Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0018

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Efektywność oczyszczania ścieków w przydomowej hybrydowej oczyszczalni hydrofitowo-biologicznej

Autorzy Bergier, T.  Włodyka-Bergier, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The efficiency of wastewater treatment with the household hybrid (biological-constructed wetland) wastewater treatment plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych firmy Enko, zainstalowanej przy Urzędzie Gminy w Zawoi. Badaniom poddano ścieki surowe, ścieki po wstępnym oczyszczeniu i ścieki oczyszczone. Próbki pobierano co miesiąc, w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r. Przeanalizowano zdolność usuwania w oczyszczalni Enkosystem substancji rozpuszczonych w postaci jonów (przewodność elektryczna właściwa), zawiesiny ogólnej, ogólnego węgla organicznego, BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono dużą, dochodzącą aż do 99%, skuteczność usuwania związków organicznych podatnych na biochemiczny rozkład (BZT5). Również dużą skuteczność usuwania zanieczyszczeń zaobserwowano dla zawiesiny ogólnej - od 74 do 95%. Ogólny węgiel organiczny również był usuwany ze stosunkowo dużą skutecznością (30-81%). Średnia skuteczność usuwania substancji rozpuszczonych w postaci jonów (mierzonych jako przewodność elektryczna właściwa) wynosiła 28%, natomiast fosforu ogólnego 41%. Najgorzej oczyszczalnia Enkosystem usuwała związki azotu - średnio o 27%. Oczyszczalnia Enkosystem pracowała prawidłowo, a wartości badanych wskaźników w zasadzie nie przekraczały wartości dopuszczalnych, zdefiniowanych w polskich przepisach prawnych.
EN The paper presents results of a study on the efficiency of a household hybrid wastewater treatment plant (WWTP) made by the Enko company, installed for the Town Hall in Zawoja. Samples of raw, pre-treated and treated sewage were analysed. The samples were taken every month, since November 2010 till June 2011. The following parameters were analysed: electrolytic conductivity, suspended solids, total organic carbon, BOD5, total nitrogen and total phosphorus. A high BOD removal efficiency of up to 99% was observed. Suspended solids were also removed with a high efficiency between 74% and 95%. Total organic carbon was removed with a relatively high efficiency (30-81%). The average removal efficiency for electric conductivity was 28%, and 41% for total phosphorus. The worst effects were noted for total nitrogen, the average removal efficiency of which was 27%. Enkosystem WWTP was characterized by proper performance, the values of analysed parameters did not in general exceed the standards defined by Polish legal regulations.
Słowa kluczowe
PL oczyszczalnie hydrofitowe   oczyszczanie ścieków   przydomowe oczyszczalnie  
EN constructed wetlands   household wastewater treatment plant   wastewater treatment  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 25--36
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., il.
Twórcy
autor Bergier, T.
autor Włodyka-Bergier, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +12 617-47-57, tbergier@agh.edu.pl
Bibliografia
BERGIER T. 2010. Gospodarka komunalna. W: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Red. J. Kronenberg, T. Bergier. Kraków. Fundacja Sendzimira. ISBN 978-83-62168-00-2 s. 294-322.
BERGIER T., CZECH A., CZUPRYŃSKI P., ŁOPATA A., WACHNIEW P., WOJTAL J. 2004. Roślinne oczyszczalnie ścieków: przewodnik dla gmin. Kraków. Natural Systems. ISBN 83-920509-0-8 ss. 32.
BERGIER T., KRONENBERG J. 2010. Zrównoważona gospodarka ściekowa w Zawoi. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania. Nr 1. ISSN 2081-5727 s. 7-52.
CHMIELEWSKI K., MIERNIK W., WAŁĘGA A. 2009. Wpływ temperatury powietrza na temperaturę ścieków w przydomowych oczyszczalniach z filtrem piaskowym o przepływie pionowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 6. ISSN 1732-5587 s. 57-65.
EN 872:2007. Jakość wody - Oznaczanie zawiesin - Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego.
EN ISO 6878:2006. Jakość wody - Oznaczanie fosforu - Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu.
GUS 2010. Ochrona środowiska 2010. Warszawa. ISSN 0867-321 ss. 609.
HEIDRICH Z., KALENIK M., PODEDWORNA J., STAŃKO G. 2008. Sanitacja wsi. Warszawa. Wydaw. Seidel-Przywecki. ISBN 978-83-60956-04-5 ss. 374.
HEIDRICH Z., STAŃKO G. 2007. Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków. Warszawa. Wydaw. Seidel-Przywecki. ISBN 978-83-919449-9-8 ss. 150.
KACA E. 2007. Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi na przełomie wieków. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1. s. 35-45.
KADLEC R. H. 2009. Comparison of free water and horizontal subsurface treatment wetlands. Ecological Engineering. Nr 35 s. 159-174.
KOWALSKI T. 1989. Analiza chemicznych i biochemicznych właściwości zanieczyszczeń występujących w ściekach. Ochrona Środowiska. Nr 1. s. 13-16.
KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 2009. Gospodarka ściekowa w Polsce w latach 2006-2007. Warszawa. ISBN 978-83-60312-41-4 ss. 48.
NOWAK R. 2005. Wybrane aspekty gospodarki ściekowej na terenach wiejskich [online]. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”, Ustronie Morskie 2005. [Dostęp 21.11.2011]. Dostępny w Internecie: http://www. wbiis.tu.koszalin.pl/konferencja/konferencja2005/2005/32nowak_t.pdf
OBARSKA-PEMPKOWIAK H., GAJEWSKA M., WOJCIECHOWSKA E. 2010. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Warszawa. Wydaw. Nauk. PWN. ISBN 978-83-01164-20-1 ss. 308.
PN-77/C-04584. Woda i ścieki. Pomiar temperatury.
PN-90/C-04540/01. Woda i ścieki. Oznaczanie pH metodą elektrometryczną.
PN-ISO 25813:1997. Jakość wody - Oznaczanie tlenu rozpuszczonego – Metoda jodometryczna.
PN-EN 1484:1999. Analiza wody - Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO).
PN-EN 27888:1999. Jakość wody - Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej.
PN-EN 1899-1:2002. Jakość wody - Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) - Część 1: Metoda rozcieńczania i szczepienia z dodatkiem allilotiomocznika.
PN-ISO 5667-14:2004. Jakość wody -Pobieranie próbek - Część 14: Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowania z nimi.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0018
Identyfikatory