Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3590-3842

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Chemia

Tytuł artykułu

Oczyszczane oleje posmażalnicze jako surowiec dla EMKT

Autorzy Skrzyńska, E.  Kmieć, K.  Stankiewicz, R. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=831
Warianty tytułu
EN Purified waste oils as a source for FAME
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością użycia olejów posmażalniczych, głównie rzepakowych, jako surowców tłuszczowych do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT). Przeanalizowano wiele właściwości fizykochemicznych tłuszczy otrzymanych z kilku placówek gastronomicznych, oraz olejów rzepakowych pozostałych po smażeniu pączków, kotletów, ryb oraz frytek. Analogiczne badania wykonano również dla świeżego oleju rzepakowego, oraz tłuszczy po procesie oczyszczania. Ocenę przydatności surowców do produkcji biodiesla przeprowadzono w oparciu o właściwości otrzymanych po reakcji metanolizy estrów metylowych.
EN The paper presents the results of research on the possibility of using waste oils, mainly rapeseed, as a raw material for production of fatty acid methyl esters (FAME). A number of physical and chemical properties of fats derived from gastronomy services, and rapeseed oils remaining after frying donuts, chops, fish and chips were analyzed. The same tests were also performed for fresh rapeseed oil and fats after the purification process. The possibility of using them as the raw materials for biodiesel production was estimated on the basis of properties of methyl esters obtained after methanolysis.
Słowa kluczowe
PL biodiesel   metanoliza triglicerydów   tłuszcze posmażalnicze  
EN biodiesel   methanolysis of triglycerides   waste frying oils  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Chemia
Rocznik 2011
Tom R. 108, z. 2-Ch
Strony 235--252
Opis fizyczny Bibliogr. 51 poz.,Wz., tab., wykr.,
Twórcy
autor Skrzyńska, E.
autor Kmieć, K.
autor Stankiewicz, R.
  • Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2003/30/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, Official Journal of the European Union, L 123/42.
[2] Dyrektywa 2003/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 października 2003 w sprawie przebudowy wspólnotowych ram opodatkowania produktów energetycznych oraz energii, Official Journal of the European Union, L 283/51.
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008–2013, Dz.U. z 25 czerwca 2007 r., Nr 110, poz. 757.
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2011–2016, Projekt z dnia 19.03.2010 r, (www.mg.gov.pl/node/10711).
[5] Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późniejszymi zmianami.
[6] Biofuel Support Policies: An Economic Assessment, ISBN 978-92-64-04922-2, OECD 2008, www.oecd.org/.
[7] Biernat K., Techniczne i środowiskowe uwarunkowania wykorzystania biomasy do celów energetycznych, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2007, 33, 9.
[8] Uzdrowski M., Problematyka wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania silników trakcyjnych, Motrol, 2008, 10, 143.
[9] Kupczyk A., Stan aktualny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE Cz. IV. Aktualne uwarunkowania i wykorzystanie biopaliw transportowych w Polsce. Biopaliwa II generacji, Elektryka i Energetyka, luty 2008, 149.
[10] Smith L., Elliott F., Rush for biofuels threatens starvation on a global scale, The Times, 7 Marzec 2008.
[11] Baier S., Clements M., Griffiths Ch., Ihrig J., Biofuels Impact on Crop and Food Prices: Using an Interactive Spreadsheet, Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, Nr 967, Marzec 2009 (www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2009/967/ifdp967.pdf).
[12] Weyerhaeuser H., Tennigkeit T., Yufang S., Kahrl F., Biofuels in China: An Analysis of the Opportunities and Challenges of Jatropha Curcas in Southwest China, ICRAF Working Paper Nr 53, ICRAF China 2007.
[13] Kalkulacja kosztów produkcji biodiesla, stan na 06.01.08 r., Informacje producenta urządzeń do produkcji biopaliw: IMIX-BIOPALIWA (www.biopaliwaon.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=55&lang=pl).
[14] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów, Dz. U. Nr 162, poz. 1135.
[15] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów, Dz.U. 2000 Nr 120, poz. 1284.
[16] Szlachta J., Opłacalności produkcji biopaliw z rzepaku na przykładzie agrorafinerii „Jawrol”, Inżynieria Rolnicza, 2006, 11, 463.
[17] Marczak P., Wykorzystanie tłuszczu zwierzęcego jako biopaliwa – wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, OT-589, Wrzesień 2010.
[18] Ablasser G., All-biodiesel bus fleet in Graz, Stadt Graz, Evaluation Report – Clean Vehicles (WP12), December 2005 (www.managenergy.net/resources/562); (www.trendsetter- europe.org/index.php?ID=714).
[19] Canakci M., The potential of restaurant waste lipids as biodiesel feedstocks, Bioresource Technology, 2007, 98, 183.
[20] Chwiałkowski W., Oczyszczanie oleju po smażeniu przetworów rybnych na węglu aktywnym modyfikowanym kwasem siarkowym, Zeszyty Naukowe AE Kraków 710, 2006.
[21] Hoffmann M., Frytura pod kontrolą (IV) Czynniki wpływające na stabilność tłuszczów smażalniczych, Przegląd Gastronomiczny, 2004, 10, 15.
[22] Zhang Y., Dub M.A., McLean D.D., Kates M., Review Paper: Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment, Bioresource Technology, 2003, 89, 1.
[23] Refaat A.A., Different techniques for the production of biodiesel from waste vegetable oil, Int. J. Environ. Sci. Tech., 2010, 7 (1), 183.
[24] Hoissain A.B.M.S., Boyce A.N., Biodiesel production from waste sunflower cooking oil as an environmental recycling process and renewable energy, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2009, 15(4),312.
[25] Wu H., Zong M-h., Luo Q., Wu H-Ch., Enzymatic conversion of waste oil to biodiesel in a solvent-free system, Prepr. Pap.-Am. Chem. Soc., Div. Fuel Chem., 2003, 48(2), 533.
[26] Lim B.P., Maniam G.P., Hamid S.A., Biodiesel from Adsorbed Waste Oil on Spent Bleaching Clay using CaO as a Heterogeneous Catalyst, European Journal of Scientific Research, 2009, 33(2),347.
[27] Buczek B., Czepirski L., Applicability of used rapeseed oil for production of biodiesel, Inform Nr 15(3), Marzec 2004, 186.
[28] Saifuddin N., Raziah A.Z., Nor Farah H., Production of Biodiesel from High Acid Value Waste Cooking Oil Using an Optimized Lipase Enzyme/Acid-Catalyzed Hybrid Process, E-Journal of Chemistry, 2009, 6(S1), S485.
[29] Dzieniszewski G., Wybrane problemy zasilania silnika diesla zużytym olejem roślinnym, Inżynieria Rolnicza, 007, 9(97),46.
[30] Mosio-Mosiewski J., Morawski I., Warzała M., Biopaliwa z tłuszczów odpadowych, Przemysł chemiczny 2007, 86/5, 391.
[31] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentow oraz metod badań jakości biokomponentow, Dz.U. 216, poz. 1845.
[32] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych, Dz.U. 18, poz. 98.
[33] PN EN 14214:2004 Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FA FA ME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań.
[34] Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A.W., Kijeński J., Aspekty technologiczne i ekonomiczne wytwarzania biopaliwa estrowego, materiały z konferencji „Zintegrowane, Inteligentne Systemy Wykorzystania Energii Odnawialnej” Częstochowa/Podlesice, 26–28 września 2005.
[35] PN-EN ISO 3838:2000 Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej.
[36] PN-EN ISO 3675:2004 Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe – Laboratoryjne oznaczanie gęstości – Metoda z areometrem.
[37] PN-EN ISO 3104:2005 Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej,
[38] PN-55/C-04016 Temperatura krzepnięcia metodą probówkową.
[39] PN-85/C-04066 Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej oraz kwasowości metodą miareczkowania wobec wskaźników.
[40] PN-88/C-04288.07 Tłuszcze techniczne. Metody badań. Oznaczanie liczby zmydlenia.
[41] PN-EN ISO 3960:2005 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
[42] PN EN 14214: 2004 Oznaczanie liczby jodowej metodą obliczeniową, załącznik B do normy.
[43] PN-EN ISO 5508:1996 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
[44] R udnick L.R., Lubricant additives – chemistry and application, CRC Press, 2002 USA.
[45] Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, PWN, Warszawa 1998.
[46] Kajdas C., Chemia i fizykochemia ropy naftowej, WNT, Warszawa 1979.
[47] Tokarz A., Pokorska-Lis G., Gawkowska K., Wpływ azotanów i resweratrolu na procesy trawienne In vitro oleju słonecznikowego i frytury palmowej poddanych procesom termo oksydacyjnym, Bromat.Chem.Toksykol., 2009, XLII (3),525.
[48] PN-A-86908 Tłuszcze zwierzęce jadalne topione.
[49] BN -91/8052-01 Oliwa z oliwek.
[50] Radziemska E., Lewandowski W., Szukalska E., Tynek M., Pustelnik A., Ciunel K., Biopaliwa z rzepaku, przygotowanie surowca do otrzymania biodiesla w warunkach gospodarstwa rolnego oraz pilotowanie metanolizy, Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, 2009, 14 (1–2), 79.
[51] Buczek B., Chwiałkowski W., Oczyszczanie oleju posmażalniczego za pomocą utlenionego węgla aktywnego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 2004, 656, 15.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3590-3842
Identyfikatory