Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0047

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Rozporządzenie CLP - zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów

Autorzy Miranowicz-Dzierżawska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN CLP regulation - harmonized classification, labelling and packaging of chemicals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono założenia rozporządzenia CLP, różnice między nowym systemem a dotychczas obowiązującymi przepisami opartymi na dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Omówiono także terminy wchodzenia w życie postanowień rozporządzenia CLP oraz działania, które należy podjąć w przypadku, gdy dotychczasowe oznakowanie i opakowanie substancji bądź mieszanin jest niezgodne z jego wymogami.
EN This article presents assumptions related to the CLP regulation, differences between the new system and former regulations based on 67/548/EEC and 1999/45/CE directives of the European Parliament and Council. It discusses the length of vacatio legis for the new regulation as well as actions that will have to be take should previous packaging and marking of substances or mixtures do not comply with the new requirements.
Słowa kluczowe
PL chemikalia   oznakowanie chemikaliów   rozporządzenie CLP   klasyfikacja chemikaliów  
EN chemicals   CLP regulation   European standard  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2011
Tom nr 2
Strony 16--19
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Miranowicz-Dzierżawska, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, kamir@ciop.pl
Bibliografia
[1] Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE nr L 396 z 30.12.2006)
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE nr L 353 z 31.12. 2008 r.)
[3] Materiały zamieszczone na stronie internetowej Biura ds. Substancji Chemicznych http://www.chemikalia.gov.pl/
[4] Materiały zamieszczone na stronie internetowej Punktu Konsultacyjnego ds. REACH Ministerstwa Gospodarki; http://www.reach-info.pl/5,rozporzadzenie_1272_2008_clp.html
[5] Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP opracowane przez ECHA; http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_introductory_pl.pdf
[6] Poradnik „Zgłaszanie substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania”; http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_pl.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0002-0047
Identyfikatory