., 30, 529 (1979).
[356] Michler G., Steinbach H., Gruber K.: Acta Polym. 33, 550 (1982).
[357] Janik H., Gaymans R., Dijkstra K.: Polymer 36, 4203 (1995).
[358] Thomas E., Talmon Y.: Polymer 19, 225 (1978).
[359] Neff R., Adedeji A., Macosko Ch., Ryan A.: J. Polym. Sci.Part B: Polym. Phys. 36, 573 (1998).
[360] Watanabe M., Someya T., Nagahama Y.: 15th International Congress for Electron Microscopy. Phyladelphia, ed. Breese S. Jr. Academic Press, New York-London 1962, A8.
[361] Rutkowska M., Tekely P.: Polym. Bulletin 7, 481 (1982).
[362] Magonov S., Reneker D.: Annul. Revs. Mat. Sci. 27, 175 (1997).
[363] Magonov S. N. et. al. Surf. Sci.: 389, 201 (1997).
[364] Makarova N. N., Godovsky Yu. K.: Progr. Polym. Sci. 22, 1001 (1997).
[365] Hahm J., Lopes W. A., Jaeger H. M., Sibener S. J.: J. Chem. Phys. 109, 10 (1998).
[366] Żenkiewicz M., Polański J.: Polimery 44, 520 (1999).
[367] Kaczmarek H., Czajka R., Nowicki M., Ołdak D.: Polimery 47, 775 (2002).
[368] Karbach A.: Urethanes Technology 10/11, 9 (1997).
[369] McLean R. S., Sauer B. B.: Macromolecules 30, 8314 (1997).
[370] Karbach A., Drechler D.: Surf. Interface Anal. 27, 401 (1999).
[371] Aneja A., Wilkes G. L.: Polymer 43, 5551 (2002).
[372] Kaushiwa B. D., Wilkes G. L.: Polymer 41, 6981 (2000).
[373] Meyerhofer D.: J. Appl. Phys. 49, 3993 (1978).
[374] Green R. J., Corneillie S., Davis J., Davies M. C., Roberts C. J., Scgacht E., Tendler J. B., Williams C. J.: Langmuir 16, 2744 (2000).
[375] Garton A., Batchelder D. N., Cheng C.: Appl. Spectr. 47, 922 (1993).
[376] Pitt G. D., Hayward I. P.: Materials World 1, 8 (1993).
[377] Wang H. L., Kao H. M., Digar M., Wen T., C.: Macromolecules 34, 529 (2001).
[378] Zhu W., Tian L., Ren X., Tang X., Li G.: J. Appl. Polym. Sci. 84, 67 (2002).
[379] Digar M., Hung S., L., Wen T. C., Goplan A.: Polymer 43, 1615 (2002).
[380] Ferry A., Jacobsson P., Heumen J. D., Stevens J. R.: Polymer 37, 737 ( 1996).
[381] Myer Y. P., Chen Z. J., Frisch H. L. L.: Polymer 38, 729 (1997)
[382] Grfat D. K., Wang H., Palmer R. A.: Macromolecules 32, 7147 (1999)
[383] Stanford J. L., Day R. J., Hu X., Toung R. J.: Prog. Org. Coat. 20, 425 (1992)
[384] Claybourn M., Turner P. H.: Adv. Chem. Series 236, 407 (1993)
[385] Urban M. W.: Prog. Org. Coat. 40, 195 (2000)
[386] PN-EN ISO 527-1,2,3: 1998, Plastics-determination of tensile properties
[387] Nagdi K.: Rubber as an Engineering Material: Guideline for Users.Hanser Publishers, Munich-Vienna-New York-Barcelona 1993
[388] Sperling L. H.: Introduction to Physical Polymer Science. New York: John Wiley1992 oraz www.tf.uni-kiel.de/matwis/matw/pdf/poly11.pdf.
[389] Schroder E., Muller G., Arndt K.-F.: Polymer Characterization, Akademie-Verlag Berlin 1989.
[390] Hałasa E., Zmihorska-Gotfryd A.: Chemia fizyczna polimerów. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska 1990.
[391] Flory P. J., Rehner J.: J. Chem. Phys. 11, 512 (1943).
[392] Conway B., Tong S.: J. Chem. Phys. 46, 113 (1960).
[393] Feldman K.: Scanning Force Microscopy of Organic Thin Films, PhD Thesis, TU Eindhoven 2000.
[394] Heberer D. P., Cheng S. Z. D., Barley J. S., Lien S. H. S., Bryant R. G., Harris F. W.: Macromol. 24, 1890 (1991).
[395] Fridman I. D.: Master’s Thesis, University of Massachusetts 1979.
[396] Guignot C., Betz N., Legendre B., Le Moel A., Yagoubi N.: Nuclear Instr. & Meth. in Phys. Res. 185, 100 (2001).
[397] Yamaguchi A., Tachibana H.: J. Electrochem. Soc. 143, 657 (1996).
[398] Seekamp B. M., Zankovych S.: Adv. Mater. 14, 683 (2001).
[399] Borzenko T. M., Schmidt G.: Electr. Lett. 36, 983 (2000).
[400] Schmidt H., Michel B.: Macromol. 33, 3042 (2000).
[401] Trent J. S., Scheinbeim, Couchman P. R.: J. Polym. Sci. Polym. Lett. 19, 315 (1981).
[402] Vitali R., Montani E.: Polymer 21, 1220 (1980).
[403] Trent J. S., Scheinbeim, Couchman P. R.: Macromol. 16, 589 (1983).
[404] Schrader S., Li F., Lin Y., Luo J., Xu D.: Macromol. Rapid Commun. 9, 597 (1988).
[405] Wall F. T.: J. Chem. Phys. 10, 485 (1942).
[406] James H., Guth M.: J. Chem. Phys. 11, 455 (1943).
[407] Rutkowska M., Foks J.: Conf. Proc. IUPAC MACRO 1, 171 (1979).
[408] Gruin I.: in Adv. Urethane Sci. Technol. 11, 217 (1992).
[409] Janik H., Gusowski M., Balas A., Pouchelon A.: Streszczenia Prezentacji, XLV Zjazd PTChem., Novum Lumen, Kraków 2002, p. S-16.
[410] Rutkowska M., Krasowska K., Heimowska A., Janik H., Balas A.: Proc. Gordon Conference, California 1999.
[411] Struers Materialographic Information, 2003.
[412] Pielichowski K., Słotwińska D.: Polym. Degrad. Stab., 80, 327 (2003).
[413] Gorna K., Gogolewski S.: J. Biomed. Mat. Res. 67A, 813 (2003).
[414] Potts J., Clendinning R. A., Ackart W. B.: in Polymer Science & Technology 3, New York: Plenum Press 1973.
[415] Gassner F., Owen J.: Polymer 35, 2233 (1994).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0004-0013
Identyfikatory