Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0053

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA

Autorzy Rogalska, M.  Hejducki, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparative analysis of building production forecasting using regression, neural networks and ARIMA methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy analizowano możliwość prognozowania produkcji budowlano montażowej województwa dolnośląskiego metodami regresji, sieci neuronowych i ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average - autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej). Do prognozowania w metodzie regresji użyto danych pogodowych dziennych województwa dolnośląskiego. Potencjalne predyktory eliminowano, sprawdzając normalność ich rozkładów (testami Kołmogorowa- Smirnowa, Lilliefoesa i Chi kwadrat),warunek braku korelacji między zmiennymi (współczynnik korelacji) oraz warunek równości wariancji pomiędzy zmiennymi (testy Levene’a i Browna-Forsythe’a). Do obliczeń metodą sieci neuronowych użyto sieci MLP i RBF, wprowadzając wszystkie uzyskane dane pogodowe. W metodzie ARIMA prognozowanie odbywało się na podstawie wartości statystycznych z lat poprzednich. Przeprowadzono analizę wyników, obliczając błędy ME, MAE, MPE i MAPE. Zaproponowano kierunek dalszych badań.
EN The study analyzed the possibility of forecasting of Lower Silesia building production using regression, neural networks and ARIMA methods. For the forecasting regression method, daily weather data of Lower Silesia were used. Potential predictors were eliminated by checking the following: the normality of their distributions (Kolmogorov-Smirnov , Lilliefoes and Chi square tests), the condition of absence of correlation between variables (correlation coefficient) and the condition of equality of variance between the variables (Levene, Brown-Forsythe tests). To perform calculations with the neural networks method, MLP and RBF networks were used by entering all the weather data obtained. In the case of the ARIMA method, forecasting was carried out on the basis of statistical values from previous years. An analysis of errors was performed by calculating ME, MAE, MPE and MAPE errors. The direction of further research was proposed.
Słowa kluczowe
PL prognozy   produkcja budowlano-montażowa   regresja krokowa   sieci neuronowe   ARIMA  
EN forecast   building and assembling production   regression   neural networks   ARIMA  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 282--295
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rogalska, M.
autor Hejducki, Z.
  • Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
Bibliografia
[1] Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Difin, Warszawa 2007.
[2] Podręcznik internetowy STATISTICA, [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.statsoft.pl/ textbook/sttimser.html
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0053
Identyfikatory