Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0019

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Połowy ryb w śródpolnych oczkach wodnych w gminie Stare czarnowo na tle warunków tlenowych

Autorzy Brysiewicz, A.  Wesołowski, P.  Potkański, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Fish catches in mid-field ponds of the commune Czarnowo in relation to oxic conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem prezentowanych w pracy badań było określenie składu ichtiofauny w dwóch śródpolnych oczkach wodnych w gminie Stare Czarnowo w latach 2010-2011 oraz analiza nasycenia wody tlenem w okresie od kwietnia do października. Odłowy kontrole prowadzono za pomocą selektywnego zestawu wontonowego, a w 2011 r. dodatkowo zastosowano klasyczny zestaw do elektropołowów typu IUP. Ryby oznaczano wg gatunków i wieku, liczono, a także wykonywano pomiary długości i masy ciała. Badania natlenienia wody oraz jej temperatury mierzono za pomocą wieloparametrowego miernika Multi 3400, wyposażonego w sondę tlenową. W wyniku przeprowadzonych odłowów w oczkach wodnych uzyskano łącznie 108 ryb o masie 15 622 g. Oba oczka różniły się nie tylko pod względem składu gatunkowego ryb, ale również ich liczby, biomasy oraz wieku. W Starym Czarnowie łącznie odłowiono 48 ryb o biomasie 3 225 g. Wśród pozyskanych gatunków były osobniki karasia srebrzystego (Carassius auratus gibelio Bloch) oraz karasia pospolitego (Carassius carassius L.). W oczku wodnym Żelisławiec odłowiono łącznie 60 ryb o biomasie 12 397 g. Oprócz dominujących karasi, odłowiono osobniki lina (Tinca tinca L.), szczupaka (Esox lucius L.), płoci (Rutilus rutilus L.) oraz okonia (Perca fluviatilis L.). W oczku wodnym Stare Czarnowo średnie stężenie tlenu było mniejsze niż w Żelisławcu. W okresie letnim, gdy temperatura była wysoka, tlenu było bardzo mało i dlatego w Starym Czarnowie przeżywały tylko osobniki karasia, który jest wytrzymały na duże deficyty tlenu w wodzie.
EN The aim of presented studies was to estimate the composition of fish fauna in two midfield ponds of the commune Stare Czarnowo in the years 2010-2011 and to analyse water saturation with oxygen in the period April-October. Control catches were performed with a selective pontoon set and additionally (in 2011) with a standard electro-fishing set type IUP. Fishes were determined to species and age, counted and their length and mass were measured. Water temperature and saturation with oxygen were measured with the multi-parameter probe Multi 3400 equipped with the oxygen probe. In total 108 fishes of a mass of 15 622 g were caught in ponds. The ponds differed in the species composition of fish, their number, biomass and age. Forty eight fishes of a mass of 3 225 g caught in Stare Czarnowo represented two species: the Prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) and the crucian carp (Carassius carassius L.). In Żelisławiec pond, 60 fishes of a total biomass of 12 397 g were caught. Apart from dominating crucian carps. there were also individuals of the tench (Tinca tinca L.), pike (Esox lucius L.), roach (Rutilus rutilus L.) and perch (Perca fluviatilis L.). Mean oxygen concentration in water was smaller in Stare Czarnowo pond than in Żelisławiec. In summer, when water temperature was high, oxygen concentrations were low and therefore the only survivors in Stare Czarnowo were the crucian carps which tolerate oxygen deficits in water.
Słowa kluczowe
PL ryby   śródpolne oczka wodne   tlen  
EN mid-field ponds   fish   oxygen  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 37--48
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.,
Twórcy
autor Brysiewicz, A.
autor Wesołowski, P.
autor Potkański, Ł.
  • Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy ITP w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin; tel. +48 (91) 423-19-08, A.Brysiewicz@itep.edu.pl
Bibliografia
ADAMSKA I., CZERNIAWSKA B., DZIĘGIELEWSKA M. 2010. Grzyby pasożytnicze roślinności oczek śródpolnych na terenach użytkowanych rolniczo. Proceedings of ECOpole. Vol. 4(1) Opole. Uniwersytet Opolski s. 93-98.
AFFEK-STARCZEWSKA A., STARCZEWSKI K., ŁUGOWSKA M. 2010. Różnorodność florystyczna zbiorowisk śródpolnego obiektu z oczkiem wodnym w Bujałach Mikoszach. Fragmenta Agronomica. Vol. 27(2) s. 7-18.
DEMBEK W., OŚWIT J. 1992. Rozpoznanie warunków hydrologicznego zasilania siedlisk mokradłowych. W: Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Biblioteczka Wiadomości IMUZ. Nr 79 s. 15-38.
FATYGA J., GÓRECKI A., HELIS M. 2007. Małe zbiorniki wodne na obszarze Powiatu Wrocławskiego ziemskiego. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. T. 7. Z. 2a s. 107-126.
GAŁCZYŃSKA M., GAMRAT R. 2007. Influence of tree and bush plantations of the margin of midfield ponds on the chemical properties of water diversified in terms of a degree of covering the water part with plants. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 16. No. 3B s. 125-130.
HANFENG X., QILING T., CHENGXIAO H. 2010. Structural and metabolic responses of Ceratophyllum demersum to eutrophic conditions [online]. African Journal of Biotechnology. Vol. 9 (35). [Dostęp 20.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.academicjournals.org/AJB
HEESE T. 1992. Optymalizacja metody określania tempa wzrostu ryba za pomocą odczytów wstecznych. Koszalin: Wydaw. WSInż. ISBN 978-83-9005-101-7 ss. 155.
JOHNSTON I.A. 1975. Anaerobic metabolism in the carp (Carassius carassius L.). Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 51B s. 235-241.
KOWALSKA-GÓRALSKA M., SENZE M., JASTRZEMSKA M. 2011. Biogeny w wodzie stawu położonego w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Proceedings of ECOpole. Vol. 5 No. 1. Opole. Uniwersytet Opolski s. 251-256.
KUBIAK J., TÓRZ A., NĘDZAREK A. 2006. Hydrochemical conditions, susceptibility to degradation, trophic state and rate of eutrphication in Lake Będgoszcz. Acta Scientinarium Polonorum Piscaria. Vol. 5. No. 1 s. 73-89.
LEŚNY J., JUSZCZAK R. 2005. Oszacowanie ewapotranspiracji terenów znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania małych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczego. Acta Agrophysica. Vol. 6. No. 1 s. 161-174.
MARKUSZEWSKA I. 2002. Śródpolne oczka wodne w rolniczym krajobrazie ziemi krotoszyńskiej. Aura. Nr 6 s. 14-15.
PIEŃKOWSKI P., PODLASIŃSKI M., KARAŚ K. 2010. Próba oceny wpływu położenia oczek wodnych w rzeźbie terenu na tempo ich zanikania. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. T. 10. Z. 1 s. 167-174.
SIWEK H., WŁODARCZYK M., BRZOSTOWSKA-ŻELECHOWSKA D., WACHOWIAK M. 2009. Wpływ wybranych parametrów fizyczno-chemicznych osadu na zawartość nieorganicznych form fosforu w osadach dennych małych zbiorników polimiktycznych. Acta Agrophysica. Vol. 13. No. 2 s. 497-503.
SOLLID J., WEBER R.E., NILSSON G.E. 2005. Temperature alters the respiratory surface area of rucian carp Carassius carassius and goldfish Carassius auratus [online]. The Journal of Experimental Biology. Vol. 208. s. 1109-1116. [Dostęp 20.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.jeb. biologist.org/content/208/6/1109.full.pdf+html DOI: 10.1242/jeb.01505.
SYMONIDES E. 2010. Znaczenie powiązań ekologicznych w krajobrazie rolniczym. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. T. 10. Z. 4 s. 249-263.
SZPAKOWSKA B., KARLIK B., JARONIEWSKA D. 2006. Occurrence of mid-field ponds in the area of gen. Dezydery Chłapowski Landscape Park. TEKA Commission of protection and formation of natural environment. Vol. 3. Lublin. Polish Academy of Sciences s. 225-230.
WILLIAMS P., WHITFIELD M., BIGGS J., BRAY J., FOX G., NICOLET P., SEAR D. 2004. Comparative biodiversity of rivers, streams, ditches and ponds in an agricultural landscape in Southern England [online]. Biological Conservation. Vol. 115. Iss. 2 s. 329-341. [Dostęp 15.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320703001538
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0019
Identyfikatory