Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0039-0021

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Prezentacja wyniku finansowego jednostki gospodarczej w dobie globalizacji

Autorzy Dyhdalewicz, A. 
Treść / Zawartość http://pbc.biaman.pl/dlibra
Warianty tytułu
EN Presentation of financial result of the business entity in the age of globalization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z podstawowych celów systemu rachunkowości każdej jednostki jest ustalenie i prezentacja wyniku finansowego za rok obrotowy lub za inny okres sprawozdawczy. Wynik finansowy jest jedną z najważniejszych kategorii w rachunkowości, a podstawowym zadaniem sprawozdania finansowego jest dostarczenie wszechstronnej informacji na temat wyników finansowych podmiotu gospodarczego w danym okresie. Na krajowe regulacje prawne zawarte w ustawie o rachunkowości, dotyczące zasad ustalania i prezentacji wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym, duży wpływ wywarły Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy rachunkowości. Celem opracowania jest przedstawienie sposobów prezentacji wyniku finansowego w ra-chunku zysków i strat według polskiego prawa bilansowego z uwzględnieniem międzynarodowych standardów rachunkowości w tym zakresie oraz zwrócenie uwagi na przechodzenie od transakcyjnego do ekonomicznego podejścia w jego ustalaniu i prezentacji.
EN One of the basic aims of each entity accounting system is finding and presenting the financial result for accounting year or other period. Financial result is an one of the most important categories in accountancy and the main aim of financial report is to supply the entity with versatile information about the financial results of entity in each period. Significant influence on domestic regulation described in accountancy act, which is related to the rules of finding and presenting the financial result in financial report, have European Union directives connected with accountancy and International Accountancy Standards. The aim of article is to show the methods of presentation of the financial result in profit and loss statement according to polish accounting law with considering international accountancy standards in this matter as well as to point out transition from transactional to economical attitude in its finding and presenting.
Słowa kluczowe
PL gospodarka   globalizacja   wynik finansowy   jednostka gospodarcza  
EN business   globalization   financial result  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
Rocznik 2008
Tom Z. 12
Strony 313--329
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Dyhdalewicz, A.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
Bibliografia
1. Dyhdalewicz A., Kwestie podatkowe związane z podziałem zysku netto w spółkach kapitałowych, w: Wybrane problemy reformy systemu podatkowego, red. G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
2. Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2005.
3. Gierusz J., Propozycje zmian w układzie i treści rachunku zysków i strat, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SkwP Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2007.
4. Gierusz J., Rachunek zysków i strat – propozycja nowej formuły, „Rachunkowość” 2006 nr 3.
5. Helin A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
6. Jaruga A.A., Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, w: Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. A. Jaruga, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
7. Michalak J., Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, DIFIN, Warszawa 2008.
8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. 1, SKwP, Warszawa 2004.
9. Nowak E., Istota i zasady sporządzania rachunku wyników, w: Rachunek wyników, red. E. Nowak, DIFIN, Warszawa 2004.
10. Turyna J., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
11. Turyna J., Rak J., Od podejścia transakcyjnego do ekonomicznego. Ewolucja pomiaru wyniku finansowego w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
13. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
14. Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPB1-0039-0021
Identyfikatory