PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rozwiązania techniczne kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem oczyszczalni przydomowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Technical solutions of sanitary sewerage with the use of domestic sewage treatment plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zastosowanie i wdrażanie techniki sanitarnej na terenach wiejskich stanowi wydzielony zespół zagadnień z całości tej techniki i wchodzi w zakres techniki rolniczej oraz inżynierii środowiska. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych z gospodarstw na wsiach o zabudowie rozproszonej lub średnio zwartej o zróżnicowanych warunkach gruntowo-wodnych i terenowych wymaga stosowania technik innych niż w miastach lub zwartych osiedlach, uwzględniających ograniczenia środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz wynikające z istniejącej na wsiach infrastruktury. Dlatego wprowadzane takie są innowacyjne technologie odprowadzania ścieków, jak: kanalizacja ciśnieniowa z pompami niskociśnieniowymi i wysokociśnieniowymi, podciśnieniowa, mieszana, małośrednicowa, oraz kanalizacja tradycyjna, grawitacyjna, a w zabudowie kolonijnej - oczyszczalnie przydomowe. Przed uruchomieniem procesu projektowania rozwiązań systemowych dla gmin lub wsi, należy przeprowadzić analizę rozwiązań najkorzystniejszych w danych warunkach. W praktyce często są wybierane przez wójtów, przy współudziale projektantów i producentów urządzeń, rozwiązania nieuzasadnione merytorycznie i ekonomicznie, preferujące jeden z systemów. W wielu przypadkach są to rozwiązania najtańsze w realizacji, ale trudne w eksploatacji, jak oczyszczalnie przydomowe działające w technologii niskoobciążonego osadu czynnego. W IBMER (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy) przebadano kilka rodzajów oczyszczalni oraz oceniono ich skuteczność. Najlepsze wyniki oczyszczania uzyskano w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych ze stawem stabilizującym. Jednocześnie są prowadzone badania istniejących i nowych rozwiązań systemów odprowadzania ścieków, w tym kanalizacji małośrednicowej, działającej na zasadzie kolejnych przelewów ścieków, co jest przedmiotem patentu. W trakcie badań będzie można szczegółowo scharakteryzować zarówno cechy systemów kanalizacyjnych, jak i jakość zastosowanych w nich rozwiązań.
EN
Application and implementation of the sanitary engineering on rural areas create a separated group of issues within this technical knowledge, closely connected with agricultural and environmental engineering. Disposal and purification of domestic sewage from the farms in villages of scattered or medium-compact housing, of differentiated ground-water and terrain conditions, need the application of techniques other than in the towns or compacted settlements; the environmental, economic, social limitations, as well as those connected with actually existing rural infrastructure, have to be taken into account. For the above reasons the innovative technologies of sewage disposal are introduced, such as pressurized sewage system with low- and high-pressure pumps, underpressure, mixed and small-diameter systems and traditional gravitation sewerage. Domestic sewage treatment plants are provided for dispersed development. Beginning of designing systemic solutions for the communes or villages ought to be preceded by the analyses of the solutions most convenient to given circumstances. Practically, the chiefs of communes, at participation of equipment designers and producers, often select the solutions essentially and economically groundless, with the preference to one system over the others. In many cases the solutions having been selected are the cheapest in realization, but difficult in operation, like the domestic sewage treatment plants working in technology of low-laden active sediment. The Institute of Technology and Life Sciences (formerly IBMER) tested few kinds of sewage treatment plants and assessed their usability. Best results of sewage purification were obtained in constructed wetlands (ground-vegetation system with a stabilization pond). There are also investigated existing and new solutions of sewage disposal, including small-diameter sewerage based on the rule of succeeding sewage overflow (having been patented). In the course of investigations it will be possible to characterize in details both, the properties of sewage disposal systems and the functionality of applied technical solutions.
Wydawca
Rocznik
Strony
141--154
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • Eymontt A. 2009. Wielokryterialna metoda oceny systemów odprowadzania ścieków na terenach wiejskich. Rozprawa habilitacyjna. Prace naukowe IBMER. Nr 1(12), ss. 175.
  • Eymontt A., Gutry P. 2006. Oczyszczalnie przydomowe - uzupełnienie kanalizacji na terenach niezurbanizowanych. Rynek Instalacyjny. Nr 11, ss. 33-37.
  • Eymontt A., Gutry P., Wierzbicki K. 2008. Raport końcowy z przeprowadzenia monitoringu oceniającego efekt ekologiczny i sanitarny zagrodowych oczyszczalni ścieków ze złożem gruntowo-roślinnym. IBMER, Warszawa.
  • Gutry P. Zajkowski J., Wierzbicki K. 2009. Czy można taniej oczyszczać ścieki na obszarach wiejskich. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 3(422), s. 132-135.
  • Jucherski A. 1999. Wpływ wybranych czynników technicznych na skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach roślinno-glebowych w rejonach górzystych. Praca doktorska. IBMER. Warszawa, ss. 216.
  • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat stanu faktycznego i perspektyw właściwych technologii ochrony środowiska w krajach przystępujących do UE 2004. Bruksela 22.03.2007 r.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 137, poz. 984).
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, (Dz.U. 2001 r. Nr. 72, poz. 747 z późn. zm.).
  • Wierzbicki K. 1999. Ekonomiczna efektywność modelowych oczyszczalni ścieków ze złożem gruntowo-roślinnym. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1(23). IBMER. Warszawa, s. 67-74.
  • Zajkowski J. 2009. Efektywność systemów kanalizacyjnych na przykładzie gminy Sokoły. Praca doktorska. IBMER. Warszawa, ss. 120.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0058-0064
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.