PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ pianotwórczych środków gaśniczych i neutralizatorów na środowisko naturalne, szczególnie na organizmy wodne

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule omówiono wpływ pianotwórczych środków gaśniczych na środowisko naturalne, szczególnie na organizmy wodne.
EN
This article discuss how foam extinguishing agents impacts the environment, especially water organisms.
Twórcy
autor
 • Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
Bibliografia
 • 1. DYREKTYWA 2006/122/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca po raz trzydziesty dyrektywę Rady 76/769/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (sulfonianów perfluorooktanu).
 • 2. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej, Baza danych składników detergentów - załącznik do Decyzji Komisji Europejskiej nr 2005/342/WE, http://ec.europa.eu.
 • 3. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.
 • 4. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 Nr 11, póz. 84 z późn. zm.).
 • 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, póz. 628 z późn. zm.).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 póz. 1588),
 • 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. 2001 Nr 112, póz. 1206),
 • 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2002 Nr 217, póz. 1833).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. 2007 Nr 161, póz. 1144).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2003 Nr 171, póz. 1666).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 2003 Nr 173, póz. 1679).
 • 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. 2007 Nr 116, póz. 806).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143, póz. 1002).
 • 14. Alloway B. J., Ayres D. C., Chemiczne podstawy zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwo PWN, 1999.
 • 15. Biziuk M., Czerwiński J.: Substancje Toksyczne w Środowisku, 1991, Vol. l.
 • 16. Dojlido J., Zerbe J., Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1997.
 • 17. Firefighting effects on the environment, Fire International, August/September 1994.
 • 18. Firefighting foams - what’s safe and what's not, F&R Second Quarter, 2006.
 • 19. Gadzała-Kopciuch R., Buszewski B., Fizykochemiczne metody analiz w chemii środowiska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, cz. l.
 • 20. Górzyński W., Wpływ dodatków dekontaminacyjnych na zdolność środków pianotwórczych do ulegania biodegradacji, praca magisterska napisana pod kierunkiem mł. bryg. dr. inż. Andrzeja Mizerskiego, Warszawa 2008.
 • 21. Kot-Wąsik A., Dąbrowska D., Namieśnik J., Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
 • 22. Król B., Ciężkie życie lekkiej wody, W akcji 3/08.
 • 23. Król B., Do wyboru, do koloru - czyli jakiego środka pianotwórczego potrzebuje typowa JRG, W akcji 3/2005.
 • 24. Król B., Mizerski A., Sewastianowicz A., Sobolewski M., Biochemiczny rozkład środków pianotwórczych, Zeszyty naukowe SGSP nr 30, Warszawa 2003.
 • 25. McMurry J., Chemia organiczna, tom 4, PWN, Warszawa 2005.
 • 26. Mizerski A., Król B., Sobolewski M., Zeszyty Naukowe SGSP nr 26/2001, Wpływ pian gaśniczych na środowisko przyrodnicze, SGSP, Warszawa, 2001.
 • 27. Mizerski A., Sobolewski M., Jabłonowski M., Biodegradowalność środków pianotwórczych - Piana kontra środowisko, Przegląd Pożarniczy 1/2006.
 • 28. Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Piany gaśnicze, SGSP, Warszawa 2006.
 • 29. Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Wpływ pian gaśniczych na środowisko przyrodnicze, Zeszyty naukowe SGSP nr 26, Warszawa 2001.
 • 30. Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Zastosowanie pian do gaszenia pożarów, SGSP, Warszawa 2002.
 • 31. Mizerski A., Sobolewski M., Środki gaśnicze. Ćwiczenia laboratoryjne, SGSP, Warszawa 1997.
 • 32. Piotrowski J.K., Podstawy toksykologii, WNT, Warszawa 2006.
 • 33. Publikacje Organisation for Economic Co-operation and Development, Emission scenario document on industrial surfactants, 2002.
 • 34. Ruppert W., Verdonik D., Hanauska Ch., Environmental Impacts of Firefighting Foams, Hughes Associates, Inc., 2005.
 • 35. Sieńczuk W. (red.), Toksykologia, PZWL, Warszawa 2002.
 • 36. Sobolewski M., Król B., Pianotwórcze środki gaśnicze a środowisko naturalne, Przegląd Pożarniczy część I i II, 11/2000, 12/2000.
 • 37. Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B., Podstawy ekotoksykologii, PWN, Warszawa 2002.
 • 38. Zakrzewski S.F., Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa 1995.
 • 39. http://www.sigmaaldrich.com, Katalog produktów — surfaktanty.
 • 40. Materiały dydaktyczne Katedry Technologii Tłuszczów i Detergentów, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, http://www.pg.gda.pl.
 • 41. Karty charakterystyk środków pianotwórczych i neutralizatorów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2914-1624
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.