Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0032-0016

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Constructed wetlands in Finnish agricultural environments: balancing between effective water protection, multi-functionality and socio-economy

Autorzy Berniger, K.  Koskiaho, J.  Tattari, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Małe sztuczne zbiorniki wodne w krajobrazie rolniczym Finlandii: ochrona jakości wody na tle wielozadaniowych funkcji tych zbiorników i aspektów socjalno-ekonomicznych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This case study summarizes the current knowledge in Finland on the efficiency of constructed wetlands to improve water quality at the same time providing multiple benefits. The efficiency is highly dependent on the wetland's relative size compared to the upstream catchment area, and on the amount of agricultural land in the upstream catchment. The case study analyses the incentives designed to motivate landowners to construct wetlands in Finland such as the non-productive investment support and the agri-environment payment support for wetland management. Farmers think that the support system is heavy and bureaucratic, and thus the target number of new constructed wetlands is far from being met. Individual projects have been more successful in wetland construction than the official support system. General wetland plans drafted for hotspot areas is an example of enabling factors and strict eligibility rules form one of the barriers of wetland construction identified in this case study. In spite of the criticism of the current wetland incentives, a support system for wetland construction is needed. One option would be to give regional authorities more freedom to select priority areas according to e.g. River Basin Management Plans.
PL Artykuł stanowi podsumowanie stanu wiedzy w Finlandii na temat wielofunkcyjności niewielkich sztucznych zbiorników wodnych, w tym szczególnie poprawy jakości wody. Efektywność takich zbiorników w ochronie wód w dużym stopniu zależy od stosunku wielkości tych akwenów do obszaru zlewni bezpośredniej i wielkości powierzchni użytkowanej przez rolnictwo w tej zlewni. Badania obejmowały analizę takich czynników, jak pomoc w planowaniu i organizacji lub udzielanie wsparcia finansowego w ramach programów rolnośrodowiskowych w motywowaniu rolników do budowy niewielkich zbiorników wodnych (ang. "constructed wetlands") na cele ochrony jakości wody na terenach rolniczych. Farmerzy uważają, że system wsparcia jest zbyt zbiurokratyzowany i dlatego liczba nowych zbiorników jest dużo mniejsza od spodziewanych. Indywidualne projekty podejmowane z inicjatywy rolników są dużo efektywniejsze w stosunku do oficjalnego wsparcia. Ogólnokrajowe plany skierowane głównie na obszary "hot spots" są przykładem jednej z barier ograniczających szerokie zastosowanie małych zbiorników do ochrony jakości wody. Mimo dość krytycznej oceny, oficjalny system wsparcia jest jednak niezbędny. Szersze zastosowanie niewielkich zbiorników wodnych do ograniczenia zagrożeń wody w wyniku dopływu zanieczyszczeń z obszarów użytkowanych rolniczo wymaga zwiększenia uprawnień władz lokalnych do typowania obszarów, na których celowa jest budowa tego typu urządzeń. Zadania związane z budową zbiorników do oczyszczania wody powinny być uwzględniane w zlewniowych planach gospodarowania wodą.
Słowa kluczowe
PL małe zbiorniki wodne   obszary wiejskie   rolnictwo   zanieczyszczenia  
EN agricultural   constructed wetlands   contamination   rural areas  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2012
Tom no. 17 [VII-XII]
Strony 19--29
Opis fizyczny Bibliogr. 39 poz., rys.
Twórcy
autor Berniger, K.
autor Koskiaho, J.
autor Tattari, S.
Bibliografia
AAKKULA J., MANNINEN T., NURRO M. (eds) 2010. Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) – väliraportti [Follow-up study of the impacts of agri-environment measures (MYTVAS 3) – mid-term report]. Publications of the Ministry of Agriculture and Forestry 1/2010.
ALHAINEN M. 2009. Riistanhoitopiirien kosteikkokartoitus. Valtakunnallinen raportti [Wetlands study of Game Management Districts, National Report]. Helsinki. Finnish Wildlife Agency pp. 63.
ANDERSSON K. 2012. Multifunctional wetlands and stakeholder engagement: lessons from Sweden. Baltic Compass Report [online]. [Access 19.11.2012]. Available at: www.balticcompass.org/PDF/Reports/Wetland%20implementation-Finalsep18.pdf
BERNINGER K. 2011. Overview of agri-environment payments and water protection measures in selected EU countries. English summary of the TEHO project report 7/2011. P. I [online]. [Access 19.11.2012]. Available at: www.balticcompass.org/PDF/AEpayments_comparison-TEHO.pdf
ESKOLA H., HIRVONEN A., SALOMÄKI P. 2009. Monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma – Vesijärven valuma-alue [General wetland and biodiversity plan – Lake Vesijärvi catchment area]. Hämen ympäristökeskusen raportteja. ISBN 978-952-11-3647-4 pp. 27.
GOMEZ E., DURILLON C., ROFES G., PICOT B. 1999. Phosphate adsorption and release from sediments of brackich lagoons: pH, O2 and loading influence. Water Research. Vol. 33. Iss. 10 p. 2437–2447.
Government of Finland 1995. Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta [Government decision on the agri-environment payment system] 760/1995.
HAGELBERG E., KARHUNEN A., KULMALA A., LARSSON R. 2009. Käytännön kosteikkosuunnittelu [Wetland planning in practise]. Publications of the Teho Project 1/2009.
HAMMER D.A. 1992. Designing constructed wetlands to treat agricultural nonpoint source pollution. Ecological Engineering. Vol. 1 p. 49–82.
HAVENS K.E., EAST T.L., HWANG S.J., RODUSKY A.J., SHARFSTEIN B., STEINMAN A.D. 1999. Algal responses to experimental nutrient addition in the littoral community of a subtropical lake. Freshwater Biology. Vol. 42. Iss. 2 p. 329–344.
HELIN J., VÄISÄNEN S., PUUSTINEN M., DUFVA M., LAUKKANEN M. 2010. Vesiensuojelutoimenpiteiden kustannukset ja optimointi [Costs and optimization of water protection measures]. In: Maatalouden vesistökuormituksen hallinta. Seuranta, mallit ja kustannustehokkaat toimenpiteet vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Eds S. Väisänen, M. Puustinen. Suomen ympäristö 23. Helsinki. Suomen ympäristokeskus p. 92–106.
KEMPPAINEN I., KARHUNEN A. 2011. Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Uskelanjoen yläosa [General plan of multifunctional wetlands. Upper parts of Uskelanjoki River Basin]. Publications of the Southwest Finland Centre for Economic Development, Transport and the Environment 3.
KESKINARKAUS S., MATILAINEN A., KASARI K., KURKI S. 2009. Kosteikon perustamisen haasteet [Challenges In wetland construction]. Reports of the Ruralia Institute 51. Seinäjoki.
KLEMOLA R. 2012. Ympäristötuen tilanne vuonna 2011 [The state of the agri-evironment support in 2011. Presentation in the seminar “Maatalouden LUMO – neuvottelupäivä”]. Helsinki. Finnish Environment Institute. February 1st, 2012.
KORHONEN J., KUUSISTO E. 2010. Long-term changes in the discharge regime in Finland. Hydrology Research. Vol. 41. Iss. 3–4 p. 253–268.
KOSKIAHO J. 2006. Retention performance and hydraulic design of constructed wetlands treating runoff walters from arable land. Acta Universitatis Ouluensis. Ser. C 252. ISSN 0355-3213 pp. 76.
KOSKIAHO J., EKHOLM P., RÄTY M., RIIHIMÄKI J., PUUSTINEN M. 2003. Retaining agricultural nutrients in constructed wetlands – experiences under boreal conditions. Ecological Engineering. Vol. 20. Iss. 1 p. 89–103.
KOSKIAHO J., PUUSTINEN M. 2005. Function and potential of constructed wetlands for the control of water pollution by diffuse loading. Journal of Environmental Science and Health. Part A – Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. Vol. 40. Iss. 6–7 p. 1265–1279.
LILLUNEN A., HÄRJÄMÄKI K., RIIKO K., YLI-RENKO M., KULMALA A., KOSKINEN J., LUNDSTRÖM E., KAASINEN S. 2011. Kotopellolta Rantalohkolle – Tehoa maatalouden vesiensuojeluun. Teho-hankkeen (2008–2011) loppuraportti [Efficiency to the water protection. End report of the Teho project 2008–2011]. Publications of the Teho project 5/2011.
LUNDSTRÖM E., HÄRJÄMÄKI K., KOSKINEN J. 2011. Tehohankkeen kokemuksia Suomen erityistuista [Experiences of the Teho project about the Finnish special support system]. In: Reports of the Teho project. P. 4. Eds K. Härjämäki, E. Lundström. Publications of the Teho project 7 p. 94–119.
MARTIN J.F., REDDY K.R. 1996. Interaction and spatial distribution of wetland nitrogen processes. Ecological Modelling. Vol. 105. Iss. 1 p. 1–21.
MATTILA P., RANKINEN K., GRÖNROOS J., SIIMES K., KARHU E., LAITINEN P., GRANLUND K., EKHOLM P., ANTIKAINEN R. 2007. Viljelytoimenpiteet ja vesistökuormitus ympäristötukitiloilla vuosina 2003–2005 [Changes in cultivation practices and nutrient loading to the waters due to the agri-environmental support scheme in 2003–2005]. Suomen ympäristö 40. Helsinki. Suomen ympäristokeskus. ISBN 978-952-11-2907-0 pp. 101.
Ministry of Agriculture and Forestry (MoAF) 2000. Horisontaalinen maaseudun kehittämisohjelma. Manner-Suomea koskevat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet vuosille 2000–2006 [Horizontal Rural Development Plan. CAP measures for Mainland Finland for years 2000–2006]. Helsinki.
Ministry of Agriculture and Forestry (MoAF) 2007. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 [The Rural Development Programme of Mainland Finland 2007–2013]. Helsinki.
Ministry of Agriculture and Forestry (MoAF) 2011. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 vuoden 2010 vuosikertomus [Report of the year 2012 of the Rural Development Programme of Mainland Finland 2007–2013]. Helsinki.
MITSCH W.J., GOSSELINK J.G. 2007. Wetlands. 4th edition. New York. John Wiley & Sons Inc. ISBN 978-0-471-69967-5 pp. 600.
ORTAMALA M. 2012. Monivaikutteisia kosteikkoja suunnittelevat organisaatiot – Yhteistyön- ja ei-tuotannollisen investointituen kehittäminen [Organizations planning multifunctional wetlands – developing co-operation and non-productive investments]. Evo unit. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Hämeen Ammattikorkeakoulu pp.52.
PANT H.K., REDDY K.R. 2003. Potential internal loading of phosphorus in a wetland constructed in agricultural land. Water Research. Vol. 37. Iss. 5 p. 965–972.
PUUSTINEN M., MERILÄ E., PALKO J., SEUNA P. 1994. Kuivatustila, viljelykäytäntö ja vesistökuormitukseen vaikuttavat ominaisuudet Suomen pelloilla [Drainage level, cultivation practices and factors affecting load on waterways in Finnish farmland]. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja. No. 198. ISSN 0786-9592 pp. 323.
PUUSTINEN M., TATTARI S., KOSKIAHO J., LINJAMA J. 2007a. Influence of seasonal and annual hydrological variations on erosion and phosphorus transport from arable areas in Finland. Soil and Tillage Research. Vol. 93. Iss. 1 p. 44–55.
PUUSTINEN M., KOSKIAHO J., JORMOLA J., JÄRVENPÄÄ L., KARHUNEN A., MIKKOLA-ROOS M., PITKÄNEN J., RIIHIMÄKI J., SVENSBERG M., VIKBERG P. 2007b. Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus [Multipurpose wetlands for agricultural water protection – guidelines of wetland planning and dimensioning]. Suomen ympäristö 21. Helsinki. Suomen ympäristokeskus. ISBN 978-952-11-2719-9 pp. 77.
REDDY K.R., DELAUNE R.D., DEBUSK W.F., KOCH M.S. 1993. Long-term nutrient accumulation rates in the Everglades. Soil Science Society of America Journal. Vol. 57. Iss. 4 p. 1147–1155.
REDDY K.R., D'ANGELO E.M. 1994. Soil processes regulating water quality in wetlands. In: Global wetlands: old world and new. Ed. W.J. Mitsch. Amsterdam. Elsevier Science B.V. p. 309–324.
RUOHTULA J. (ed.) 1996. Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden suunnittelu [Planning of constructed wetlands and sedimentation basins]. Suomen ympäristökeskusen moniste 11. Helsinki. Suomen ympäristokeskus. ISSN 1455-0792 pp. 50.
TATTARI S., VÄISÄNEN S. 2011. Role of river basin management plans in Finland. Addressing diffuse pollution from agriculture to limit the eutrophication of the Baltic Sea [online]. Baltic Compass report. [Access 19.11. 2012]. Available at: www.balticcompass.org/Project_Reports/WP5_RBMP%20in%20Finland%20Case%20Aurajoki.pdf
TOET S., VAN LOGTESTIJN R.S.P., SCHREIJER M., KAMPF R., VERHOEVEN J.T.A. 2005. The functioning of a wetland system used for polishing effluent from a sewage treatment plant. Ecological Engineering. Vol. 25. Iss. 1 p. 101–124.
VUORENMAA J., REKOLAINEN S., LEPISTÖ A., KENTTÄMIES K., KAUPPILA P. 2002. Losses of nitrogen and phosphorus from agricultural and forest areas in Finland during the 1980s and 1990s. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 76. Iss. 2 p. 213–248.
WAISER M.J. 2001. Nutrient limitation of pelagic bacteria and phytoplankton in four prairie wetlands. Archiv für Hydrobiologie. Vol. 150. Iss. 3 p. 435–455.
XUE Y., KOVACIC D.A., DAVID M.B., GENTRY L.E., MULVANEY R.L., LINDAU C.W. 1999. In situ measurements of denitrification in constructed wetlands. Journal of Environmental Quality. Vol. 28 p. 263–269.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0032-0016
Identyfikatory