Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0026

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych przez odpływ ścieków opadowych z ferm chowu bydła

Autorzy Rossa, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Surface and ground water pollution by the outflow of runoff water from cattle breeding farms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prowadzono badania ścieków opadowych z dwóch gospodarstw prowadzących chów bydła. Celem badań było określenie rzeczywistych stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych z terenów gospodarstw. Wybudowano badawczy system kanalizacji deszczowej w gospodarstwie w Falentach, a także wykorzystano udrożniony system kanalizacji deszczowej w Biebrzy. W latach 2009-2010 pobierano próby ścieków opadowych, wód powierzchniowych z odbiorników spływu oraz wód podziemnych z piezometrów zainstalowanych na terenach gospodarstw. Oznaczano stężenie azotu amonowego, azotanowego, fosforanów oraz wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen. Stwierdzono zwiększone wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen oraz zwiększone stężenie fosforanów w ściekach opadowych. Większość wskaźników przyjmowała mniejsze wartości w wodach powierzchniowych w stosunku do ścieków opadowych.
EN Storm water studies were carried out in two cattle farms. The aim of this study was to determine the real concentration of pollutants discharged from farmyards. Storm water drainage system built in the farm in Falenty and the existing storm drainage system in the Biebrza were used for this purpose. Samples of runoff water, surface water and groundwater were collected in the years 2009-2010. Concentrations of ammonium ions, nitrates, phosphates, and chemical oxygen demand were determined. Increased concentrations of chemical oxygen demand and phosphates were found in runoff waters. Most parameters had lower concentrations in surface than in runoff waters.
Słowa kluczowe
PL gospodarstwa prowadzące chów bydła   ścieki opadowe   zanieczyszczenie wody  
EN cattle breeding farms   runoff waters   water pollution  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 119--137
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Rossa, L.
  • Instytut Przyrodniczo-Technologiczny w Falentach, Zakład Ochrony Jakości Wody, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn; tel.: +48 (22) 735-75-67, l.rossa@itep.edu.pl
Bibliografia
DORUCHOWSKI G., HOŁOWNICKI R. 2003. Przyczyny i zapobieganie skażeniom wód i gleby wynikającym ze stosowania środków ochrony roślin. Zeszyty Edukacyjne. Z. 9 s. 96-115.
ROSSA L. 2003. Zanieczyszczenia wody gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów hodowlanych Zakładu doświadczalnego w Falentach. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. T. 3. Z. specj. (6) s. 149-157.
ROSSA L., SIKORSKI M. 2006. Ocena stopnia zanieczyszczenia wód deszczowych odprowadzanych z zabudowanych obszarów wiejskich. Ochrona Środowiska. Nr 2 s. 47-52.
SAPEK B. 2002. Jakość gleby i wody w gospodarstwach demonstracyjnych Zeszyty Edukacyjne. Z. 7 s. 57-71.
SAPEK A., SAPEK B., PIETRZAK S. 2000. Rola produkcji zwierzęcej w rozpraszaniu składników nawozowych z rolnictwa do środowiska. W: Dobre praktyki w rolnictwie, sposoby ograniczania zanieczyszczeń wód. Przysiek. RCDRRiOW s. 5-31.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. 2006 nr 137 p. 984 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. (a) w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Dz.U. 2008 nr 162 p.1008n
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. (b) w sprawie kryteriów i sposobów oceny stanu wód podziemnych. Dz.U. 2008 nr 143 p. 896.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0026
Identyfikatory