Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0046

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Próba oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w Polsce

Autorzy Zabłocka-Kluczka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Considerations on assessment of crisis management process in the context of ensuring public safety in Poland - contribution to designing method of assessing crisis management process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł nie oferuje kompleksowego rozwiązania problemu oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ani nie prezentuje całościowej metodyki postępowania w tym względzie, a jest jedynie próbą wywołania dyskusji, w jaki sposób podchodzić do problemu oceny procesu zarządzania kryzysowego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Umiejętność dokonania oceny jest bowiem warunkiem doskonalenia rozwiązań w omawianym zakresie, a te – jak pokazały doświadczenia ostatniej powodzi w Polsce – są wciąż jeszcze niedoskonałe. Należy przy tym podkreślić, że każdorazowo odnoszono się do działań (funkcji) kierowniczych, mających na celu radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przez zagrożenia o charakterze niemilitarnym. W artykule sprecyzowano pojęcie zarządzania kryzysowego i przedstawiono poszczególne fazy procesu zarządzania kryzysowego. Omówiono krótko kształt współczesnego modelu systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, wskazując poszczególne szczeble zarządzania w strukturze tego systemu. Przedstawiono problem oceny procesu zarządzania kryzysowego jako zagadnienie wielokryterialne. W tym kontekście przedyskutowano możliwe kryteria i wymiary jego oceny. Zaproponowano sposób postępowania zmierzający do uzyskania syntetycznej oceny procesu zarządzania kryzysowego i wskazano na możliwość tworzenia rozwiązań alternatywnych. Zaakcentowano takSe niektóre problemy dokonywania oceny procesu zarządzania kryzysowego.
EN Neither does this paper offer a complex solution to the problem of assessing the crisis management process in the context of ensuring public safety, nor does it present the holistic procedure in this regard. It is only a contribution to the discussion on how to evaluate the crisis management process in the context of ensuring public safety. Being able to do this seems to be the main condition for its improvement, which – as the last instances of flood in Poland showed – is necessary. It seems to be stressed in the paper that the non-military treatment of public safety was taken into consideration. In particular, the notion of crisis management was specified and the phases of the crisis management process were described. The current model of crisis management in Poland was also briefly presented, indicating major management levels. The problem of evaluating the crisis management process was described as a multidimensional issue. In that context possible criteria and dimensions of its evaluation were discussed. A course of action aiming at achieving a synthetic assessment of the crisis management process was proposed and possibilities of creating other solutions were pointed out. Some problems of assessing the crisis management process in the context of ensuring public safety were emphasised as well.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie kryzysowe   bezpieczeństwo publiczne  
EN crisis management   public safety  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 192--204
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zabłocka-Kluczka, A.
  • Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
[1] Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A., O skuteczności zarządzania kryzysowego [w:] 15. Medzinárodná vedecká konferencja: „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí”, Žilina, Fakulta specialneho inzinierstwa Zilinskiej univerzity, artykuł przyjęty do druku, 2-3 czerwca 2010.
[2] Bieńkowska A., Zabłocka-Kluczka A., Wybrane aspekty oceny skuteczności zarządzania kryzysowego, artykuł zgłoszony na konferencję „Zmiana warunkiem sukcesu” organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, grudzień 2010.
[3] Jełowicki M., Kieżun W., Leoński Z., Ostapczuk B., Teoria organizacji i kierownictwa, PWN, Warszawa 1979.
[4] Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
[5] Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Organizational solutions in case of crisis, [w:] “Zbornik Fakulty specialneho inzinierstva ZU”, Fakulta specialneho inzinierstwa Zilinskiej univerzity, Zilina 2000, s. 119-126.
[6] Lerbinger O., The Crisis manager, facing risk and responsibility, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey 1997.
[7] Mitroff I., Pearson Ch., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak uchronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa 1998.
[8] Seidl M., Šimák L., Zamiar Z., Aktualne zagadnienia zarządzania kryzysowego, Consulting i Logistyka Sp.z o.o., Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław 2009.
[9] Šimák L., Manažment rizík, FŠI ŽU Žilina, elektronicka verzia [online] [dostęp: 25.06.2010]. Dostępny w Internecie: http://fsi.uniza.sk/kkm/files/ publikacie/mn_rizik.pdf.
[10] Sztandera M., Powodzianie z Sandomierza pozywają Polskę za tragedię, Gazeta Wyborcza, Kielce, [online] [dostęp: 25.06.2010]. Dostępny w Internecie: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,8061034,Powodzianie_z_Sandomierza_ pozywaja_Polske_za_tragedie.html.
[11] Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0046
Identyfikatory