Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBC-0002-0011

Czasopismo

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach autogenicznych nadleśnictwa Supraśl i Dojlidy w Puszczy Knyszyńskiej

Autorzy Sienkiewicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Content of selected heavy metals in autogenic soils in the Supraśl and Dojlidy forest division in the Knyszyńska Forest
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich (Cu, Co, Ni, Pb, Cr, Cd) w glebach autogenicznych na terenie Nadleśnictwa Supraśl i Dojlidy w Puszczy Knyszyńskiej. Celem badań było określenie stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi pochodzącymi z komunikacji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zawartości analizowanych pierwiastków śladowych nie przekraczają stężeń dopuszczalnych dla gleb obszarów objętych ochroną prawną. Najwyższą zawartość spośród analizowanych metali ciężkich w rzypowierzchniowej warstwie gleb stwierdzono dla miedzi, natomiast najniższą dla kadmu. Roślinność wywiera znaczący wpływ na obniżenie zawartości metali ciężkich, poprzez zwiększoną fitoprzyswajalność w warunkach silnie kwaśnego odczynu analizowanych gleb leśnych.
EN The paper presents the results of research concerning contents of the selected heavy metals (Cu, Co, Ni, Pb, Cr, Cd) in autogenic soils in the Supraśl and Dojlidy Forest Division in the Knyszyńska Forest. The aim of the studies was to determine the degree of soil pollution with heavy metals from mmunication. The research results show that the contents of the examined trace elements do not exceed the concentration limits for the soils of areas protected by law. The highest concentration in surface soil layer was found for copper, and the lowest for cadmium. Vegetation has a significant effect on reducing the heavy metal concentration, through increased assimilation by plants in a strongly acidic forest soils.
Słowa kluczowe
PL metale ciężkie   gleby Puszczy Knyszyńskiej   roślinność leśna   zanieczyszczenia komunikacyjne  
EN heavy metals   soil   forest  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Czasopismo Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2012
Tom Vol. 3, no. 2
Strony 91--94
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., wykr.
Twórcy
autor Sienkiewicz, A.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok, a.sienkiewicz@pb.edu.pl
Bibliografia
Curzydło J. (1995). Skażenie motoryzacyjne wzdłuż dróg i autostrad oraz sposoby przeciwdziałania ujemnym skutkom motoryzacji w środowisku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, No. 418, 265-270.
Czarnowska K. (1996). Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb.Roczniki Gleboznawcze, No. 47, 43-50.
Czerwiński A. (1995). Szata roślinna i pokrywa glebowa. W: Puszcza Knyszyńska. Monografia przyrodnicza. Czerwiński A. (Red.). Zespół Parków Krajobrazowych w Supraślu, Supraśl, 203-238.
Dudka S. (1992). Ocena całkowitej zawartości pierwiastków głównych i śladowych w powierzchniowej warstwie gleb Polski. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
Indeka L., Karczun Z. (1999). Kumulacja wybranych metali ciężkich w glebach przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. Ekologia i Technika, 6/1999, 174-180.
Jasiewicz C., Buczek J. (2000). Zawartość metali ciężkich w glebie i pszenicy narażonej na wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, No. 472, 341-347.
Kabata-Pendias A. (1995). Heavy metals in soils – issues in Central and Eastern Europe. W: Heavy metals in the environment, Hamburg, No. 1, 20-27.
Kabata-Pendias A., Pendias H. (1999). Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kurek E. (2002). Związki przyczynowo-skutkowe aktywności mikrobiologicznej i zakwaszenia gleb. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, No. 482, 307-316.
Łaska G. (2006). Tendencje dynamiczne zbiorowisk zastępczych w Puszczy Knyszyńskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Białystok-Poznań.
Łaska G. (2009). Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 a ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W: Ochrona środowiska. Perspektywy i strategie rozwoju gospodarczego Puszczy Knyszyńskiej oraz ochrona przyrody na Litwie. Łaska G. (Red.). Stowarzyszenie Uroczysko, Białystok, 51-68.
Marcinek J., Bednarek R., Komisarek J., Mocek A., Piaścik H., Skiba S. (2008). Systematyka gleb Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
Mikiciuk G., Banaszek I. (2001). Zawartość metali ciężkich oraz siarki w glebach i roślinach na terenie stacji doświadczalnej w Dołujach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, No. 476, 219-227.
Niemyska-Łukaszuk J., Gąsiorek M., Miechówka A. (2000). Kadm, nikiel, ołów i cynk w glebach i roślinach pól pasterskich Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, No. 472, 543-550.
Okołowicz M. (2000). Zawartość metali ciężkich w glebach organicznych Puszczy Kampinoskiej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, No. 471, 1075-1080.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. (1991). Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Ostrowska A., Porębska G., Borzyszkowski J., Król H., Gawliński S. (2001). Właściwości gleb leśnych i metody ich oznaczania. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Pullin A. S. (2007). Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Skorbiłowicz E. (2010). Studia nad rozmieszczeniem niektórych metali w środowisku wodnym zlewni górnej Narwi. Politechnika Białostocka, Białystok.
Urban D., Michalska R. (2000). Zawartość pierwiastków śladowych w glebach i roślinach łąkowych wybranych obiektów torfowiskowych Poleskiego Parku Narodowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, No. 471, 835-840.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBC-0002-0011
Identyfikatory