Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0008-0057

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Efektywność ekonomiczna przykładowego układu trójgeneracyjnego przy uwzględnieniu przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia

Autorzy Wojtowicz, R. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN The economic efficiency the exemplary trigeneration system with regard of receipts from the certificates of origin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ideę trójgeneracji oraz opisano miejsca gdzie można instalować tego typu urządzenia. Przedstawiono funkcjonujące w Polsce uregulowania prawne wspierające wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Scharakteryzowano przykładowy układ trójgeneracyjny i przeprowadzono obliczenia bilansowe dla tego układu, zakładając różne tryby jego pracy, jak również porównano opłacalność układu w stosunku do gospodarki rozdzielonej. Obliczenia efektywności ekonomicznej przykładowego układu trójgeneracyjnego prowadzono w dwóch wariantach: bez uwzględnienia oraz z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Przedstawiono wyniki tych analiz oraz wnioski końcowe.
EN In the article presented trigeneration idea and described places where we can set up that type of unit. Legal settlements supporting the production of electric energy and warm in the high-performance cogeneration which function in Poland were introduced. The example trigeneration system was characterized and the balance calculations were conducted to this system assuming different modes of his work and compare cost effectiveness of trigeneration system in relation to divided economy. The calculations economic efficiency the exemplary trigeneration system without regard and with regard of receipts from the certificates of origin were conducted. Results of this analysis and final conclusions are in the end of this article.
Słowa kluczowe
PL układ trójgeneracyjny   trójgeneracja   świadectwa pochodzenia  
EN trigeneration system   trigeneration   certificates of origin  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2010
Tom R. 66, nr 8
Strony 704--710
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor Wojtowicz, R.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1] Kalina J.: Skojarzone wytwarzanie ciepła, zimna i energii elektrycznej w systemach trójgeneracyjnych – aspekty techniczne i ekonomiczne. Zakład termodynamiki i Energetyki Gazowej, Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska w Gliwicach,
[2] Ogłoszenie Prezesa URE odnośnie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2009 r.
[3] Ogłoszenie Prezesa URE odnośnie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2008 r.
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 10.10.2007 r. Nr 185, poz. 1314).
[5] Rubik M.: Aktualne problemy skojarzonej gospodarki cieplno- chłodniczej w Polsce. Materiały Konferencji Naukowo- Technicznej: Ciepło skojarzone; komfort zimą i latem – trójgeneracja, Gdańsk, 16.05.2005.
[6] Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie Ustawy Prawo energetyczne, Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0008-0057
Identyfikatory