Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0076-0068

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Ronda, niby ronda i nieronda - o potrzebie klasyfikacji

Autorzy Użdalewicz, Z. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Roundabouts, semblance roundabouts and no roundabouts - about admission of classification
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie rond : doświadczenia i nowe tendencje (26-27.04.2010 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Określenie "rondo" ma bardzo wiele znaczeń, także w odniesieniu do rozwiązań drogowych. Jest różnie rozumiane w mowie potocznej, w przepisach technicznych, czy też w literaturze fachowej. W przepisach ruchu drogowego nie występuje. Zastąpiło je określenie "ruch okrężny". Jednak nie wszystkie rozwiązania z wyspą w środku powinny być oznakowane jako "ruch okrężny", a niektóre z nich nie mogą nawet być klasyfikowane jako skrzyżowania. Na podstawie analizy funkcjonalnej różnych typów rozwiązań z wyspą w środku, Autor sformułował pierwszą propozycję klasyfikacji rozwiązań drogowych, dzieląc je na trzy grupy: "nieronda" - rozwiązania, które nie mogą lub nie powinny być oznakowane znakiem C-12 "ruch okrężny", "niby ronda" - skrzyżowania, które nie powinny być oznakowane znakiem C-12 "ruch okrężny" i "skrzyżowania o ruchu okrężnym" - ronda "właściwe", na których ruch kołowy odbywa się według zasady określonej dla znaku C-12.
EN The term "roundabout" has many meanings, some of them refer to road designs. There are different meanings of this term typical for colloquial speech, technical regulations and professional references. There is no such term in the highway code. It has been replaced by the circular traffic. However not all designs with central island should be signed as "circular traffic" and some of them should not even be classified as an intersection. Basing on functional analysis of various types of designs with central island, the author formulates the first proposal of intersection classification dividing them into three groups: "no roundabouts" - designs that could not or should not be signed by sign C-12 "circular traffic", "semblance roundabouts" - intersections that should not be signed by C-12 "circular traffic" and "intersections with circular traffic" - normal roundabouts where road traffic is realized according to the rule proper for sign C-12.
Słowa kluczowe
PL rondo   ruch okrężny   klasyfikacja funkcjonalna  
EN roundabout   circular traffic   central island   functional classification  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2010
Tom Nr 92, z. 151
Strony 251--268
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Użdalewicz, Z.
Bibliografia
1. Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.07.19.115 z późn. zm.).
2. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.06.190.1400 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.02.170.1393 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.03.220.2181) - zał. nr 1, 2, 3 i 4.
5. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach. - zał. nr 1 do [4].
6. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. - zał. nr 2 do [4].
7. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach (z późn. zm.). - zał. nr 3 do[4].
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).
9. Użdalewicz Z.,Wierzchowski M.: Rozwiązania drogowe z wyspą centralną (skrzyżowania skanalizowane i place z wyspą centralną) - zasady organizacji ruchu, „Nowy Poradnik Organizatora Ruchu Drogowego”, Bezpieczne drogi, nr 5 i następne z 2007 r.
10. Wierzchowski M.: Co jest rondem, a co placem?, referat na konferencję „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”, Kraków 26-27 kwietnia 2010 r.
11. Wierzchowski M.: „Ronda” - wpływ oznakowania na zachowania kierowców - cz. I, portal: www.edroga.pl; 17 września 2009 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0076-0068
Identyfikatory