Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0021-0030

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Ściana szczelinowa jako obudowa głębokiego wykopu na przykładzie realizacji dla budynku Edison w Krakowie

Autorzy Pająk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cast in situ concrete diaphragm wall as a lining of deep excavation for the Edison investment realization in Kraków
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano podstawowe czynniki wpływające na wybór rodzaju obudowy głębokiego wykopu; wymieniono rodzaje stosowanych w Polsce obudów. Scharakteryzowano konstruowanie i wykonywanie ścian szczelinowych oraz możliwości ich realizacji. Przedstawiono wytyczne dotyczące projektowania prac monitorujących wpływ realizacji głębokiego wykopu na sąsiednie obiekty. W artykule scharakteryzowano budowę ściany szczelinowej, stanowiącej obudowę głębokiego wykopu, wykonanego w ramach realizacji budynku Edison w Krakowie. Przedstawiono warunki geotechniczne dla rozpatrywanej budowy. Opisano kolejne etapy robót przygotowawczych i właściwe prace realizacyjne ściany szczelinowej od chwili przygotowania placu budowy do rozpoczęcia głębienia wykopu.
EN The paper described basic factors affecting the selection of a kind of lining of deep excavation: kinds of linings applied in Poland were enumerated. Also, construction and performing of concrete diaphragm walls were characterized as well as possibilities for their realization. Also the indications related to a forming of a design of works monitoring the realization of deep excavation for neighbouring constructions was presented. The paper characterized the construction process of concrete diaphragm construction, constituting the lining of deep excavation performed during realization of the Edison investment in Kraków. Geotechnical conditions for examined construction were presented. Subsequent stages of preparatory work were described as well as proper realization works construing the concrete diaphragm wall from the moment of preparation of the construction site to the moment of deepening of the excavation.
Słowa kluczowe
PL ściana szczelinowa   obudowa głębokiego wykopu  
EN diaphragm wall   lining of a deep excavation  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2007
Tom R. 31, z. 3
Strony 319--327
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pająk, M.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Biuro architektoniczne — DDJM, Projekt pt. „Zespół biurowy GTC Korona. Etap III wykonawczy", Kraków 2006
[2] Biuro Konstrukcyjne S.C. Szefer-Grabacki, Projekt pt. „Zespół biurowy GTC Korona. Etap III wykonawczy", Kraków 2006
[3] Brzozowski J.: Badania geotechniczne dla III etapu budowy kompleksu biurowego GTC przy ulicy Armii Krajowej w Krakowie. Kraków 2006
[4] Geoprojekt — Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Geologiczne Sp. z o.o., Sprawozdanie z wykonanych wierceń dla kompleksu biurowego GTC przy ulicy Armii Krajowej w Krakowie. Kraków 2005
[5] IBDiM, Zeszyt nr 35, Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych. Warszawa, 1995
[6] Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe. Warszawa, WKŁ 2000
[7] PN-EN 1538:2002 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych — Ściany szczelinowe
[8] PN-83/B-0301O Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0021-0030
Identyfikatory