Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0020-0006

Czasopismo

Journal of Water and Land Development

Tytuł artykułu

Quality aspects of the surface water used for irrigation in the Neretva Delta ( Croatia )

Autorzy Romic, D.  Zovko, M.  Romic, M.  Ondrasek, G.  Salopek, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Problemy związane z jakością wód powierzchniowych wykorzystywanych do nawodnień w delcie rzeki Neretwa (Chorwacja)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The research was set up in the Neretva River valley in the Southern part of Croatian Karst area, where implementation of modern hydrotechnical practices within the river catchment's area led to intrusion of seawater to groundwater resulting in soil salinization in the delta. The region has great agro-ecological potential for intensive production of vegetables and Mediterranean fruits. Since the combination of the effects of saline groundwater and the use of this water for irrigation may have disastrous effects on the productivity of agricultural soils water, a project was started in order to set up a permanent monitoring network. The aim of this study was to determine the salt dynamics in the surface water on five locations which are considered as potential sources of the irrigation water (Modric canal, Neretva River near Opuzen, Crepina, Jasenska and Vidrice pumping station) during a 4-year period (1999-2002). The surface water samples had been collected on monthly basis and analyzed for all parameters required in the irrigation water quality classification. The results show considerable spatial and temporal variability of determined parameters. Thus, in the Neretva River near Opuzen, total salt concentrations in water ranged from 0.4 to 7.7 dS·m-¹, and in Modric from 1.65 up to17.2 dS·m-¹. Dominant cations and anions on all observed locations were Na+ and Cl-. Constantly high concentration of Na+ in sampled surface waters is of a special concern. Utilization of the water of such quality may cause problems related to the use of alkaline waters for irrigation, which can further cause permanent loss of fertile soil.
PL Badania prowadzono w dolinie Neretwy, w południowej części chorwackiego obszaru krasowego, na którym działania hydrotechniczne w zlewni doprowadziły do napływu wody morskiej do warstw wodonośnych i w konsekwencji spowodowały zasolenie gleb w delcie rzeki. Region charakteryzuje się dużym potencjałem agroekologicznym i możliwością produkcji warzyw i owoców śródziemnomorskich. Ponieważ nałożenie się efektów zasolenia wód gruntowych i użycia tych wód do nawodnień może mieć fatalne skutki dla produktywności gleb, zainicjowano założenie sieci stałego monitoringu jakości wód. Celem tych badań było określenie dynamiki zasolenia wód powierzchniowych w czteroletnim okresie (1999-2002) na podstawie pomiarów w pięciu stanowiskach uznanych za potencjalne źródła wody do nawodnień (Kanał Modric, Neretwa koło Opuzen oraz stacje pomp Crepina, Jasenka i Vidrice). Próbki wód powierzchniowych pobierano co miesiąc i analizowano w nich wszystkie parametry niezbędne do oceny jakości wód do nawodnień. Stwierdzono znaczną zmienność mierzonych parametrów w czasie i w przestrzeni. Całkowita mineralizacja wód Neretwy koło Opuzen wynosiła od 0,4 do 7,7 dS·m-¹ a w Kanale Modric od 1,65 do 17,2 dS·m-¹. Na+ i Cl- były dominującymi jonami we wszystkich badanych stanowiskach. Stale duże stężenie Na+ w próbkach wód powierzchniowych wymaga szczególnej troski. Stosowanie wody takiej jakości może powodować problemy związane z użyciem do nawodnień wód alkalicznych, co w przyszłości może prowadzić do całkowitej utraty żyznej gleby.
Słowa kluczowe
PL intruzja wód morskich   nawadnianie   reżim wodny   zasolona woda   zasolenie gleb  
EN seawater intrusion   water regime   irrigation   salinized water   soil salinization  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Journal of Water and Land Development
Rocznik 2008
Tom no. 12
Strony 59--70
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Romic, D.
autor Zovko, M.
autor Romic, M.
autor Ondrasek, G.
autor Salopek, Z.
  • University of Zagreb Faculty of Agriculture, Svetosimunska 25, 10000 Zagreb , Croatia, dromic@agr.hr
Bibliografia
1. AYERS R.S., WESTCOT D.W., 1992. The use of saline waters for crop production. Irrigation and Drainage Paper, 48. Rome, FAO.
2. MAAS E.V., 1986. Salt tolerance of plants. Applied Agricult. Res., 1: 12-26.
3. DE PASCALE S., RUGGIERO C., BARBIERI G., MAGGIO A., 2003. Physiological responses of pepper to salinity and drought. J. Am. Soc. Horticult. Sci., 128, 1: 48-54.
4. RHOADES J.D., 1987. Principles of salinity control on food production in North America. In: Water and water policy in world food supplies. Texas A&M, Univ. Press.: 141-151.
5. ROMIC D., ROMIC M., BOROSIC J., 1998. Influence of mulching on the leaching of nitrogen in Bell pepper (Capsicum annuuum L.) growing. In: Innovative issues in irrigation and drainage. Proc. 1st Inter-regional conf. Environment-water: Lisabon, Portugal, 16-18 Sept.: 28-34.
6. Statistica software version 7.1, 2006. StatSoft.
7. Standard methods for the examination of water and wastewater, 1995. 19th ed. Washington, D.C., APHA, AWWA and WEF.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0020-0006
Identyfikatory