Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0025

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Odczyn i zasobność gleb łąkowych w Polsce

Autorzy Pietrzak, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Fertility and pH of meadow soils in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono ocenę odczynu gleb łąkowych w Polsce oraz zawartości w nich przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu i magnezu. Ocenę dokonano na podstawie uzyskanych w 2008 r. wyników monitoringu jakości gleby na obszarach zajmowanych przez użytki zielone (UZ). Monitoring ten łącznie z monitoringiem wody jest realizowany przez Krajową Stację Chemiczno- Rolniczą w Warszawie i podlegające jej okręgowe stacje z udziałem ITP Falenty. Stwierdzono, że: duży odsetek gleb użytków zielonych jest silne zakwaszonych - 42% z nich ma odczyn bardzo kwaśny lub kwaśny; w glebach łąkowych występują znaczne niedobory przyswajalnych form fosforu i potasu - mała zawartość fosforu występuje w siedliskach użytków zielonych obejmujących 59% gleb mineralnych i prawie 50% gleb organicznych, a potasu - 73% gleb mineralnych i prawie 98% gleb organicznych; gleby mineralne UZ charakteryzują się względnie dobrym zaopatrzeniem w magnez, natomiast gleby organiczne stosunkowo słabym - w pierwszym przypadku zasobnych w ten składnik jest ok. 66% gleb, w drugim jedynie ok. 30%.
EN An assessment of pH and the content of plant available forms of phosphorus, potassium and magnesium in meadow soils of Poland is presented in this paper. The assessment was based on results of soil quality monitoring carried out in 2008 in areas occupied by grasslands. This monitoring together with water monitoring is realised by the National Chemical-Agricultural Station in Warsaw together with its regional branches and with participation of the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. A large percent of grassland soils was found to be strongly acidified - 42% of these soils are strongly acid or acid. Substantial deficits of available forms of phosphorus and potassium were noted in meadow soils. Low content of phosphorus was recorded in grassland sites on 59% of mineral and almost 50% of organic soils. Respective figures for potassium deficits were 73% and almost 98%. Mineral soils of grasslands are relatively well supplied with magnesium while organic soils contained less magnesium. Sixty six percent of mineral soils but only 30% of organic soils are rich in magnesium.
Słowa kluczowe
PL gleby łąkowe   odczyn   zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu  
EN meadow soils   pH   content of available phosphorus   potassium and magnesium  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 105--117
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Pietrzak, S.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Ochrony Jakości Wody, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn; tel. +48 (22) 735-75-62, S.Pietrzak@itep.edu.pl
Bibliografia
BURZYŃSKA I. 2009. Wpływ zaniechania nawożenia oraz zbioru runi łąkowej na zawartość rwo oraz rozpuszczalnych form potasu i magnezu w glebie i w płytkich wodach gruntowych. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. T. 9 z. 3 s. 19-28.
GRZYB S. PROŃCZUK J. 1995. Podział i waloryzacja siedlisk łąkowych oraz ocena ich potencjału produkcyjnego. W: Kierunki rozwoju łąkarstwa na tle aktualnego poziomu wiedzy w najważniejszych jego działach. Warszawa. Wydaw. SGGW s. 51-63.
JADCZYSZYN T., KOWALCZYK J., LIPIŃSKI W. 2010. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. Materiały szkoleniowe. Nr 95. Puławy. IUNG-PIB ss. 24.
FILIPEK T., FOTYMA M., LIPIŃSKI W. 2006. Stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb gruntów ornych w Polsce. Nawozy i Nawożenie. Nr 2(27) s. 7-38.
LIPIŃSKI W. 2006. Zadania i metody pracy Stacji Chemiczno-Rolniczych w Polsce. W: Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleby [online]. Raporty PIB 1. Puławy. IUNG-PIB [Dostęp: 13.04.2012]. Dostępny w Internecie: http://sybilla.iung.pulawy.pl/wydawnictwa/Pliki/pdfPIB/ zesz1.pdf
PIETRZAK S., NAWALANY P, WILCZYŃSKA J. 2007. Koncepcja rozmieszczenia punktów monitoringu gleby i wody na użytków zielonych w Polsce. Falenty. IMUZ. Maszyn. ss. 7+załączniki.
PN-R-04020:1994 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu.
PN-R-04023:1996 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych.
PN-R-04022:1996 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych.
PN-R-04031:1997. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek.
PN-R-04024:1997. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych.
PN-ISO 10390:1997 Jakość gleby. Oznaczanie pH.
SAPEK B. 2008. Relacja zawartości potasu do magnezu w roślinności łąkowej i w glebie jako wskaźnik środowiskowych przemian na użytkach zielonych. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. T. 8. Z. 2b s. 139-151.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033.
WASILEWSKI Z. 2009. Stan obecny i kierunki gospodarowania na użytkach zielonych zgodne z wymogami Wspólnej Polityki Rolnej. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. T. 9. Z. 2 s. 169-184.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0025
Identyfikatory