Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0032

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Przygotowanie służb ratowniczych do udzielania pomocy poszkodowanym, porażonym bojowymi środkami trującymi

Autorzy Rosińczuk_Tonderys, J.  Całkosiński, I.  Mańkowska, M.  Mierzwa, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Preparation of rescue services to provide aid to the injured and paralyzed by toxic warfare agents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Bojowe Środki Trujące BŚT mogą zagrażać grupom ludności w wyniku aktów terrorystycznych, w wyniku awarii przemysłowych, w których trakcie do środowiska mogą uwolnić się związki chemiczne o podobnym działaniu do BŚT. Klasyfikacja BŚT opiera się na trzech podstawowych kryteriach, jakimi są ich właściwości fizyczne, właściwości chemiczne oraz stopień toksyczności danego środka. Wszystkie te cechy stanowią jednakowo "portret" BŚT, decydują o jego przydatności bojowej oraz przeznaczeniu wojskowym. Analiza stopnia przygotowania służb ratowniczych takich, jak Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz pracownicy SOR-ów do udzielania pomocy poszkodowanym, porażonym bojowymi środkami trującymi, jest istotna do skutecznego zapobiegania skażeniom ludności i udzielania pierwszej podstawowej pomocy, w której skład wchodzą procedury przedlekarskie polegające na utrzymaniu podstawowych procesów życiowych pacjenta i jego szybkim transporcie do jednostki leczniczej.
EN Toxic warfare agents (TWAs) can threaten groups of population as a result of terrorist acts as well as industrial failures during which chemical compounds with similar effects to TWAs may be released into the environment. TWA classification is based on three basic criteria: physical and chemical properties and the toxicity degree of a particular agent. All of these properties equally make a picture of TWA and thus determine its combat usability and military purpose. An analysis of the degree of preparation of rescue services such as the Fire Brigade, the Emergency Ambulance Service and employees of Hospital Emergency Departments to provide ad to the injured and paralyzed by toxic warfare agents is significant to effectively prevent population contamination and provide first basic aid, which includes pre-medical procedures consisting in maintenance of a patient’s fundamental life processes and his/her rapid transport to a treatment facility.
Słowa kluczowe
PL Bojowe Środki Trujące (BŚT)   słuSby ratownicze   pierwsza pomoc  
EN toxic warfare agents (TWAs)   rescue services   first aid  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 26--40
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab.
Twórcy
autor Rosińczuk_Tonderys, J.
autor Całkosiński, I.
autor Mańkowska, M.
autor Mierzwa, J.
  • Akademia Medyczna we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Borkowski J., Zagrożenia terrorystyczne podczas imprez masowych, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, pod red. Żuber M., WSOWL im. T. Kościuszki, Wrocław 2008, s. 19-28.
[2] Croddy E., Hart J., Perez-Armendariz C., Broń chemiczna i biologiczna, Warszawa 2003, s. 15 - 239. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
[3] Dęga A., Dutkiewicz A, Florkowski Z. i wsp., Epidemiologia Działań Wojennych i Katastrof, Wydawnictwo ,- medica Press, Bielsko-Biała 2001, s. 100-132.
[4] Faff J., Kisieliński C., Luciak A. i wsp., Zarys Toksykologii Wojskowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1987, s. 11-114.
[5] Janiak M., Specyfika zagrożeń i ratownictwo medyczne po aktach terroru radiacyjnego, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, pod red. śuber M., WSOWL im. T. Kościuszki, Wrocław 2008, s. 273-280.
[6] Krauze M., Nowak I., Broń chemiczna, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej Warszawa 1984, s. 61-212.
[7] Michailiuk B., Terroryzm bronią masowego rażenia jako zagrożenie bezpieczeństwa, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, tom 2, pod red., Żuber M., WSOWL im. T. Kościuszki, Wrocław 2009, s. 55- 70.
[8] Pawłowski J., Broń Masowego Rażenia Orężem Terroryzmu, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2004, s. 42-53.
[9] Pich R., Nowe metody sprawdzania stanu technicznego masek filtracyjnych w czasie zabezpieczenia imprez masowych, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, pod red. Żuber M., WSOWL im. T. Kościuszki, Wrocław 2008, s. 195-199.
[10] Tobolski M., Rola Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wypadek wystąpienia zagrożeń terrorystycznych, [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne tom 2, pod red. Żuber M., WSOWL im. T. Kościuszki, Wrocław 2009, s. 31 - 42.
[11] Zespół Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON, Informator - Walka z terroryzmem we współczesnym świecie, Agencja Wydawnicza Ulmak, Pruszków 2001, s. 10-43.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0032
Identyfikatory