Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0041

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Zadania i formy współdziałania terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych oraz związane z tym wyzwania

Autorzy Pietrek, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Tasks and forms of co-operation between local military administration bodies and public authority bodies in contingencies and challenges associated with it
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym elementem życia człowieka we współczesnym świecie, a także wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. Mówiąc o zagrożeniach, mamy na uwadze głównie zagrożenia militarne, terroryzm, zorganizowaną przestępczość, antropogenne niebezpieczeństwa ekologiczne, czy też klęski żywiołowe. Różnorodność zagrożeń obecnego czasu powoduje, że zadaniem współczesnych sił zbrojnych stało się reagowanie nie tylko na zagrożenia o charakterze militarnym, ale też gotowość do reagowania na zagrożenia o charakterze niemilitarnym. Z uwagi na natężenie i rozmiar zagrożeń o charakterze niemilitarnym, służby cywilne, ustawowo powołane do ich zwalczania i przeciwdziałania ich skutkom, często stają się bezradne wobec zaistniałej sytuacji. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc i zaangażowanie wszystkich dostępnych sił, jakie znajdują się w dyspozycji państwa, w tym sił zbrojnych.
EN An increase in the number of threats of all kinds and their scope have become an inherent element of a man’s life in the contemporary world, as well as an indicator of his safe existence. Speaking of threats, what one has in mind is mainly military threats, terrorism, organised crime, anthropogenic ecological threats or natural disasters. A diversity of current threats results in the situation that the job of contemporary armed forces now no longer includes responding to threats of military nature only, but they also have to be ready to deal with nonmilitary threats. Because of the intensity and size of threats of non-military nature, civil services, appointed by law to combating them and counteracting their effects, are often helpless in the face of the existing situation. In such cases assistance and involvement of all services available that are at the disposal of the state, including armed forces, is essential.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie bezpieczeństwem   zarządzanie kryzysowe   sytuacja kryzysowa   administracja publiczna   administracja wojskowa   współdziałanie  
EN safety management   crisis management   crisis situations   contingency   public authority   military authority   co-operation  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 138--149
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Pietrek, G.
  • Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Pomorska w Słupsku
Bibliografia
1. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa2007.
2. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, pod red. Jakubczaka R., Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2004.
3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego, Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 821.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, Dz. U. z 2004 r. Nr 40, poz. 355.
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1134.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0041
Identyfikatory