Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3303-2783

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Chemia

Tytuł artykułu

Hydrolizaty białkowe i suszone proteiny - analiza rynku, wymagania jakościowe, zastosowanie

Autorzy Makara, A.  Banach, M.  Kowalski, M. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=831
Warianty tytułu
EN Protein hydrolysates and dried protein - market analysis, quality requirements, application
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hydrolizaty białkowe i suszone proteiny są substancjami, które umożliwiają polepszenie niektórych właściwości funkcjonalnych produktów. Surowcem do produkcji hydrolizatów białkowych oraz suszonych protein pylistych może być tkanka mięsno-kostna z rozbioru półtusz wieprzowych lub wołowych. Praca zawiera dane dotyczące własności i zastosowania hydrolizatów białkowych, analizę rynku surowca oraz wymagania jakościowe surowców i produktów.
EN Protein hydrolysates and dried protein enable to improve some functional properties of products. Pork or beef meat - bone tissue is a raw material for a production of protein hydrolysates and dusty dried proteins. In the paper the data about properties and application of protein hydrolysates, as well as an analysis of market of raw material using for production of protein hydrolysates and qualitative specifications of raw materials and products are done.
Słowa kluczowe
PL analiza rynku   hydrolizaty białkowe   wymagania jakościowe  
EN market analysis   protein hydrolysate   quality requirements  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Chemia
Rocznik 2010
Tom R. 107, z. 1-Ch
Strony 161--172
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.,
Twórcy
autor Makara, A.
autor Banach, M.
autor Kowalski, M.
  • Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa 2008.
[2] Mały rocznik statystyczny, Warszawa 2005.
[3] Cholewa J., Bajcer T., Jankowska P., Kowalski Z., Modelowe rozwiązania gospodarki odpadami mięsnymi z wykorzystaniem czystszych technologii. Badania nad procesami chemicznymi i enzymatycznymi otrzymywania hydrolizatów białkowych z zastosowaniem enzymów w procesie odproteinowania odpadów kostnych, projekt badawczo-rozwojowy, Politechnika Krakowska, Kraków 2007.
[4] Konopka M., Kowalski Z., Fela K., Cholewa J., Bajcer T., Klamecki G., Charakterystyka niskotemperaturowego procesu otrzymywania protein na bazie tkanki mięsno-kostnej z zastosowaniem wybranych enzymów, Materiały polsko-czeskiej konferencji „Recyclace Odpadu X” VSB Ostrava, Czech Republic, 03.11.2006, 311-316.
[5] Kowalski Z., Krupa-Żuczek K., A model of the meat waste management, Polish Journal of Chemical Technology 9, 4, 2007, 91-97.
[6] Eckermann W., Hansen C.L., Animal by-product processing & utilization, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida 2000.
[7] Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, European Commission May 2005.
[8] Komunikat Komisji Rady i Parlamentu Europejskiego z 21.02.2007, KOM (2007) 59.
[9] Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6th Edition, Wiley-VCH, 2002.
[10] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.
[11] Rozporządzenie Komisji (WE) NR 808/2003 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przepisów zdrowotnych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
[12] Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. Nr 37, poz. 326).
[13] Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
[14] Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
[15] Rozporządzenie (WE) NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
[16] Rozporządzenie (WE) NR 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
[17] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich (DZ. U. Nr 165, poz. 1605).
[18] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933).
[19] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 175, poz. 1822).
[20] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 257 poz. 2577).
[21] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. Nr 120 poz. 1257).
[22] Sikorski Z., Chemia żywności, WNT, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3303-2783
Identyfikatory