Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0016-0015

Czasopismo

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum

Tytuł artykułu

Zastosowanie metod estymacji odpornej do geodezyjnego opisu deformacji obiektu budowlanego

Autorzy Muszyński, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of robust estimation methods to geodetic description of building deformation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Trójwymiarowa transformacja bez zmiany skali jest jedną z metod wyznaczania geodezyjnego opisu deformacji obiektu budowlanego. W wyniku dopasowania dwóch zbiorów punktów kontrolowanych (pochodzących z pomiaru wyjściowego i aktualnego) otrzymujemy parametry przemieszczenia obiektu (kąty rotacji i składowe wektora translacji) oraz wartości wektorów przemieszczeń zredukowanych. Zazwyczaj obliczenia przeprowadzane są za pomocą metody najmniejszych kwadratów, która jest wrażliwa na wpływ punktów odstających. Znaczne lokalne deformacje obiektu mogą spowodować zniekształcenie otrzymanych wyników. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania pięciu metod estymacji odpornej do wyznaczania geodezyjnego opisu deformacji. Metody te dostarczają bardziej wiarygodnych wyników wpasowania, co ma duże znaczenie przy ocenie stanu technicznego budowli. Omawiane zagadnienie zostało zilustrowane na przykładzie symulowanego obiektu budowlanego.
EN The three-dimensional transformation without change of scale is one of methods for geodetic description of building deformations. Object displacement parameters (rotation angles and components of translation vector) and values of reduced displacement vectors are delivered as a result of fitting two sets of check points (from initial survey and check one). Usually these calculations are done with the help of the least squares method. This method is very sensitive to influence of outliers. Considerable local deformations of object can cause distortion of obtained results. In the paper the possibility of the using for geodetic description of building deformation five robust estimation methods is presented. Results of fit obtained in this way are more reliable. This fact is very important for correct assessment of construction safety. This problem is illustrated by simulated building object.
Słowa kluczowe
PL geodezyjny opis deformacji   metody estymacji odpornej  
EN geodetic description of deformations   robust estimation methods  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
Rocznik 2008
Tom Vol. 7, nr 4
Strony 3--14
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor Muszyński, Z.
Bibliografia
Adamczewski Z., 1979. Algorytm numerycznej kontroli przylegania obiektów. Geod. i Kart., 3,195-200.
Bryś H., Przewłocki S., 1998. Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli. Wyd.Naukowe PWN, Warszawa.
Czaja J., 1992. Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Zbiór przykładów i zadań. Część druga. Wydawnictwa AGH, Kraków.
Gaździcki J., 1985. Least squares adjustment with a weight function. Proc. of the 7th International Symposium of Geodetic Computations, Kraków, 299-310.
Grabowski R., 1998. Geometryczno-analityczna metoda wyznaczania translacji i rotacji obiektów inżynierskich. Mat. Symp. Geodezja inżynieryjna i kataster w gospodarce narodowej. Lwów-Rzeszów 21-24 maja 1998. Zesz. Nauk. Politechniki Rzeszowskiej: Bud. i Inż. Środ., z. 29.
Hampel F., 1974. The Influence Curve and Its Role in Robust Estimation. Journal of American Statistical Association, 69, 346, 383-393.
Huber P. J., 1964. Robust Estimation of a Location Parameter. The Annals of Mathematical Statistics, 35, 1, 73-101.
Huber P. J., 1972. The 1972 Wald Lecture Robust Statistics: A Review. The Annals of Mathematical Statistics, 43, 4, 1041-1067.
Krarup T., Kubik K., 1983. The Danish method. Experience and philosophy. Deutsche Geodätische Kommission. Reihe A, 98, 131-134.
Lazzarini T. i in., 1977. Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia. Praca zbiorowa. PPWK, Warszawa.
Muszyński Z., 2007. Zastosowanie metod estymacji odpornej do identyfikacji obiektów budowlanych na podstawie pomiarów geodezyjnych. Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska.
Osada E., 2002. Geodezja. Podręcznik elektroniczny w Mathcadzie 2001i. Oficyna Wyd. Politechnik Wrocławskiej.
PN-N-02211:2000. Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.
Prószyński W., Kwaśniak M., 2006. Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPBA-0016-0015
Identyfikatory