Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0039

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Wyznaczenie obciążenia ruchem projektowanych nawierzchni po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Autorzy Tabor, Z. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
EN Assignment of traffic capacity for planned pavements after Poland accession to European Union
Konferencja Projektowanie i Zarządzanie Drogami - Zasady, Dobre Praktyki, Efektywność (13-15 kwietnia 2005 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie dokonano analizy współczynników stosowanych przy określaniu obciążenia ruchem nawierzchni drogowych. Porównano współczynniki obecnie obowiązujące przy projektowaniu dróg ze współczynnikami obliczonymi dla pojazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE. Sformułowano wnioski dotyczące potrzeby zmiany przepisów oraz konieczności projektowania wszystkich dróg na obciążenie 11,5 t na oś.
EN The analysis of factors used for assignment of traffic capacity on roads has been presented in the paper. The comparison between factors being in force at present and factors counted for vehicles permitted for traffic according to Directive 96/53/WE have been given. Some conclusions on the necessity to change the regulations and the necessity to design all road on axle-load of 11,5 t have been formulated.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnie drogowe   obciążenie ruchem   przepustowość   projektowanie dróg   Polska   Unia Europejska  
EN road surface   traffic capacity   road designing   Poland   European Union  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2005
Tom nr 67, z. 118
Strony 289--313
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab.
Twórcy
autor Tabor, Z.
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Bibliografia
[1] Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów kołowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Dz. U. L 235 z 17.09.1996
[2] Dyrektywa 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Dz. U. L 067 z 09.03.2002
[3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDP, IBDIM, Warszawa 1997
[4] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDP, IBDIM, Warszawa 2001
[5] Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz. U. Nr 32 z 2003r.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 112,7 kN (11,5 t). Dz. U. Nr 102 z 2004 r. poz. 1077
[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430.
[9] Szydło A., Wadręga R., Wpływ ruchu na trwałość nawierzchni drogowych. XLVII Techniczne Dni Drogowe, Szczyrk 2004
[10] Traktat o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: Załącznik XII
[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086 ze zm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAT3-0034-0039
Identyfikatory