PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniające niezawodną eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Industrial safety aspects that ensure reliable operating of electric machines and equipment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono metody zapewnienia niezawodności maszyn i urządzeń elektrycznych przez działania bhp w trakcie ich eksploatacji oraz model ramowy działań w dziedzinie bhp i jakości.
EN
The paper presents industrial safety methods used to ensure reliability of electric machines and equipment in the course of operating. A framework of activity in the field of industrial safety and quality is also presented.
Rocznik
Strony
3--9
Opis fizyczny
Bibliogr. 49 poz.
Twórcy
autor
 • Zakład Urządzeń Elektrycznych i Elektrotechniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] Dwiliński L.: Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów. Ofcyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
 • [2] Dyrektywa 98/37/WE Bezpieczeństwo maszyn
 • [3] Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna
 • [4] Dyrektywa 2006/95/WE Urządzenia elektryczne przeznaczone do stosowania w określonym przedziale napięcia (nn)
 • [5] Dyrektywa 99/5/WE Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe
 • [6] Dyrektywa 2004/22/WE Przyrządy pomiarowe
 • [7] Dyrektywa 89/106/EWG Materiały budowlane
 • [8] Dyrektywa 89/686/WE Środki ochrony indywidualnej
 • [9] Dyrektywa 2002/44/WE, 95/16/WE Windy
 • [10] Dyrektywa 87/404/WE Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • [11] Dyrektywa 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe
 • [12] Dyrektywa 92/42/WE Nowe kotły grzejne opalane paliwami płynnymi lub gazowymi
 • [13] Dyrektywa 90/396/EWG Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • [14] Dyrektywa 88/378/EWG Bezpieczeństwo zabawek
 • [15] Dyrektywa 90/384/EWG Wagi nieautomatyczne
 • [16] Dyrektywa 90/385/EWG Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne
 • [17] Dyrektywa 93/15/WE Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • [18] Dyrektywa 93/42/WE Urządzenia medyczne
 • [19] Dyrektywa 94/9/WE Sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu - dyr. ATEX
 • [20] Dyrektywa 94/25/WE Rekreacyjne jednostki pływające
 • [21] Dyrektywa 98/79/WE Diagnostyczne urządzenia medyczne in vitro
 • [22] Dyrektywa 2000/9/WE Koleje linowe do transportu osób
 • [23] Glossary of Terms, Prepared by the Glossary of Terms Task Force of the North American Electric Reliability Council, NERC, August 1996
 • [24] Januszewski S. i in.: Eksploatacja urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999
 • [25] Ługowski B.: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. COSiW SEP, Warszawa 2004
 • [26] Maksymiuk J., Pochanke Z.: Obliczenia i badania diagnostyczne aparatury rozdzielczej. WNT, Warszawa 2001
 • [27] OECD Council Act (88) 84 (Final), Paris 1991
 • [28] PN-80/N-04000 Niezawodność w technice. Terminologia
 • [29] PN-HD 60-364-6 grudzień 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie
 • [30] PN-EN 60-204-1:2006 (U) Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn
 • [31] PN-EN 50-110: 2005 (U) Eksploatacja urządzeń elektrycznych. Wymagania dotyczące wyposażenia
 • [32] PN-IEC 60364-6-61 Instalacje w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze (norma wycofana)
 • [33] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U. 2003 nr 178, poz. 1745
 • [34] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Dz.U. 2003 nr 1, poz. 858
 • [35] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. 03.169.1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity)
 • [36] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75
 • [37] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych Dz.U. 1999 nr 80, poz. 912
 • [38] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznej, ruchu i eksploatacji tych sieci Dz.U. 2005 nr 2, poz. 6
 • [39] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170
 • [40] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180, poz.1860
 • [41] Semenov J.N.: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Tom I. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2003
 • [42] Strzałka J.: Elektroenergetyka. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. EUROPEX, Kraków 2001
 • [43] Uczciwek T.: Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych i innych jednostkach gospodarczych. COSiW SEP, Warszawa 2006
 • [44] Ustawa o systemie oceny zgodności - tekst jednolity z dnia 02.06.2005 r. Dz.U. 2002 nr 166, poz. 1360
 • [45] Ustawa z zmianie ustawy o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw z 15.12.2006 r., Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834
 • [46] Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności Dz.U. 2007 nr 21, poz. 124
 • [47] Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. Dz.U. 1998 nr 21 (z późn. zmianami)
 • [48] Węgrzyn B.: Aspekty jakościowe standardów obsługi klienta, jako indywidualnego żytkownika instalacji elektrycznych i odbiorcy energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny 2008 nr 1
 • [49] Węgrzyn B., Gajewski Ł.: Nowe podejście do przeprowadzania i dokumentowania sprawdzenia odbiorczego instalacji elektroenergetycznej niskiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny 2009 nr 3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR9-0008-0033
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.