Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0027

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Problemy skutecznej realizacji procedur współdziałania terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych

Autorzy Pietrek, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems associated with carrying out procedures of cooperation between local military administration bodies and public authority bodies in contingencies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Różnorodność zagrożeń obecnego czasu powoduje, że zadaniem współczesnych sił zbrojnych stało się reagowanie nie tylko na zagrożenia o charakterze militarnym, ale też gotowość do reagowania na zagrożenia o charakterze niemilitarnym. W przypadkach, gdy w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, MON, na wniosek wojewody, moSe przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały wojskowe. Wsparcie działań ratowniczych przez siły układu militarnego odbywa się w trzech trybach: podstawowym, alarmowym i nakazowym. Wprowadzenie wojska do działań ratowniczych odbywa się obligatoryjnie, na podstawie unormowań obowiązujących na centralnych szczeblach kierowania reagowaniem kryzysowym. Koordynowanie udziału oddziałów wojska, w zależności od obszaru, na którym występują zagrożenia, zapewniają odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta powiatu lub wojewoda. Koordynowanie to obejmuje tylko przedsięwzięcia mające na celu sprawne włączanie oddziałów sił zbrojnych do współdziałania z innymi podmiotami. Zadania dla oddziałów wojska przekazywane są wyłącznie ich dowódcom, a dowodzenie odbywa się na zasadach określonych w regulaminach wojskowych i według procedur tam obowiązujących.
EN The diversity of today’s threats has led to the situation in which not only are contemporary armed forces tasked with responding to threats of military nature, but they also have to be ready to respond to threats of non-military nature. In the event that during a contingency it is not possible to use other assets and resources or they turn out to be insufficient, the Minister of National Defence may, at the request of the province governor, place military units or subunits at his disposals. Rescue operations may be supported by military forces under three procedures: basic, alert and by order. Participation of the military in rescue operations is mandatory, under the regulations being in effect at central levels of crisis management. Depending on the area where threats occur, participation of military units is coordinated by the commune administrator (mayor, mayor of the city), the district administrator of the district or the province governor. Coordination only includes activities aiming to efficiently incorporate military units into cooperation with other bodies. Tasks for military units are given to their commanders and commanding itself is performed under the rules set out in military manuals and in accordance with applicable procedures.
Słowa kluczowe
PL sytuacja kryzysowa   reagowanie kryzysowe   wojsko a ogniwa obronne pozamilitarne   administracja   samorząd terytorialny   administracja wojskowa terenowa  
EN contingency   crisis response   army and non-military defence units   administration   local government   local military administration  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 2
Strony 203--216
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Pietrek, G.
  • Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
Bibliografia
1. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa 1965.
2. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.
3. T. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1978.
4. Szymczak M., Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.
5. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
6. Encyklopedia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo PWE Warszawa 1981.
7. Leksykon wiedzy wojskowej, Wyd. MON, Warszawa 1979.
8. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, pod red. Jakubczaka R., Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2004.
9. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 2005.
10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 1998 r. Nr 92, poz. 576.
11. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347.
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego, Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 821.
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, Dz. U. z 2004 r. Nr 40, poz. 355.
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 1134.
16. Statutu ZUW w Szczecinie - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. (Nr 3 poz. 64).
17. Regulamin Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Szczecin 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0027
Identyfikatory