Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0052

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Sposób i celowość definiowania pojęcia "sytuacji kryzysowej" jako pojęcia nieostrego

Autorzy Pietrasiuk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Manner and need to define "crisis situation" as blunt notion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat stanowi próbę odpowiedzi na kilka pytań dotyczących celowości oraz sposobu definiowania pojęcia "sytuacji kryzysowej". Wszystkie postawione w pracy pytania oraz odpowiedzi poparte są rozważaniami w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.04.2009 r.1 Na podstawie tego wyroku z dniem 01.05.2010 r. art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, uznany jako niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, miał utracić moc. Ustawodawca jednak z dniem 19.09.2009 r. zmienił art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w związku z czym nastąpiło wykonanie wyroku TK, którego celem było wyeliminowanie z obrotu prawnego definicji niekonstytucyjnej. W pracy następuje próba odpowiedzi na pytanie, czy "sytuacja kryzysowa" jest na tyle pojęciem niedookreślonym, że wymaga skonkretyzowania zakresu znaczeniowego w formie definicji legalnej. W opracowaniu prowadzone są rozważania na temat, jakie argumenty przemawiają za celowością i sposobem występowania definicji "sytuacji kryzysowej" w obrocie prawnym oraz w jakim zakresie zmieniono niekonstytucyjną definicję "sytuacji kryzysowej"
EN The paper is an attempt to answer a few questions concerning the need and also the manner of specifying the notion of "crisis situation". All the questions posed in the paper and the answers given are backed up with deliberations in the context of the Stating of the Constitutional Tribunal of 21 April 2009. Under the ruling, Article 3 of the Act on crisis management was found to be against Article 2 of the Constitution of the Republic of Poland. The article was supposed to stop being legally binding on May 1, 2010. The legislator, however, on 19 September 2009 changed Article 3 of the Act on crisis management. The purpose of the Tribunal’s ruling was to eliminate an unconstitutional definition from legal transactions. The paper makes an attempt to answer a question whether "crisis situation" requires specification of its semantic scope in the form of a legal definition. There is also a question what arguments are in favour of the need and the manner of the appearance of the definition of "crisis situation" in legal transactions and to what extent the unconstitutional definition of "crisis situation" was changed.
Słowa kluczowe
PL sytuacja kryzysowa   pojęcie nieostre   definicja legalna   prawo  
EN crisis situations   blunt notion   legal definition   law  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 273--281
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Pietrasiuk, M.
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
1. Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck 2009
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. Garlicki L., Tom IV, Warszawa 2005.
3. Sadurski W., Porządek konstytucyjny, [w:] Demokracja w Polsce 2005-2007, Warszawa 2007.
4. Wyrok TK, z 21.04.2009 r. syg. TK 50/07, ogłoszony w Dz. U. 2009, Nr 65, poz. 553.
5. Wyrok TK z 3.12.2002 r., P 13/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz. 90.
6. Wyrok TK z 5.10.1999 r., K 4/99, OTK 1999, Nr 6, poz. 118.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0052
Identyfikatory