Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0011-0013

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych

Autorzy Drygała-Puto, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Marking of PPE with the CE sign in the light of public procurement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowane zostały prawne aspekty formułowania w opisie przedmiotu zamówienia publicznego wymagań dotyczących dostarczania przez wykonawców środków ochrony indywidulanej oznakowanych znakiem CE, a także środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom zamówienia w przypadku naruszenia przez zamawiających przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
EN This article presents legal aspects of compliance evaluation of personal protective equipment, the problems of article submission under proper procedures of compliance evaluation and means of legal protection inherent to manufacturers.
Słowa kluczowe
PL środki ochrony indywidualnej   przepisy prawne  
EN personal protective equipment   law regulation  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2011
Tom nr 12
Strony 30--32
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Drygała-Puto, M.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
[2] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. DzU z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.)
[3] Dyrektywa Rady nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej (Official Journal L 399/18 z 30.12.1989)
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (DzU nr 259, poz. 2173)
[5] Interpretacja postanowień dyrektywy 89/686/EWG w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa – Przewodnik. CIOP-PIB, Warszawa 2006
[6] htt p:/ /www.uzp .gov. pl /cmsws /p a g e/?F;288;sprawozdania_roczne_uzp_z_funkcjonowania_systemu_zamowien_publicznych.html
[7] Swobodny przepływ towarów. Przewodnik stosowania postanowień traktatowych regulujących swobodny przepływ towarów. Przewodnik opracowany i sporządzony przez Dyrekcję C, Polityka Regulacyjna DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010
[8] M. Angrocka-Krawczyk: Oznakowanie CE na rynku europejskim. „Prawo europejskie w praktyce" nr 6 (72) 2010
[9] Dobór środków ochrony indywidualnej, praca zbiorowa pod red. K. Majchrzyckiej i A. Pościka. CIOP-PIB, Warszawa 2007
[10] K. Zymonik: Oznakowanie CE – nowe wyzwania dla polskich przedsiębiorców, „Problemy Jakości" nr 10/2005
[11] Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej. Wyroby podlegające ocenie zgodności i oznakowaniu CE, Publikacja przygotowana w ramach programu PHARE PL2002/000- 605.02.01 Nadzór Rynku – Pomoc techniczna, Partia 1: Dyrektywy nowego podejścia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005
[12] Polski system oceny zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia. Przewodnik, Publikacja przygotowana w ramach programu PHARE PL2002/000-605.02.01 Nadzór Rynku – Pomoc techniczna,Partia 1: Dyrektywy nowego podejścia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0011-0013
Identyfikatory