PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pionowe zmiany liczebności wybranych grup bakterii cyklu azotowego i ich znaczenie w przemianach związków azotu w wodzie jeziora Hańcza

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Vertical changes in the numbers of selected groups of nitrogen cycle bacteria and their significance in the nitrogen flux in waters of Lake Hańcza
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań pionowego rozmieszczenia liczebności bakterii amonifikacyjnych, nitryfikacyjnych utleniających NH4+ do NO2- i NO2- do NO3-, redukujących NO3- do NO2- i denitryfikacyjnych (redukujących NO3- do N2O lub N2) oraz warunków termiczno-tlenowych występujących w wodzie najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza (108,5 m gł.). Badania prowadzono w latach 1997-1999. Wodę do badań pobierano w odstępach miesięcznych od kwietnia do października na trzech stanowiskach usytuowanych w najbardziej charakterystycznych, najgłębszych miejscach jeziora. Stwierdzono różnice w rozmieszczeniu przestrzennym i sezonowym oznaczanych grup drobnoustrojów w zależności od miejsca, głębokości i daty poboru prób. Najmniej licznie występowały bakterie nitryfikacyjne utleniające NH4+ do NO2- i NO2- do NO3- oraz denitryfikacyjne (często nie stwierdzano ich w badanych próbkach wody), najliczniej natomiast bakterie amonifikacyjne i redukujące NO3- do NO2-. Pionowe rozmieszczenie liczebności bakterii biorących udział w mineralizacji związków azotu w toni wodnej było różne, zależne od daty poboru prób wody. Maksymalną ich liczebność stwierdzano przeważnie w wodzie na głębokości od 0,0 do 5 m, na głębokości 10 lub 50 m, czasami przy dnie. Jedynie liczba bakterii nitryfikacyjnych utleniających NH4+ do NO2- i NO2- do NO3- oraz denitryfikacyjnych (redukujących NO3- do N2O lub N2) bywała bardziej wyrównana w toni wodnej. Stwierdzone istotne (ujemne lub dodatnie) współzależności między liczbą bakterii (amonifikacyjnych, nitryfikacyjnych, denitryfikacyjnych) mineralizujących organiczne związki azotu a niektórymi parametrami fizykochemicznymi wody jeziora Hańcza sugerują, iż bakterie te mogą stanowić wskaźnik intensywności procesów mineralizacji substancji organicznej, a tym samym jakości wody, co może być pomocne w opracowaniu metod ochrony badanego jeziora i innych jezior o różnej typologii.
EN
Studies were carried out in the period 1997-1999 to determine the vertical distribution of the numbers of ammonifying bacteria, nitrifying bacteria oxidizing NH4+ to NO2- and NO2- to NO3-, bacteria reducing NO3- to NO2- as well as denitrifying bacteria (reducing NO3- to N2O or N2) in waters of the Polish deepest Lake Hańcza (depth: 108.5 m). Moreover, the temperature and oxygen conditions were studied in the lake. Water samples were collected at monthly intervals from April to October from three sites situated in the most characteristic and deepest points of the lake. Differences in spatial and seasonal distribution of the examined microorganisms were found to depend on the site, depth and sampling time. The nitrifying bacteria oxidizing NH4+ to NO2- and NO2- to NO3- and denitrifying bacteria (they were frequently absent in the water samples) occurred in the smallest numbers, whereas ammonifying bacteria and bacteria reducing NO3- to NO2- were present in large numbers. Vertical distribution of the numbers of bacteria mineralizing nitrogen compounds varied with depth and depended on sampling time. Their maximum numbers were usually recorded at depths from 0.0 to 5 m, at 10 m or 50 m and sometimes at the bottom of the lake. The number of nitrifying bacteria oxidizing NH4+ to NO2- and NO2- to NO3- and denitrifying bacteria (reducing NO3- to N2O or N2) was more uniform in the water column. Significant correlations (negative or positive) between the numbers of bacteria (ammonifying, nitrifying, denitrifying) mineralizing nitrogen organic compounds and some physico-chemical parameters of Lake Hańcza waters suggest that these bacteria may be used as an indicator of the intensity of organic matter mineralization and thus may indicate water quality. This, in turn, could be a helpful tool in developing methods to protect the studied lake or other lakes of various types.
Wydawca
Rocznik
Strony
201--218
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz., il., wykr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, ul. Prawocheńskiego 1, 10-957 Olsztyn-Kortowo; tel. +48 (89) 523-37-52, aniagp@uwm.edu.pl
Bibliografia
 • BOCK E., KOOPS H.P., HARMS H., AHLERS B., 1991. The biochemistry of nitrifying organisms. W: Variations in Autotrophic Life. J. M. Shively and L. Larry. Boston: Academic Press s. 171-196.
 • CYDZIK D., KUDELSKA D., SOSZKA H., 1982. Atlas stanu czystości jezior Polski badanych w latach 1974-1978. T. 2. Warszawa: IKŚ s. 305-548.
 • DONDERSKI W., STRZELCZYK E., 1977. Bacteriological studies of the mesotrophic Lake Jasne. Zesz. Nauk. UMK Nauki Mat.-Przyr. z. 40 Pr. Limnol. nr 10 s. 15-26.
 • DOROCHOWICZ A., ZEGA A., 1998. Ocena stanu czystości jeziora Hańcza na podstawie badań z 1997 r. Komunikat nr 2. Suwałki: PIOŚ ss. 43.
 • DROOGENBROECK R., VAN, LAUDELOUT H., 1967. Phosphate requirements of the nitrifying bacteria. Antonie Van Leewenhoek. J. Microbiol. Serol. 33 s. 287-296.
 • GŁAŻEWSKI R., TRYBE K., 1999. Badanie form węgla organicznego w wodach powierzchniowych przy pomocy analizatora Shimadzu TOC 5000 z zastosowaniem mikrofiltracji. W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Mater. Konf. Nauk-Tech. Częstochowa-Ustroń, 8-10 P.Częst. wrzesień s. 176-182.
 • GOTKOWSKA-PŁACHTA A., NIEWOLAK S., KORZENIEWSKA E., 2003. Vertical distribution and seasonal changes in the number of bacterioplankton in the water of Lake Hańcza, particularly in the period of reservoir summer stratification. Wyd. 2. EJPAU Ser. Environ. Dev. vol. 6
 • GRUNDMANIS V., MURRAY J.W., 1977. Nitrification and denitrification in marine sediments from Puget Soud. Limnol. Oceanogr. 22 s. 803-813.
 • HASTINGS R.C., CECCHERINI M.T., MICALUS N., SAUNDERS J.R., BAZZICALUPO M., MCCARTHY A.J., 1997. Direct molecular biological analysis of ammonia oxidizing bacteria population in cultivated soil plots treated with swine manure. FEMS Microbiol. Ecol. 23 s. 45-54.
 • HASTINGS R.C., SAUNDERS J.R., HALL G.H., PICKUP R.W., MCCARTHY A.J., 1998. Application of molecular biological techniques to a seasonal study of ammonia oxidation in a Eutrophic Freshwater Lake. Appl. Envir. Microbiol. 64 s. 3674-3682.
 • HILBRICHT-ILKOWSKA A., WIŚNIEWSKI R.J., 1994a. Jeziora w krajobrazie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Podsumowanie wyników i wniosków badawczych, propozycje kierunków ochrony. W: Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego, związki z krajobrazem, stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Człowiek i Środ. 7 s. 267-281.
 • HILLBRICHT-ILKOWSKA A., WIŚNIEWSKI R.J., 1994b. Zróżnicowanie troficzne jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - stan obecny, zmienność wieloletnia, miejsce w klasyfikacji troficznej jezior. W: Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego, związki z krajobrazem, stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Człowiek i Środ. 7 s. 181-200.
 • JELLISON, R., MILLER L.G., MELACK J.M., DANA G.L., 1993. Meromixis in hypersaline Mono Lake, California. Nitrogen fluxes. Limnol. Oceanogr. 38 s. 1020-1039.
 • JETTEN M.S.M., 2001. New pathways for ammonia conversion in soil and aquatic systems. Plant and Soil 230 s. 9-19.
 • KHOLDEBARIN B., OERTLI J.J., 1977. Effect of suspended particles and their sizes on the nitrification in surface water. J. Water. Pollut. Control Fed. 50 s. 1693-1697.
 • KRUL J.M., 1976a. Dissimilatory nitrate and nitrite reduction under aerobic conditions by an aerobically and anaerobically grown Alcaligenes sp. and by activated sludge. J. Appl. Bact. 40 s. 245-260.
 • KRUL J.M., 1976b. The relationship between dissimilatory nitrate reduction and oxygen uptake by cells an Alcaligenes strain in flocs and in suspension and by activated sludge flocs. Water Res. 10 s. 337-341.
 • KUCHARSKI J., 2000. Znaczenie procesu nitryfikacji. W: Mikrobiologia na przełomie wieków. Materiały pokonferencyjne. Olsztyn: UWM s. 37-40.
 • KUZNECOV S.I., 1970. Mikroflora ozer i jeje geochimičeskaja dejatelnost’. Leningrad: Izd. Nauka ss. 440.
 • MENDUM T.A., SOCKETT R.E., HIRSCH P.R., 1999. Use of molecular and isotopic techniques to monitor the response of autotrophic ammonia-oxidizing populations of the beta subdivision of the class Proteobacteria in arable soils to nitrogen fertilizer. Appl. Environ. Microbiol. 65 s. 4155-4162.
 • MÜLLER-NEUGLÜCK M., ENGEL H., 1961. Photoinaktivierung von Nitrobacter winogradskyi Buch. Arch. Mikrobiol. 39 s. 130-138.
 • NIEWOLAK S., FILIPKOWSKA Z., KORZENIEWSKA E., 2005. Presence of nitrogen cycle bacteria in the water of a eutrophic lake (Lake Bartąg), planned to supply the Olsztyn municipal waterworks. Acta Univ. Nicolai Copernici. Pr. Limnol. w druku.
 • NIEWOLAK S., KORYCKA A., 1980. Nitrate-reduction processes in fertilized lakes. Ekol. Pol. 28 s. 649-673.
 • NIEWOLAK S., KORYCKA A., POTOCKA E., 1978. Ammonification processes in fertilized lakes. Ekol. Pol. 26 s. 555-572.
 • Niewolak S., 1983. Nitryfikacja heterotroficzna w jeziorach nawożonych. Rocz. Nauk Rol. 100 Ser. H 1 s. 45-70.
 • NIEWOLAK S., POTOCKA E., 1988. Sezonowe zmiany liczebności bakterii czynnych w procesie mineralizacji związków azotu w wodzie jeziora napowietrzanego. Acta. Acad. Agricult. Tech. Olst. Protectio Aquarum et Piscatoria 16 s. 201-209.
 • PAUL E.A., CLARK F.E., 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Lublin: UMCS s. 221-257.
 • PRINCIC A., MAHNE I., MEGUSAR F., PAUL E. A.,. TIEDJE J. M., 1998. Effects of pH and oxygen and ammonium concentrations on the community structure of nitrifying bacteria from wastewater. Appl. Environ. Microbiol. 64 s. 3584-3590.
 • RODINA A., 1968. Mikrobiologiczne metody badania wód. Warszawa: PWRiL s. 247-289.
 • RÜFFER H., 1964. Nitrifikation und Denitrifikation bei der Abwasserreinigung. Vom Wass. 31 s. 134-152.
 • SCHÖN G.H., ENGEL H., 1962. Der Einfluss des Lichtes auf Nitrosomonas europaea Win. Arch. Mikrobiol. 42 s. 415-418.
 • SERRUYA C., EDELSTEIN M., POLLINGHER U., SERRUYA S., 1974. Lake Kinneret sediments: nutrient composition of pure water and mud water exchanges. Limnol. Oceanogr. 19 s. 489-508.
 • WONG-CHENG G.M., LOEHR R.C., 1978. Kinetics of microbial nitrification: nitrite - nitrogen oxidation. Water Res. 12 s. 605-609.
 • WUHRMAN K., 1964. Microbial aspects of water pollution control. Adv. Appl. Microbiol. 6 s. 119-151.
 • ZDANOWSKI B., HUTOROWICZ A., 1997. Charakterystyka hydrohemiczna Czarnej Hańczay i wpływ tej rzeki na wody jezior Hańcza i Wigry. W: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Bibl. Monit. Środ. Warszawa: IOŚ s. 29-47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0006-0056
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.