Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0037

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

System reagowania kryzysowego w regulacjach Unii Europejskiej

Autorzy Hoffmann, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Crisis response system in European Union regulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Integracja europejska była od samego początku projektem o charakterze politycznogospodarczym. Z czasem jednak zaczęto budować zręby obecnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Przełomowa data miała miejsce wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht w 1993 roku, w którego ramach powołano II filar – czyli Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa. W zasadzie od tego momentu moSna mówić o skondensowanym rozwoju regulacji w zakresie reagowania kryzysowego. Podstawowe przepisy z tego obszaru umieszczono w samym traktacie, i w kolejnych traktatach reformujących, a także w przepisach wspólnotowego prawa wtórnego. W szczególności dobitnie uregulowano funkcjonowanie systemu reagowania kryzysowego w Traktacie Amsterdamskim, który zaczął obowiązywać od 1 maja 1999 roku. Po tym okresie Unia Europejska zaczęła prowadzić pierwsze operacje cywilne, które miały urzeczywistnić fakt implementowania na dobre regulacji z zakresu zarządzania kryzysowego. Od tego momentu przeprowadzano coraz liczebniejsze misje cywilne, poprzez które kształtował się model reagowania kryzysowego. Model ten z czasem zaczął charakteryzować się tendencją do łączenia działań politycznych, środków wojskowych i policyjnych oraz pomocy ekonomicznej. Wraz z kolejnymi zmianami prawnymi, jakie miały miejsce w Unii Europejskiej – przyjęcie Traktatu Lizbońskiego, zwiększa się potencjał reagowania kryzysowego. Unia Europejska już obecnie angażuje się w coraz trudniejsze misje, dzięki którym wypracowuje spójną doktrynę bezpieczeństwa na Starym Kontynencie.
EN European integration by means of security is now concentrated on overcoming threats, as it used to in the past. Moreover, it is concentrated on eliminating threats, managing different challenges and, finally, restricting the risk. The aspect mentioned as the last one is especially significant. In comparison with various critical threats, the readiness of the European Union to take precautions on the Old Continent is considerable. One must assume that the issues of crisis management have been treated more and more extensively in the European Union since the beginning of the 1990s. Then, these issues were being extended in various areas of activity concerning the organization. It was shown, for example, in forming new politics, institutions or even the law covering this issue. Under this law, a unique crisis response system was formed. At present, it is at the European Union’s disposal. The system is the integral part of security management in individual countries, including the European Union. It is also a structure of dynamic systems which concern authority among its different organs. They are determined by methods, procedures and actions that tend to lower the level of risk and functioning of the whole organization. The purpose of this paper is to present the fact of crisis management in the European Union. Furthermore, it indicates basic legal regulations, both the treaty and the secondary law. The security system of European communities, including statutes that establish the ability of crisis response, are based on the treaty and the secondary law.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo narodowe   reagowanie kryzysowe   Unia Europejska   Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE   Europejska Strategia Bezpieczeństwa  
EN international security   crisis response   European Union   EU Common Foreign and Security Policy   European Security Strategy  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 97--108
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz.
Twórcy
autor Hoffmann, T.
  • Wydział Studiów Europejskich, WSGK
Bibliografia
1. Barcik J., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz - Katowice 2008.
2. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008.
3. Chmiel B., Instytucjonalizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, Toruń 2002.
4. Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiającej Instrument Finansowy Ochrony Ludności, Dziennik Urzędowy L 071, 10/03/2007 P. 0009 – 0017.
5. Early warning and response in Europe, [w:] “Eurosolveillance”, nr 11, December 2006
6. Encyklopedia PWN, T. II, Warszawa 2008.
7. Foreign Policy of the European Union. From EPC to CSFP and beyond, Regelsberger E., P. de Schouheete de Terverant, W. Wessels, London 1997.
8. Franco-German Proposals of Political Union: Security Policy Cooperation in the Framework of the Common Foreign and Security Policy of Political Union, Agence Europe; Europe Document’s no. 1690, 21 February 1991.
9. From Copenhagen to Brussels, European Defence, pod red. Missiroli A., chore documents, Volume IV, Chaillot Paper 67, Paris, s. 324, W. Wallace, A security Strategy for the UE? [w:] CFSP Forum, vol 1, Issue 2, September 203.
10. Hoffmann T., Operacje reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Narodowe, Łódź 2009.
11. Holst J. J., Changing Europe; security challenges of the 1990’s Occasional Papers 35, Polish Institute of International Affairs, Warsaw 1993.
12. Kinits A. G., The UE’s foreign Policy and the war In former Yugoslavia [w:] Common Foreign and Security Policy. The records and reforms, pod red. M. Holland, London and Washington 1997, s. 148-173, N. Gnesotto, Lessons of Yugoslavia, [w:] “UE – ISS Chaillot Paper“, 14 March 1994, H. Seidt, Lessons learnt from the crisis in the Balkans, [w:] “European Security”, vol. 5, no 1, Spring 1996, s. 65-70.
13. Kurkiewicz A., Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym, [w:] Zarządzanie kryzysowe w Polsce pod red. M. Jabłonowski, L. Smolak, Pułtusk 2007.
14. Milczarek D., Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa [w:] Europeistyka w zarysie pod red. A. Z. Nowak i D. Milczarek, Warszawa 2006.
15. [online] [dostęp: 17.08.2010]. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11997D /word/11997D.doc.
16. [online] [dostęp: 19.08.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/unijny;system;ostrzegania;ecurie,175,0,346799.html.
17. [online] [dostęp: 19.08.2010]. Dostępny w Internecie: http://www.ukie.gov.pl/hlp/mointintgr.nsf/0/122ECE1168BF95B1C1256E7500562E67/$file/ME7012.pdf?Open.
18. [online] [dostęp: 19.08.2010]. Dostępny w Internecie: https://ewrs.ecdc.europa.eu/.
19. [online] [dostęp: 18.08.2010]. Dostępny w Internecie: https://webgate.ec.europa.eu/rasbichat/.
20. Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Stabilności, Dziennik Urzędowy L 327, 24/11/2006 P. 0001 – 0011.
21. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, [w:] „Myśl Wojskowa”, nr 6/2002.
22. Starzyk J., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
23. System reagowania kryzysowego, pod red. Kitler W., J. Gryz , Toruń 2007, s. 10.
24. Traktat Z Amsterdamu Zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty Ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty.
25. Uniwersalny Słownik Języka polskiego, pod red. J. Dubisz, Warszawa 2003, t. 2.
26. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007, Nr 89, poz. 590.
27. Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu. Zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami (Crisis prevention, crisis management), Warszawa 1996.
28. Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych w obronie narodowej RP wobec wyzwań i zagrożeń współczesność pod red. Kitler W., Warszawa 1999.
29. Zięba R., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; Geneza i założenia, [w:] „Przegląd Europejski”, nr 1/2003.
30. Zięba R., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; Geneza i założenia [w:] „Przegląd Europejski”, nr 1(6)/2003.
31. Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
32. Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Ekspertyza wykonana dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, [online] [dostęp: 19.08.2010]. Dostępny w Internecie:http://www.ec.europa.ue/ polska/news/opinie/09415_wspolna_polityka_zagraniczna_pl.html.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0037
Identyfikatory