Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0049

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wykształcenie rolnika a wskaźnik postępu naukowo-technicznego i wskaźnik efektywności postępu

Autorzy Michałek, R.  Peszek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A farmer's education in comparison to an index of educational and technical development and an efficiency index of development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Skupiono się na zbadaniu wpływu wykształcenia rolnika na wskaźnik postępu naukowo-technicznego i wskaźnik efektywności postępu. Pracę poprzedza publikacja, w której zawarta została charakterystyka wybranych cech rolnika, tj. wiek, wykształcenie, wykorzystanie komputera do celów rolniczych oraz bardziej szczegółowy opis przedmiotu badań [Michałek, Peszek 2012]. Zastosowana analiza wariancji wykazała istotność różnic dla wskaźnika postępu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rolnika wzrasta wskaźnik postępu. Takiej zależności nie zaobserwowano dla wskaźnika efektywności postępu. Autorzy przyczyn dopatrują się w niedoskonałości samej metody, jak również w samym przedmiocie badań. Przyjęte do analizy gospodarstwa (początkowo 300 z czego 14 odrzucono) w większości nie spełniają standardów gospodarstw rolniczych, szczególnie jeśli chodzi o powierzchnię UR. Sama metoda wyliczania efektywności postępu naukowo-technicznego nie uwzględnia bezpośrednio zmian w wydajności pracy na przestrzeni dwóch okresów badań. Stąd zaproponowano inny sposób wyliczania efektywności postępu n-t jako stosunek przyrostu wydajności pracy do wskaźnika postępu.
EN The authors have concentrated on examining the influence of farmer's education on the educational and technical development index and the development efficiency index. The work has been preceded by a publication, where characteristics of selected farmer's features such as age, education, using a computer for agricultural purposes and a more detailed description of the research subject were included [Michałek, Peszek 2012]. The analysis of variance, which has been applied, proved significance of differences for the development index. It was concluded that along with the growth of a farmer's education level a development index raises. Such relation has not been observed for the development efficiency index. The authors see the reasons in imperfection of the method, as well as in the research subject. The majority of farms, which were covered by analysis (at the beginning 300 out of which 14 were rejected) do not meet the standards of agricultural farms, especially if arable land area is concerned. The method of calculating educational and technical development index alone does not include directly changes in the work efficiency during two research periods. Therefore, another method of calculating educational and technical development efficiency as a relation of work efficiency growth to the development index have been suggested.
Słowa kluczowe
PL postęp   efektywność   rolnik   wykształcenie   analiza wariancji  
EN development   efficiency   farmer   education   analysis of variance  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 241--248
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Michałek, R.
autor Peszek, A.
Bibliografia
Kowalski J. i in. (2002): Postęp naukowo-techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej. PTIR, Kraków. ISBN 83-905219-9-7.
Michałek R. i in. (1998): Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. PTIR, Kraków. ISBN 83-905219-1-1.
Michałek R., Kowalski J. (1993a): Metodyczne aspekty określania postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Część I: Definicje i formy postępu w rolnictwie. Roczniki Nauk Rolniczych, T-79-C-4, 43-48.
Michałek R., Kowalski J. (1993b): Metodyczne aspekty określania postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Część II: Próba określenia syntetycznych mierników oceny postępu i jego efektywności w rolnictwie. Roczniki Nauk Rolniczych, T-79-C-4, 49-52.
Michałek R., Kowalski J. (2000): Technical Progress in Agriculture. Annual Review of Agricultural Engineering, 2(1), 67-80.
Michałek R., Peszek A. (2006a): Aspekty metodyczne określania postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 361-366.
Michałek R., Peszek A. (2006b): Empiryczna weryfikacja założeń metodycznych określenia postępu i jego efektywności. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 367-374.
Michałek R, Peszek A. (2012): Charakterystyka wybranych cech producenta rolnego w badaniu postępu naukowo-technicznego. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 231-239.
Młynarski S. (2003): Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, 11-126.
Peszek A. (2011): Wpływ wykształcenia bezpośrednich producentów rolnych na efektywność postępu naukowo-technicznego. Praca doktorska, UR Kraków.
Stanisz A. (2007): Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I, II. StatSoft Polska, Kraków, Tom I: ISBN 978-83-88724-18-3, Tom II: ISBN 978-83-88724-30-5.
Tabor S. (2006): Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 10(85), ISSN 1429-7264.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0049
Identyfikatory