Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0033

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Ocena wybranych parametrów biomasy pozyskanej z plantacji drzew szybkorosnących

Autorzy Juliszewski, T.  Kwaśniewski, D.  Mudryk, K.  Wróbel, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of the selected parameters of biomass obtained from a plantation of fast-growing trees
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości wybranych roślin drzewiastych w aspekcie wykorzystania energetycznego. Zakres pracy obejmował założenie plantacji trzech gatunków drzew, tj. topoli Populus L., olchy Alnus Mill. oraz robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L. Badania miały na celu uzyskanie informacji o właściwościach roślin, istotnych przy wykorzystaniu na cele energetyczne i obejmowały następujące parametry: wysokość pędów, średnica przy podstawie, plon, wartość opałowa, gęstość właściwa oraz zawartość popiołu. Spośród badanych roślin najlepszymi parametrami, określonymi w ramach prezentowanej pracy, charakteryzowała się robinia akacjowa. Pomimo tych spostrzeżeń planowane są długookresowe badania w celu określenia między innymi optymalnych długości rotacji zbioru.
EN The study presents research results of properties of selected tree plants in relation to energy use. The scope of the study covered establishing a plantation of three varieties of trees that is poplar Populus L., alder Alnus Mill. and black locust Robinia pseudoacacia L. The purpose of the research was to obtain information on plant properties, significant for energy purposes and covered the following parameters: shoots height, diameter at the base, calorific value, specific density and ash content. Black locust characterised with the best parameters determined within the scope of the presented work among the researched plants. Despite these observations, a long-lasting research is planned to determine inter alia an optimal length of crop rotation.
Słowa kluczowe
PL roślina energetyczna   drzewo szybkorosnące   topola   olcha   Robinia akacjowa  
EN energy plants   fast-growing trees   poplar   alder   black locust  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2012
Tom R. 16, nr 2, t. 1
Strony 89--97
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Juliszewski, T.
autor Kwaśniewski, D.
autor Mudryk, K.
autor Wróbel, M.
Bibliografia
Baran D., Kwaśniewski D., Mudryk K. (2007): Wybrane właściwości fizyczne trzyletniej wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 8(96), 7-12.
Frączek J. (red.) (2010): Produkcja biopaliw stałych. Aglomeracja biomasy. Rozdz. 2.3 monografii: Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowych wytwarzanych z roślin energetycznych. PTIR, Kraków, ISBN 978-83-930818-0-6.
Frączek J., Mudryk K., Wróbel M. (2010): Nakłady energetyczne w procesie mielenia zrębków wierzby Salix viminalis L. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 43-49.
Juliszewski T., Kwaśniewski D., Baran D. (2006): Wpływ wybranych czynników na przyrosty wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 225-232.
Kwaśniewski D. (2007): Techniczno-ekonomiczne aspekty zbioru na plantacjach wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 129-135.
Kwaśniewski D. (2011): Modelowe technologie zbioru a koszty produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 167-176.
Lipko K., Parczewski Z., Tatarewicz I., Klimpel A. (2010): Długoterminowe prognozy popytu na energię i moc elektryczną w kraju dla potrzeb rozwojowych PSE Operator SA. Elektroenergetyka - współczesność i rozwój, 1(3), 5-21.
Mudryk K. (2010): Badania procesów przygotowania i aglomeracji materiałów roślinnych. Rozdział 3 [w:] Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowych wytwarzanych z roślin energetycznych. (red.) J. Frączek, PTIR, Kraków, ISBN 978-83-930818-0-6.
Mudryk K., Wróbel M. (2010): Maszyny i urządzenia. Rozdział III.2 w Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. (red.) J. Frączek, PTIR, Kraków, ISBN 978-83-917053-9-1.
Przyborowski J.A., Sulima P. (2010): Wstępne badania nad tworzeniem mapy genetycznej Salix z wykorzystaniem markerów RAPD. Zeszyty Problem. Post. Nauk Roln., 555, 621-627.
Sulima P., Przyborowski J.A., Stolarski M. (2006): Ocena przydatności wybranych gatunków wierzby do celów energetycznych. Fragmenta Agronomica, 3(91), 290-299.
Dz.U. Nr 156, poz. 969 - Rozporządzenie MG z sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
Ministerstwo Gospodarki. (2011): Raport zawierający analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w latach 2009-2010, z uwzględnieniem szerszej perspektywy czasowej [on-line], [dostęp 12.03.2012], Dostępny w Internecie: http://www.mg.gov.pl/node/15018.
PN-EN 14961-4: 2011 - Biopaliwa stałe - Specyfikacje paliw i klasy - Część 4: Zrębki drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0067-0033
Identyfikatory