Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0069-0049

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wpływ gęstości i prędkości siewu na rozmieszczenie nasion kukurydzy wysiewanych pneumatycznym siewnikiem precyzyjnym

Autorzy Markowski, P.  Cejman, K.  Rawa, T.  Kaliniewicz, Z.  Lipiński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of density and velocity of sowing on distribution of corn seeds sown with a pneumatic precision sieve
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu gęstości siewu oraz prędkości roboczej pneumatycznego siewnika precyzyjnego Demeter Variosem VM4 firmy Kongskilde na jakość siewu nasion kukurydzy średniowczesnej odmiany "Kosmo" 230. Badania polowe przeprowadzono w 2011 roku na glebie kompleksu żytniego słabego, na działce o powierzchni 1,4 ha. Po wschodach roślin określono dokładność rozmieszczenia roślin kukurydzy w rzędach, wyznaczając procentowe udziały wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów, na podstawie zmierzonych odległości między roślinami na odcinkach pomiarowych o długości 10 m, w trzech powtórzeniach usytuowanych wzdłuż rzędów, dla każdej z czterech sekcji wysiewających siewnika. Do opracowania wyników pomiarów wykorzystano normę ISO 7256/1, stosowaną w badaniach siewników precyzyjnych. Przeprowadzona analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała, że z przyjętych zmiennych niezależnych na procentowe udziały wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów nasion kukurydzy odmiany "Kosmo" 230, przy stałej szerokości międzyrzędzi - 0,75 m, istotny wpływ (α=0,05) mają obie zmienne niezależne, tj. gęstość wysiewu nasion i prędkość robocza siewnika. Najkorzystniejszy udział wysiewów pojedynczych nasion kukurydzy w badanych klasach odległości w rzędzie wystąpił przy gęstości siewu wynoszącej 65 tys. nasion*ha-1. Wraz ze wzrostem gęstości siewu w badanym zakresie malał procentowy udział wysiewów pojedynczych, a więc pogarszała się jakość siewu. W przypadku drugiej zmiennej niezależnej (prędkości siewu) najkorzystniejszy udział wysiewów pojedynczych wystąpił przy prędkości roboczej siewnika w zakresie od 6 do 12 km*h-1.
EN Results of the research concerning influence of sowing density and operational speed of a pneumatic precision sieve Kongskilde Demeter Variosem VM4 on the quality of sowing of corn seeds of middle-early variety "Kosmo" 230. Field research was carried out in 2011 on the soil of a weak rye complex on 1.4 ha plot. Precision of distribution of corn in rows was determined after plant germination, setting percentage share of single, double seeding and passes based on the measured distances between plants on measurement lengths of 10 m length in three repeats located along rows for each of four seeding sections of a seeder. ISO 7256/1 standard used in the research of precise seeders was used for preparing results of measurements. The analysis of variance of the obtained results proved that from among the accepted independent variables, both independent variables i.e. density of seeding and operational speed of a seeder have significant impact (α = 0,05) on percentage share of single and double seeding and passes of corn seeds of "Kosmo" 230 variety at a constant width of interrows - 0.75 m. The most advantageous share of single corn seeds sowing in the researched distance classes in a row occurred at sowing density of 65 thousand seeds*ha-1. Along with the increase of sowing density, within the researched scope, percentage share of single sowing decreased and the quality of sowing worsened. In case of the second independent variable (sowing speed) the most advantageous share of single sowing occurred at the working speed of a seeder within the range 6 to 12 km*h-1.
Słowa kluczowe
PL jakość siewu   siew punktowy   wysiewy pojedyncze   nasiona   kukurydza  
EN sowing quality   precision drilling   single seeding   corn   seeds  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 4, t. 1
Strony 235--245
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Markowski, P.
autor Cejman, K.
autor Rawa, T.
autor Kaliniewicz, Z.
autor Lipiński, A.
  • Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. M. Oczapowskiego 11, 10-757 Olsztyn, piotr.markowski@uwm.edu.pl
Bibliografia
Banasiak J. (1999): Agrotechnologia. PWN, Warszawa-Wrocław, ISBN 83-0112697-3.
Banasiak J., Michalak J. (2000): Stanowiskowe badania jakości siewu punktowego nasion. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 21-28.
Gaworski M. (1998): Siewniki do warzyw - precyzja i nowoczesność. Owoce Warzywa Kwiaty, 27, 17-18.
Kowalczuk J., Zarajczyk J. (2004): Analiza jakości pracy taśmowego zespołu wysiewającego przy wysiewie nasion marchwi. Acta Agrophysica, 4(3), 699-705.
Kowalczuk J., Zarajczyk J. (2006): Ocena jakości pracy taśmowego zespołu wysiewającego siewnika S011 Alex przy siewie nasion pietruszki. Inżynieria rolnicza, 5(80), 333-339.
Kowalczuk J., Zarajczyk J. (2008): Wpływ parametrów roboczych siewnika S011 Alex z taśmowym zespołem wysiewającym na jakość siewu nasion buraków ćwikłowych. Acta Agrophysica, 11(2), 443-448.
Kowalczuk J., Zarajczyk J. (2011): Wpływ parametrów roboczych siewnika S071 Kruk na dokładność rozmieszczenia nasion ogórka w rzędzie. Inżynieria rolnicza, 1(126), 109-114.
Kowalczuk J., Zarajczyk J., Choszcz D., Kaliniewicz Z., Markowski P. (2012): Nowe rozwiązania w budowie siewników precyzyjnych. Część 1. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna, nr 5/2012 (on-line), [dostęp 23-10-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.pimr.poznan.pl/trol5_2012/JK5_2012.pdf.
Lisowski A. (2006): Siewnik mechaniczny czy pneumatyczny? Hasło ogrodnicze, Warzywnictwo (on-line), [dostęp 20-05-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=2947.
Maciaszek H., Kośmicki Z., Szulc T. (2003): Uprawa bezorkowa - zespoły wysiewające siewników do punktowego siewu nasion buraka cukrowego. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna, 2, 25-27.
Podleśny J. (2006): Przydatność siewu punktowego w uprawie wybranych gatunków roślin strączkowych. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 377-383.
Zarajczyk J., Kowalczuk J. (2008): Porównanie jakości pracy taśmowego i łyżeczkowego zespołu wysiewającego przy siewie nasion cebuli. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 379-383.
International standard ISO 7256/1-1884 (E). 1984. Sowing equipment - test methods Part 1: Single seed drills.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0069-0049
Identyfikatory