Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0212

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Rozważania o perspektywach rozwoju inżynierii mineralnej i jego uwarunkowaniach

Autorzy Sztaba, K. S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Considerations on prospects of development of mineral engineering and its conditionings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nie jest możliwe zrezygnowanie z naturalnych źródeł surowców, a w szczególnym stopniu z nieodtwarzalnych surowców mineralnych o ograniczonych zasobach, będących jedynym źródłem przeważającej części pierwiastków i niektórych ich związków, niezbędnych dla trwania rodzaju ludzkiego i jego rozwoju - najogólniej: cywilizacyjnego. Konieczne jest doskonalenie sposobu gospodarowania tego typu zasobami, którego dział technologiczny otwiera inżynieria mineralna. Nie można podzielać poglądu, że w zakresie jej podstaw i zastosowań wszystkie istotne problemy zostały już rozwiązane i brak tu miejsca na formułowanie nowych wyzwań oraz zadań badawczych. Doskonalenie już osiągniętego poziomu, a szczególnie sprostanie potrzebom, jakie będzie generował rozwój zapotrzebowania na produkty przetwarzania surowców pierwotnych i w coraz większym stopniu wywodzących się z nich wtórnych o wzrastającym stopniu trudności utylizacji - będzie wymagało opracowywania coraz bardziej wyrafinowanych procedur technologicznych, opartych na niewykorzystywanych dotychczas właściwościach tych materiałów. Proces doskonalenia musi obejmować także "otoczenie" zadań technologicznych, począwszy od procedur kontrolno-pomiarowych oraz ocen skuteczności działań technologicznych, poprzez zasady konstrukcji i działania urządzeń technologicznych i innych, do optymalizacji technologicznej i organizacyjnej, a w ostatecznym wyniku i ekonomicznej, a także do zwiększania zgodności zagospodarowywania surowców z zasadami racjonalnego korzystania z zasobów i innych walorów środowiska przyrodniczego.
EN It will not be possible to resign from the use of natural sources of raw materials. It concerns especially the non-reproducible mineral raw materials whose resources are limited and which, at the same time, constitute the only source of numerous elements and some of their compounds, necessary for supporting the life of mankind and its development, i.e. civilization in general. Therefore we cannot neglect perfecting the methods of managing these resources. Mineral engineering opens the technological division of this managing. Yet one cannot admit that in the range of its basis and applications all significant problems have already been solved and new challenges and research tasks cannot be formulated. Even perfecting the achieved standards and, particularly, meeting the needs generated by the development of demand for the products of processing of primary raw materials and, in a larger and larger extent, the secondary materials (originating from them) of the increasing degree of difficulty of utilization, especially the postulates concerning their quality features, will require more and more sophisticated technological procedures, based upon the properties of primary materials which were not used before. On the other hand, the increasing deficiency of the latter ones, with the simultaneous forming of larger and larger amounts of secondary materials which cannot be utilized at the very beginning and which threaten with creating a waste barrier, will force the development of technologies alternative to traditional ones from the point of view of raw materials, applying "classical" pure feed raw materials and obtaining products which have comparable utilitarian properties as compared to the products of "classical" technologies. The processes of perfection must also comprise the "environment" of technological tasks, starting from control-measuring procedures and evaluations of effectiveness of technological activities, through principles of construction and operation of technological machinery and others, supporting the rational management of raw materials, up to technological and organizational optimisation, and, finally, also economic, as well as managing any, not only raw material, natural resources, carried out in agreement with the rational use of resources and natural environment.
Słowa kluczowe
PL inżynieria mineralna   ocena skuteczności działań technologicznych w przerobie surowców mineralnych  
EN mineral engineering   assessment of technological efficiency in mineral processing  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 315--326
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Sztaba, K. S.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Sztaba K.: Problemy kompleksowej utylizacji surowców mineralnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1970 nr 5, 83-91
[2] Nawrocki J., Sztaba K.: Stan i perspektywy prac naukowo badawczych nad kompleksowym wykorzystaniem stałych surowców energetycznych. Materiały Sympozjum „Przeróbka i wykorzystanie stałych surowców energetycznych” Komitet Górnictwa PAN - SITG, Katowice, współpraca: Natural Resources, Energy and Transport [ONZ] New York, Projekty, Problemy, budownictwo węglowe rocznik XXVI 1981, nr 3
[3] Szczurowski A., Sztaba K., Trutwin W.: Kierunki rozwoju nauk górniczych. Archiwum Górnictwa, 1985, t. 30, z. 3, 321-340
[4] Sztaba K: Założenia metodyki modelowania gospodarki surowcami wtórnymi. Materiały II Konferencji naukowo technicznej „Zagospodarowanie odpadów z rejonu Krakowa”, NOT - AGH, Kraków - Paszkówka, 1986, 7-18
[5] Materiały zbiorowe V Sympozjum „Stan i perspektywy przeróbki surowców mineralnych w Polsce” - Sekcja Wykorzystania Kopalin Komitetu Górnictwa PAN - NOT - AGH, Jelenia Góra - Cieplice, Zeszyty Naukowe AGH, nr 1130, Seria Górnictwo, 1987, z.130, 184
[6] Ney R. (redakcja) i in.: Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych. Synteza końcowa CPBR 1.7 – 4. Problemy zwiększania efektywności wykorzystania surowców mineralnych w procesach przeróbki i przetwórstwa. Polska Akademia Nauk, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Studia i Rozprawy 12, Kraków 1991
[7] Sztaba K.: Wykorzystanie surowców mineralnych. Archives of Mining Sciences (Archiwum Górnictwa) PAN, 1994, t. 39, Special Issue, 105-116
[8] Wybrane akty prawne - 1994-2003: Ustawa z dnia 4lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96) Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli – Official Journal L.257, 10/10/1996 P.0026-0040 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627} Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) Uchwała Nr 291 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (MP z 2003 r. Nr 11, poz. 159)
[9] Prace zbiorowe z lat 1995-2004: Materiały od I do X Konferencji z cyklu: Problemy zagospodarowania odpadów mineralnych. Agencja Gospodarki Odpadami „AGOS” S.A. w Katowicach, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza, Zakład Przeróbki Kopt lin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów i inni, Wisła
[10] Sztaba K.S.: Inżynieria mineralna. Inżynieria Mineralna, 2000, r. 1, nr 1, 3-14
[11] Łuszczkiewicz A.: Poznawcze i technologiczne aspekty występowania minerałów ciężkich w surowcach okruchowych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
[12] Sztaba K.S.: Mineral Engineering - a Qualitatively New Stage of Development of Processing and Further Utilization of Mineral Raw Materials. Abstracts of the XXII International Mineral Processing Congress Cape Town, South Africa 29 September – 3 October 2003, SAIMM Marshalltown 2003, 405
[13] Sztaba K.S. i in.: Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ic3 przeróbki. Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, 2003, 208
[14] Sztaba K.S.: Wyodrębnianie typów technologicznych surowców mineralnych. Materiały: VII konferencja naukowo-techniczna KOMEKO 2006 „Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych”. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny Paliwa–Bezpieczeństwo–Środowisko, Zakopane 21-23 marca 2006, 71-82
[15] Sztaba K.S.: Wybrane uwagi o układzie metod opisu i oceny w inżynierii mineralnej. Materiały: XII Konferencja Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin APPK 2006, Szczyrk 31 maja - 2 czerwca 2006, nakładem Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 237-255
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0212
Identyfikatory