Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0006

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Modelowanie technologii produkcji kukurydzy uprawianej na CCM

Autorzy Hołaj, J.  Zaliwski, A. S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modelling of CCM technology production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono model służący do wyboru korzystnej technologii produkcji kiszonki z rozdrobnionych kolb kukurydzy (CCM). Pozwala on na tworzenie wariantów technologii przez zmianę zabiegów agrotechnicznych. Zmiany zużycia środków obrotowych dają dodatkową możliwość zwiększenia liczby wariantów. Wybór technologii przeprowadza się na podstawie analizy nakładów pracy i kosztów bezpośrednich produkcji kukurydzy na CCM. Znaczącą pozycją w kosztach bezpośrednich produkcji są koszty materiałów, przede wszystkim nawozów. Baza danych modelu obejmuje m.in. odmiany, technologie produkcji i ceny. Obliczane są nakłady pracy, koszty bezpośrednie produkcji i nadwyżka bezpośrednia produkcji. Model użyto do analizy technologii produkcji CCM w kombinacji trzech powierzchni (1 ha, 5 ha i 25 ha) i czterech sposobów nawożenia. Długotrwały efekt ekonomiczny nawożenia analizowano przy pomocy programu ZeaSoft.
EN A model for selecting a profitable production technology of CCM is presented. The model makes it possible to create technology variants through the change of field operations. The change of working assets gives an additional possibility to multiply the number of variants. The selection of technology is conducted on the basis of the analysis of labour layouts and direct costs of CCM production. A significant item in the direct costs of production is the cost of materials, primarily the cost of fertilisers. The database of the model comprises, among others: varieties, production technologies and prices. The outputs of the model are labour layouts, direct production costs and direct income. The model was used to analyse CCM production technology variants - a combination of three areas (1 ha, 5 ha and 25 ha) and four ways of fertilisation. The multiyear economic effect of fertilization was analysed with the ZeaSoft computer program.
Słowa kluczowe
PL kukurydza   kiszonka   CCM   technologia   ocena ekonomiczna  
EN maize   CCM   technology   economic analysis  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2(100)
Strony 43--50
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Hołaj, J.
autor Zaliwski, A. S.
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, jholaj@iung.pulawy.pl
Bibliografia
Borowiecki J., Machul M. 1997. Stan badań nad agrotechniką kukurydzy w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Nr 450. s. 55-62.
Filipek T., Fotyma M., Lipiński W. 2006. Stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb ornych w Polsce. Nawozy i nawożenie. IUNG-PIB Puławy 2(27). s. 7-38.
Heimann H., Siódmiak J. 2006. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Kukurydza 2005. COBORU, Słupia Wielka, 36.
Hołaj J., Zaliwski A. 1999. Zastosowanie programu AGROEFEKT do modelowania technologii uprawy chmielu. Inżynieria Rolnicza. Nr 1(7). s. 17-21.
Kruczek A., Księżak J. 2004. Potrzeby pokarmowe kukurydzy i zasady nawożenia. W: Technologia produkcji kukurydzy. Pod redakcją A. Dubasa, Warszawa, 40-51.
Lipiński W. 2005. Odczyn gleb Polski. Nawozy i nawożenie. IUNG Puławy, 2(23). s. 33-40.
Machul M., Lipski S., Brzóska F., Kęsik K., Górski T., Hołubowicz-Kliza G., Madej A. 2004a: Uprawa kukurydzy pastewnej na kiszonkę z całych roślin. Instrukcja upowszechnieniowa. IUNG Puławy, 99.
Machul M., Lipski S., Brzóska F., Kęsik K., Górski T., Hołubowicz-Kliza G., Madej A. 2004b: Uprawa kukurydzy pastewnej na ziarno i CCM. Instrukcja upowszechnieniowa. IUNG Puławy. 100.
Norris R.F., Caswell-Chen E.P., Kogan M. 2003. Concepts in Integrated Pest Management. Prentice Hall. Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey.
Wujec M. 2006. Możliwości wsparcia finansowego narodowego programu wapnowania gleb w Polsce. Nawozy i nawożenie. IUNG-PIB Puławy, 2(27). s. 39-57.
Zaliwski A., Hołaj J. 2001. Wybrane aspekty wspomagania decyzji technologicznych w gospodarstwie rolnym. Pam. Puł., 124. s. 421-428.
Zaliwski A., Pietruch C., Machul M., Hołaj J., Górski T. 2004. ZeaSoft. System wspomagania decyzji w uprawie kukurydzy. IUNG-PIB, Puławy, www.dss.iung.pulawy.pl/Documents/ftp.html.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0006
Identyfikatory