PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane problemy autentyczności i identyfikowalności żywności ekologicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Selected problems of authentication and traceability of organic food
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono zagadnienie autentyczności i identyfikowalności żywności, ze szczególnym uwzględnieniem żywności ekologicznej. Przedstawiono obecny stan uwarunkowań prawnych do badania autentyczności i identyfikowalności żywności. Dokonano przeglądu metod analitycznych i aparatury stosowanej w badaniach autentyczności i identyfikowalności żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zwrócono uwagę na fakt, że metody te nie mogą zastąpić dotychczasowych systemów w zakresie certyfikacji i nadzoru ekologicznego, ale mogą jedynie pełnić funkcje pomocnicze w kwestiach spornych i arbitrażu.
EN
The paper describes the issues of authenticity and traceability of food, with particular reference to organic food. The current state of legal regulations in the area of food authenticity and traceability is presented. The analytical methods and apparatus used for authenticity and traceability of food of animal and plant origin are reviewed. The particularly important conclusion is that the described methods cannot replace the existing systems of certification and ecological inspections, but can only serve a supplementary role in questionable issues and arbitrage.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Krauze S.: Zarys nauki o środkach żywności. PZWL, Wyd. II, 1975
 • [2] Rozporządzenie WE 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz. U. UE L 404 z dnia 30.12.2006, poz. 9
 • [3] Rozporządzenie WE 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. U. UE Nr l 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. U. polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463
 • [4] Rozporządzenie WE 1642/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 lipca 2003r. zmieniające rozporządzenie WE 178/2002 ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiający procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. U. UE L 245 z dnia 29.09.2003.
 • [5] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006, Nr 171, poz. 1225)
 • [6] Rozporządzenie WE 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz. U UE L 139 z dnia 30.04.2004
 • [7] Rozporządzenie 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Dz. U. UE L 139 z dnia 30.04.2004
 • [8] Rozporządzenie 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Dz. U. UE L 139 z dnia 30.04.2004
 • [9] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/639/639645/639645pl.pdf
 • [10] Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. UE L 208 z dnia 24.07.1992
 • [11] Rozporządzenie Komisji (EWG ) NR 2037/92 z dnia 27 lipca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
 • [12] Rozporządzenie Rady EWG NR 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. UE L 208 z dnia 24.07.1992
 • [13] Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 1848/93 z dnia 9 lipca 1993 r. ustanawiające szczegółowe przepisy do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2082/92 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i artykułów żywnościowych
 • [14] Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oznaczeń produktów rolnych i spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Dz. U. z dnia 17 stycznia 2005 r., Nr 10, poz. 68
 • [15] Rozporządzenie Rady (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. UE L 93/12 z dnia 31 marca 2006
 • [16] Szablewski J., Schalk H.: Pełna kontrola pochodzenia surowca i produktu w przemyśle napojów. Przemysł Spożywczy, 2005, 2, 46-47
 • [17] PN-EN ISO 9000:2001
 • [18] Mildner-Szkudlarz S., Jeleń H.H., Zawirska-Wojtasik R., Wąsowicz E.: Application of headspace – solid phase microextraction and multivariate analysis for plant oils differentiation. Food Chemistry, 2003, 83, 515-522
 • [19] Pena F., Cárdenas S., Gallego M., Valcárcel M.: Direct olive oil authentication: Detection of aduleration of olive oil with hazelnut oil by direct coupling of headspace and mass spectrometry, and multivariate regression techniques. Journal of Chromatography A, 2005, 1074, 215-221
 • [20] Koprivnjak O., Moret S., Populin T., Lagazio C., Conte L.S.: Variety differentiation of virgin olive oil based on n-alkane profile. Food Chemistry, 2005, 90, 603-608.
 • [21] Luna G., Morales M.T., Aparicio R.: Charakterisation of 39 varietal olive oil by their volatile composition. Food Chemistry, 2006, 98, 243-252
 • [22] Marini F., Balestrieri F., Bucci R., Magri A.L., Marini D.: Supervised pattern recognition to discriminate the geographical origin of rice bran oils: a first study. Microchemical Journal, 2003, 74, 239-248
 • [23] Lee D.-S., Lee E.-S., Kim H.-J., Kim S.-O., Kim K.: Reversed phase liquid chromatographic determination of triacyloglycerol composition in sesame oils and the chemometric detection of aduleration. Analytica Chimica Acta, 2001, 429, 321-330
 • [24] Man Che Y.B., Gan H.L., NorAini I., Nazimah S.A.H., Tan C.P.: Detection of lard aduleration in RBD palm olein using an electronic nose. Food Chemistry, 2005, 90, 829-835
 • [25] Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu. Dz. U. L 10 z dnia 12 stycznia 2002, str. 47
 • [26] Anklam E.: A review of the analytical methods to determine the geographical and botanical origin of honey. Food Chemistry, 1998, 4, 549-562
 • [27] Krauze A., Zalewski R.: Classification of honeys by principal component analysis on the basis of chemical and physical parameters. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -forschung, 1991, 192, 19-23
 • [28] Gómez Bárez J.A.G., Garcia-Villanova R.J., Elvira Garcia S., Rivas Palá T., Gonzáles Paramás A.M., Sánchez Sánchez J.: Geographical discrimination of honeys through the employment of sugar patterns and common chemical quality parameters. European Food Research Technology, 2000, 210, 437-444
 • [29] Serrano S., Villarejo M., Espejo R., Jodral M.: Chemical and physical parameters of Anadalusian honey: classification of Citrus and Eucalyptus honeys by discriminat analysis. Food Chemistry, 2004, 87, 619-625
 • [30] Gębala S., Przybyłowski P.: Identyfikacja odmian miodów na podstawie analizy synchronicznych widm fluorescencyjnych przy zastosowaniu metody Principal Component Analysis. XXXIV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN „Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską”, Wrocław, 10-11 września 2003
 • [31] Piekut J., Witkowska A., Borawska M., Hejft R.: Próba zastosowania analizy spektrofotometrycznej w bliskiej podczerwieni do rozróżniania miodów. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2000, 1, 73-78
 • [32] Czerwiecki L.: Problemy autentyczności produktów spożywczych. Roczniki PZH, 2004, 55/1, 9-19. cyt. za Balmer D.M., Lellan Mc W.D.: New method to detect the aduleration os apple juice with high fructose syrup from inulin by HPLC. Fruit Process. 1997, 7, 98-99
 • [33] Reid L.M., Woodcock T., O’Donnell C.P., Kelly J.D., Downey G.: Differentiation of apple juice samples on the basis of the treatment and variety using chemometric analysis of MIR and NIR data. Food Research International, 2005, 38, 1109-1115
 • [34] Ježek J., Suhaj M.: Application of capillary isotachophoresis for fruits juice authentication. Journal of Chromatography A, 2001, 916, 185-189
 • [35] Dragovic-Uzelac V., Pospišil J., Levaj B., Delonga K.: The study of phenolic profiles of raw apricots and apples and their purres by HPLC for the evaluation of apricot nectars and jams authenticity. Food Chemistry, 2005, 91, 373-383
 • [36] Scheiber A., Fügel R., Henke M., Carle R.: Determination of the fruit of strawberry fruit preparations by gravimetric quantification of hemicellulose. Food Chemistry, 2005, 91, 365-371
 • [37] Morais T.B., Borges Dieges A.C., Sigulem D.M.: The use light microscopy in a study of extraneous matter and authenticity of guava, strawberry and grape jams. Food Control, 2004, 15, 497-499
 • [38] Belton P.S., Kemsley E.K., McCann M.C., Ttofis S., Wilson R.H., Delgadillo I.:The identification of vegetable matter using Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Food Chemistry, 1995, 54/4, 437-441
 • [39] Baxter J.M., Crews M.E., Dennis J., Goodall I., Anderson D.: The Determination of the Authenticity of Wine from its Trace Element Composition’. Food Chemistry, 1997, 60, 443-450
 • [40] Marti P.M., Busto O., Guasch J.: Application of a headspace mass spectrometry system to the differentiation and classification of wines according to their origin, variety and ageing. Journal of Chromatography A, 2004, 1057, 211-217
 • [41] Arvanitoyannis I.S., Katsota M.N., Psarra E.P., Soufleros E.H., Kallithraka S.: Application of quality control methods for assessing wine authenticity: Use of multivariate analysis (chemometrics). Trends in Food Science& Technology, 1999, 10, 321-336
 • [42] Beltrán N.H., Duarte-Mermoud M.A., Bustos M.A., Salah S.A., Loyola E.A., Peña-Neira A.I., Jalocha J.W.: Feature extraction and classification of Chilean wines. Journal of Food Engineering, 2006, 75, 1-10
 • [43] Kallithraka S., Arvanitoyannis I.S., Kefalas P., El-Zajouli A., Soufleros E.H., Psarra E.P.: Instrumental and sensory analysis Greek wines: implementation of principal component analysis (PCA) for classification according to geographical origin. Food Chemistry, 2001, 73, 501-514
 • [44] Frías S., Conde J.E., Rodriguez-Bencomo J.J., Garcia-Montelongo F., Pérez-Trujillo J.P.: Classification of commercial wines from the Canary Islands (Spain) by chemometric techniques using metallic contents. Talanta, 2003, 59, 335-344
 • [45] Dufour É., Letort A., Laguet A., Lebecque A., Serra J.N.: Investigation of variety, typicality of French and German wines using front-face fluorescence spectroscopy. Analytica Chimica Acta, 2006, 563, 292-299
 • [46] Tesfaye W., Morales M.L., García-Parrilla .C., Troncoso A.M.: Wine vinegar: technology, authenticity and quality evaluation. Trends in Food Science & Technology, 2002, 13, 12-21
 • [47] Cocchi M., Durante C., Foca G., Manzini D., Marchetti A., Ulrici A.: Application of a wavelet-based algorithm on HS-SPME/GC signals for the classification of balsamic vinegars. Chemometrics and intelligent laboratory systems, 2004, 71, 129-140
 • [48] Walton N.J., Mayer M.J., Narbad A.: Vanillin, Pytochemistry, 2003, 63, 505-515
 • [49] Dennis M.J., Wilson P., Kelly S., Parker I.: The use of pyrolityc techniques to estimate site specific isotope data of vanillin. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 1998, 95-103
 • [50] Gerasimov A.V., Gornova N.V., Rudometova N.V.: Determination of Vanillin and Ethylvanillin in Vanilla Flavorings by Planar (Thin-Layer) Chromatography. Journal of Analytical Chemistry, 2003, 58/7, 677-684.
 • [51] Ariza-Gómez J.L., Arias-Borrego A., García-Barrera T.: Multielemental fractionation in pine nuts (Pinus pinea) from different geographic origins by sizeexclusion chromatografy with UV and inductively coupled plasma mass spectrometry detection, Journal of Chromatography A, 2006, 1121, 191-199
 • [52] Wesołowski M., Konieczyński P.: Thermoanalytical, chemical and principal component analysis of plants drugs. International Journal of Pharmaceutical, 2003, 262, 29-37
 • [53] Møller K.S.J., Catharino R.R., Eberlin M.N.: Electrospray ionisation mass spectrometry fingerprinting of essential oils: Species from the Labiatae family. Food Chemistry, 2007, 100, 1283-1288
 • [54] Carrera F., León-Camacho M., Pablos F., González A.G.: Authentication of green coffee varieties according to their sterolic profile. Analytica Chimica Acta, 1998, 370, 131-139
 • [55] Esteban-Díez I., Gonzáles-Sáiz J.M., Pizarro C.: An evaluation of orthogonal signal correction methods for the characterisation of arabica and robusta coffee varieties by NIRS. Analytica Chimica Acta, 2004, 514, 57-67
 • [56] Kemsley E.K., Ruault S., Wilson R.H.: Discrimination between Coffea arabica and Coffea canephora variant robusta beans using infrared spectroscopy. Food Chemistry, 1995,54, 321-326
 • [57] Richling E., Höhn C., Weckerle B., Heckel F., Schreier P.: Authentication analysis of caffeine-containing foods via elemental analysis combustion/pyrolysis isotope ratio mass spectrometry (EA-C/P-IRMS). European Food Research Technology, 2003, 216, 544-548
 • [58] Śmiechowska M., Dmowski P.: Zastosowanie oznaczenia zawartości kofeiny w kawie jako wskaźnika autentyczności produktu. Towaroznawcze problemy jakości, 2006, 4 (9), 50-66
 • [59] González A.G., Pablos F., Martin M.J., León-Camacho M., Valdenebro M.S.: HPLC analysis of tocopherols and triglycerides in coffee and their use as authentication parameters. Food Chemistry, 2001, 73, 93-101
 • [60] Kwiatkowska-Sienkiewicz K.: Kinetyczne podejście do jakości kawy mielonej z dodatkiem cykorii i żyta. Żywienie człowieka i metabolizm, 2001, XXVIII, Suplement, 823-827
 • [61] Marcone M.F.: Composition and properties of Indonesian palm civet coffee (Kopi Luwak) and Ethiopian civet coffee. Food Research International, 2004, 37, 901-912
 • [62] Budínová G., Vláčil D., Mestek O., Volka K.: Application of infrared spectroscopy to the assessment of authenticity of tea. Talanta, 1998, 47, 255-260
 • [63] Moreda-Piñeiro A., Fisher A., Hill S.J.: The classification of tea according to region of origin using pattern recognition techniques and trace metal data. Journal of Food Composition and Analysis, 2003, 16, 195-211
 • [64] Śmiechowska M., Dmowski P.: Crude fibre as a parameter in the quality evaluation of tea. Food Chemistry, 2006, 94, 366-368
 • [65] Jach A.: Badanie wybranych parametrów jakościowych herbatek owocowych. Praca doktorska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Poznań 2006
 • [66] Śmiechowska M., Newerli-Guz J., Śmiejkowska I.: Atrybuty żywności ekologicznej w opinii konsumentów z różnych krajów. Wybrane zagadnienia we współczesnym rolnictwie, Monografia t. 3. pod red. Z. Zbytka, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 2006, 99-111
 • [67] Abele U.: Produktqualität und Düngung - mineralisch, organisch, biologisch-dynamisch - Angewendte Wissenschaft. Schriftenreihe des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 1987, Heft 345
 • [68] Ahrens E., Elsaidy S., Samaras I., Samaras F., Wistinghausen E. U.: Significance of fertilization for the postharvest condition of vegetables, especially spinach. W: Environmentally sound agriculture. Ed. W. Lockeretz, Praeger Pub., 1983, 229-246
 • [69] Bosch Bosch N., Martínez Alvarez J.R., Pérez Rodríguez M.L.: Influence of the kind fertilizer on nitrate accumulation in vegetables. Ann. Bromat., 1991, XLIII, 2/3, 215-220
 • [70] Frommberger R.: Nitrate, nitrite, nitrosoamines in foodstuffs of vegetable origin. Landwirtsch. Forsch., 1985, 298-305
 • [71] Haglund A.: Sensory Quality of Tomato, Carrot and Wheat. Acta Univ. Upsaliensis, Uppsala 1998.
 • [72] Warman P.R., Havard K.A.: Yield, vitamin and mineral contents of organically and conventionally grown potatoes and sweet corn. Agric. Ecosystems and Environ., 1998, 68, 207-216
 • [73] Kunachowicz H., Rutkowska U., Nadolna I. i in.: Zawartość niektórych składników odżywczych i zanieczyszczeń chemicznych w warzywach pochodzących z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej, Żywienie Człowieka i Metabolizm, 1993, 20, 339-350
 • [74] Rembiałkowska E.: Zdrowotna i sensoryczna jakość ziemniaków oraz wybranych warzyw z gospodarstw ekologicznych. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 2000
 • [75] Śmiechowska M., Przybyłowski P.: Zawartość azotanów(V) oraz azotanów (III) we wczesnych warzywach z uprawy ekologicznej. Roczn. AR w Poznaniu, CCCXXIII Ogrodnictwo, 2000, 31, cz. I, 521-525.
 • [76] Śmiechowska M.: The nitrate intake with food of animal and plant origin, Acta Pol. Toxicol., 2001, Vol. 9, No. 1, 115 – 123
 • [77] Śmiechowska M.: The content of nitrates V and III and vitamin C in juices obtained from organic and conventional raw materials. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2003, 12/53, 2, 57-61
 • [78] Śmiechowska M., Dmowski P.: Influence of raising method on the quality of hen eggs. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2005, Vol. 14/55, S1, 117-120
 • [79] Śmiechowska M., El-Sayed Mostafa U., Newerli-Guz J.: The content of nitrates and nitrites in food products for children. Egyp. J. of Nutr., 2001, Vol. XVI, No. 1, 63-81
 • [80] Carbonaro M., Mattera M.: Polyphenoloxidase activity and polyphenol levels in organically and conventionally grown peach (Prunus persica L., cv. Regina bianca) and pear (Pyrus communis L., cv. Williams). Food Chemistry, 2001, 72, 419-424
 • [81] Tinttunen S., Lechtonen P.: Distinguishing organic wines from normal wines on the basis of concentratons of phenolic compounds and spectral data. Eup. Food Res. Technol., 2001, 212, 390-394
 • [82] Abreu P., Relva A., Matthew S., Gomes Z., Morais Z.: High-performance liquid chromatographic of glycoalkaloids in potatoes from conventional, integrated, and organic crop system. Food Control, 2007, 18, 40-44
 • [83] Bateman A.S., Kelly S.D., Woolfe M.: Nitrogen isotope composition of organically and conventionally grown crops. J. Agric. Food Chem., 2007, 55, 2664-2670
 • [84] Schmidt O., Quilter J.M., Bahar B., Moloney A.P., Scrimgeour C.M., Begley I.S., Monahan F.J.: Inferring the origin and dietary history of beef from C, N and S isotope ratio analysis. Food Chemistry, 2005, 91, 545-549
 • [85] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. Dz. U. UE L 411/18 z dnia 30 grudnia 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0031-0078
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.