Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0027-0086

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Dywersyfikacja działalności gospodarczej terenów wiejskich wyznacznikiem ich zrównoważonego ekorozwoju

Autorzy Woźniak, L.  Cebulak, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Diversification of economic activity on the rural areas as a determinant of their sustainable development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dalszy rozwój gospodarki rolnej nie może odbywać się tylko w wyniku intensyfikacji produkcji, lecz istotna staje się potrzeba dostrzeżenia globalnych zmian związanych z nadmierną gospodarczą działalnością człowieka, która nie pozostaje obojętna dla środowiska. Dlatego też system polskiego rolnictwa wymaga głębszego wielokierunkowego i holistycznego spojrzenia. Najważniejszy kierunek związany powinien być z możliwością wykorzystania rezerw tkwiących w komercyjnej wielkotowarowej produkcji żywności oraz produkcji i organizacji rynku żywności ekologicznej, stanowiącej gwarancję zachowania bioróżnorodności, powiązanej z ochroną i podtrzymaniem lokalnych i regionalnych tradycji kulinarno-kulturalnych. Powodzenie tego przedsięwzięcia nie może odbyć się bez gruntownych zmian w systemie myślenia i świadomości ekologicznej, nie tylko mieszkańców wsi, ale także i miasta, którzy są potencjalnym odbiorcą produktów ekologicznych. Drugi kierunek rozwoju związany powinien być z wykorzystaniem płodów rolnych na cele nieżywnościowe, głównie energetyczne i przemysłowe. Rozwój tego kierunku wymaga odpowiednio wcześniej przygotowanego modelu działania, stymulującego rozwój upraw polowych na cele energetyczne oraz zaplecza technicznego zajmującego się odbiorem i przetwarzaniem dostarczonych surowców.
EN Further development of the agriculture can not go on in the way of increasing production only; there arises an urgent necessity of perceiving the global changes connected with excessive economic human activity and its impact on the environment of living. Thus, the system of Polish agriculture needs to be deeply, multidirectionally and entirely analyzed. First and the most important direction ought to be connected not only with the use of reserves contained in commercial food production, but also with production and organizing the market for ecological food; such food gives a guarantee of retaining the biodiversity connected with protection and maintaining of local culinary and cultural traditions. However, the undertaking like that can not be successful without basic changes in the way of thinking and ecological consciousness of not only rural, but also urban inhabitants, who are the potential consumers of ecological products. Second direction of development should be connected with utilization of agricultural products for non-food purposes, mainly energetic and industrial ones. Development of this direction has to be preceded by preparing adequate model of activities, stimulating not only the development of energy crop cultivation, but also a technical background engaged in reception and processing of supplied agricultural raw materials.
Słowa kluczowe
PL rolnictwo ekologiczne   energia zielona   agroturystyka  
EN ecological agriculture   biomass energy   agritourism  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2007
Tom R. 15, nr 2
Strony 93--103
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
autor Woźniak, L.
autor Cebulak, T.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
A programme for the Sustainable Development of the European Union. European Environmental Buremu. March 2006. www.eeb.org
Bhardwaj M., Maekawa F., Niimura Y., Darryl R. J. 2003. Ethics in food and agriculture: views from FAO International Journal of Food Science and Technology, 38:565-577
Brodt S., Feenstra G., Kozloff R., Klonsky K., Tourte L. 2006. Farmer-community connections and the future of ecological agriculture in California. Agriculture and Human Values, 23: 75-88
Eurostat news release. 126, 2006. www.eurostat.com
Fraser E.D.G. 2006. Crop diversification and trade liberalization: Linking global trade and local management through a regional case study Agriculture and Human Values, 23: 271-281
Harvey S. James Jr. 2006. Sustainable agriculture and free market economics: Finding common ground in Adam Smith Agriculture and Human Values, 23: 427-438
Holloway L., Cox R., Venn L., Kneafsey M., Dowler S., Tuomainen S. 2006. Managing sustainable farmed landscape through 'alternative' food networks: a case study from Italy. The Geographical Journal, 172: 219-229
Kobyłecki R., Bis Z., Nowak W. 2005. Paliwo z biomasy i paliw alternatywnych - konwersja energii. Czysta energia, 3: 23-25
Latacz-Lohmann U., Hodge I. 2003. European agri-environmental policy for the 21st century. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 47: 123-139. Blackwell OAT1©2410
Niedziółka I., Zuchniarz A. 2006. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol, 8A: 232-237
Przybylak A. 2007. Alternatywne rozwiązania w zakresie spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych. Aura, 2: 12-15
Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 r. 2005. IJHARS Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
Sawa J., Parafiniuk S., Kocira S. 2004. Nakłady energetyczne w różnych systemach gospodarowania. Motorol, 6: 238-245
Selfa T., Qazi J. 2005. Place, taste, or face-to-face? Understanding producer-consumer networks in "local" food systems in Washington State Agriculture and Human, 22: 451-464
Stagl S. 2002. Local Organic Food Markets: Potentials and Limitations for Contributing to Sustainable Development. Empirica, 29: 145-162
Sygit M. 2005. Przetwarzanie odpadów i produktów roślinnych w biogazowniach - aspekty ekonomiczne. Sympozjum "Metanizacja gospodarki na rzecz proinnowacyjnego rozwoju Dolnego Śląska" Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Politechnika Wrocławska, www.sygma.pl
The European Model of Agriculture - Challenges Ahead A Background Paper for the Meeting of Ministers of Agriculture in Oulu 26.9.2006 SN 3098/06. Ekorol 3
Vitterso G., Lieblein G., Torjusen H., Jansen B. 0stergaard E. 2005. Local, organic food initiatives and their potentials for transforming the conventional food system. Anthropology of Food, 04: 1-10
Wohlgemuth N., Wojtkowska-Łodej G. 2003. Policies for the promotion of renewable energy in Poland Applied Energy, 76:111-121
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0027-0086
Identyfikatory