Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0014-0028

Czasopismo

Przegląd Geodezyjny

Tytuł artykułu

Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS jako element składowy państwowego systemu odniesień przestrzennych

Autorzy Bosy, J.  Graszka, W.  Leończyk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN EUPOS - the active geodetic network as a component of the National Spatial Reference System
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL System ASG-EUPOS jest rozwinięciem projektu pilotowego Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG- PL założonej na obszarze województwa śląskiego oraz częścią projektu EUPOS obejmującego swoim zasięgiem kraje Europy Środkowej i Wschodniej. System składa się z 98 stacji referencyjnych, odbierających sygnały z satelitów GNSS (GPS, GLONASS, a w przyszłości GALILEO), rozmieszczonych równomiernie na obszarze kraju oraz krajowego centrum zarządzającego z lokalizacjami w Warszawie i Katowicach. System ASG-EUPOS umożliwia wyznaczenie pozycji w dowolnym miejscu na obszarze Polski z dokładnością od jednego metra do kilku milimetrów - w zależności od użytej metody pomiaru i posiadanego przez użytkownika sprzętu pomiarowego GNSS. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów wymiany danych, z usług systemu będą mogli korzystać użytkownicy posiadający sprzęt pochodzący od różnych producentów. Korzystanie z serwisów systemu ASG-EUPOS daje możliwość skrócenia czasu wykonywania pomiarów przy podniesieniu jakości i dokładności wyznaczeń współrzędnych. Ponadto założenie ASG-EUPOS umożliwia stworzenie jednolitego w skali kraju, stabilnego systemu odniesień przestrzennych. Uruchomienie systemu umożliwia także przyspieszenie działań związanych z odstąpieniem od stosowania lokalnych układów współrzędnych i wprowadzeniem do użytku układu współrzędnych płaskich "1992" oraz "2000", a także dokonanie weryfikacji istniejącej osnowy szczegółowej i pomiarowej oraz wykonanych przeliczeń współrzędnych punktów. Jednocześnie z uruchomieniem systemu ASG-EUPOS został opublikowany projekt wytycznych technicznych dotyczący stosowania serwisów systemu i przekazywania wyników pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pod koniec 2008 r. zostanie także rozpoczęty cykl szkoleń pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie stosowania systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych.
EN The ASG-EUPOS System has been developed from the pilot project of the Active Geodetic Network, ASG-PL, which has been established in the Silesian Voivodship (Province). The System is also a part of the EUPOS Project, which covers the Central and East European countries. The System consists of 98 reference stations, which receive signals from GNSS satellites (GPS, GLONASS, and GALILEO in the future); they are evenly distributed within the country and of the national controlling centre with its headquarters in Warszawa and Katowice. The ASG-EUPOS System allows for position determination in an arbitrary location in Poland, with the accuracy between 1 meter and several millimetres, depending on the applied method of measurements and GNSS measuring equipment. As a result of utilisation of the international standards of data exchange, the System can be used by users of devices of various manufacturers. Using the services of the ASG-EUPOS System allows to shorten the time of measurements with increase of the quality and accuracy of determination of co-ordinates. Besides, establishment of the ASG-EUPOS enables creation of a unified and stable system of spatial reference at the national level. Implementation of that System allows acceleration of activities aiming at renouncement of utilisation of local co-ordinate systems and at introduction of plain co-ordinate system "1992" and "2000", as well as at verification of the existing detailed control network and performed calculations of point co-ordinates. At the time of implementation of the ASG-EUPOS System, the draft technical guidelines has been published; they refer to utilisation of the system services and transfer of results of measurements to the State Geodetic and Cartographic Resources. Series of training courses for employees of the Geodetic and Cartographic Service in the field of utilisation of the ASG-EUPOS System for geodetic and cartographic works will be commenced at the end of 2008.
Słowa kluczowe
PL Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS   EUPOS  
EN EUPOS   active geodetic network  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Geodezyjny
Rocznik 2008
Tom R. 80, nr 12
Strony 10--16
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Bosy, J.
autor Graszka, W.
autor Leończyk, M.
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów (projekt) w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (www.gugik.gov.pUgugik/ dw files/891 rrrn_10_01_2008_l.pdf)
[2] Somla J. i inni: System ASG-EUPOS w fazie testowania. Magazyn Geodeta nr 2(153), dodatek NAVI, luty 2008
[3] Graszka W.: Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. Magazyn Geodeta nr 2(141), dodatek NAVI, lury 2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0014-0028
Identyfikatory