Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0040

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Zarządzanie kryzysowe jako dziedzina współpracy transgranicznej

Autorzy Ładysz, J.  Ładysz, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Crisis management as area of cross-border co-operation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W warunkach pogłębiającej się integracji europejskiej współpraca zagraniczna samorządów, w tym współpraca transgraniczna, ulega intensyfikacji i obejmuje coraz więcej dziedzin. Współpraca transgraniczna w dziedzinie bezpieczeństwa na wielu granicach Unii Europejskiej ma swoją długą historię. Pojawia się coraz więcej inicjatyw transgranicznych z zakresu zarządzania kryzysowego – przede wszystkim w ramach przedsięwzięć organizacyjnych, w mniejszym stopniu logistycznych i finansowych. Celem badań było ukazanie zarządzania kryzysowego jako nowej, ważnej dziedziny współpracy transgranicznej. W artykule przedstawiono pojęcie i dziedziny współpracy transgranicznej, przedmiot, podmioty zarządzania kryzysowego w Polsce i ich zadania w świetle współpracy transgranicznej. Ukazano plany ochrony infrastruktury technicznej jako potencjalny obszar współpracy transgranicznej. Celowe wydawało się wzbogacenie przedmiotu badań o przegląd aktualnych uwarunkowań prawnych i finansowych zarządzania kryzysowego na granicy polsko-czeskiej. Przeprowadzona analiza pozwoliła m.in. na wyciągnięcie wniosku, że rozwój współpracy transgranicznej w zaobserwowanym kierunku powinien doprowadzić w przyszłości do wyodrębnienia transgranicznego zarządzania kryzysowego.
EN With greater and greater European integration, foreign and cross-border co-operation between local governments has been intensified and has embraced more and more areas of cooperation. Cross-border co-operation in the area of security on many European Union borders has its own long history. More and more cross-border initiatives appear with respect to crisis management: more organizational ones than logistic or financial ones. The aim of the research was to show crisis management as a new, important area of cross-border co-operation. The article presents the concept and fields of cross-border co-operation; the subject and objects of crisis management in Poland as well as their tasks in the light of cross-border co-operation. Also, technical infrastructure security plans have been shown as a potential field of crossborder co-operation. It seemed to be reasonable to enrich the subject of the research with a review of current crisis management legal and financial conditions on the Polish-Czech border. The analysis conducted allows one, among other things, to come to the conclusion that the development of cross-border co-operation in the direction that has been observed should lead to the emergence of cross-border crisis management in the future.
Słowa kluczowe
PL współpraca transgraniczna   zarządzanie kryzysowe   Unia Europejska  
EN cross-border cooperation   crisis management   European Union  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 126--137
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Ładysz, J.
autor Ładysz, I.
  • Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
1. Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Dz.U. nr 61 z 1993 r., poz. 287.
2. Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych. Nowelizacja, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Gronau 07.10.04, [online] [dostęp: 01.06.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.aebr.net/publikationen/pdfs/ Charta_Final_071004.pl.pdf.
3. Ładysz J., Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-białoruskim w kontekście integracji europejskiej, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2004.
4. Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej, wyd. trzecie, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Gronau 2000.
5. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, wersja 2 z 15 marca 2010 r., http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/EWT/Czechy/dokumenty/dokumenty_programowe/Program-_wersja_polska.pdf
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania, Dz. U. nr 226 z 2009 r., poz. 1810.
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury technicznej, Dz.U. nr 83 z 2010 r., poz. 542.
8. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590 z późn. zmianami.
9. Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r.
10. Umowa podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. między Rzecząpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, Dz.U. nr 36 z 8 marca 2004 r. poz. 325.
11. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, PWN, Warszawa 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0040
Identyfikatory