Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0207

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Perspektywy wykorzystania węgla kamiennego

Autorzy Mokrzycki, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The perspectives of hard coal utilization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Węgiel zajmuje główne miejsce spośród pozostałych pierwotnych nośników energii - ropy naftowej i gazu ziemnego. Jego zasoby są olbrzymie i znajdują się we wszystkich regionach geograficznych świata (w ponad 70 krajach). Prognozy opracowane przez światowe agendy energetyczne i instytucje (WEC, IEA, UE) zakładają w najbliższych 30 latach dalszy wzrost zużycia węgla, zwłaszcza w procesach energetycznego spalania do wytwarzania energii elektrycznej. Ceny węglowodorów ciekłych i gazowych będą w dalszym ciągu na rynkach międzynarodowych wzrastać. Wpływ na to będzie miała niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza krajów będących głównymi producentami, a zarazem eksporterami ropy naftowej i gazu ziemnego. Węgiel powinien stabilizować tę sytuację, gdyż zapewniałby stabilizację dostaw, a tym samym gwarantowałby bezpieczeństwo energetyczne świata. Wymagać to będzie jednak uzyskania akceptacji społecznej dzięki zastosowaniu na szeroką skalę tzw. technologii czystego węgla, poprawiających zdecydowanie efektywność energetyczną oraz znacząco ograniczających emisję pyłów i gazów cieplarnianych. Polska posiadająca znaczne zasoby węgla kamiennego i brunatnego może spełniać istotną rolę w zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również Unii Europejskiej. Wymagać to jednak będzie unowocześnienia potencjału produkcyjnego, a także jego rozwoju oraz poprawy konkurencyjności górnictwa węglowego.
EN Coal is the most important primary energy source. It take the first place before oil and natural gas. Hard coal reserves are immense and are located in all geographical regions of the world (over 70 countries). The forecasts worked out by the agencies and institution working worldwide (WEC, IEA, UE) assume that in the nearest 30 years the use of coal will increase, especially in processes of burning for electricity generation. The prices of liquid and gaseous hydrocarbons will continue to rise on the international markets. The reason for that is the unstable political and economic position of the countries, being the main producers and exporters of oil and natural gas. Coal should stabilize the situation as its supplies are stable and improve the energy security of the World. To achieve that goal it is necessary to acquire social acceptance through the wide introducing into service so called clean coal technologies, that significantly improve the energy efficiency and reduce particular matter and green-house gases emission. Poland, possessing significant reserves of hard and brown coal, may play the leading role in warranting the energy security not only in the country but also in the European Union. Nevertheless it is necessary to modernize the existing production potential and its development as well as the increase of competitiveness of the Polish coal mining industry.
Słowa kluczowe
PL polski węgiel kamienny   polski węgiel brunatny   technologie czystego węgla   ekonomika wzbogacania  
EN Polish black coal   Polish brown coal   clean coal technologies   enrichments economics  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2006
Tom R. 30, z. 3/1
Strony 247--265
Opis fizyczny Bibliogr. 52 poz., tab.
Twórcy
autor Mokrzycki, E.
Bibliografia
[1] Benesch W., Gunther E.C., Schiffer H.-W.: Coal - based Power Plant Technology: A Competitive and Efficient Bridge to a Benign Future. Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Part I: Global Analysis. Chapter 4. WEC, Londyn, 2004
[2] Bieńko W.: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - technologia zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Inżynieria Mineralna rocznik V, 2004, nr 2, 45-49
[3] Blaschke W.: Perspektywy węgla w gospodarce świata i Polski - szanse polskiego węgla w Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 13-34
[4] Borkowski Z.: Coal Production and Profitability: The Promise of Restructuring, Integration and Consolidation. Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Part I: Global Analysis. Chapter 2. WEC, Londyn,2004
[5] Brendow K.: Global and Regional Coul Demund Perspectives to 2030 and Beyond. Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Part I: Global Analysis. Chapter 6. WEC, Londyn, 2004
[6] Brendow K.: Zrównoważone wydobycie i wykorzystanie węgla: perspektywy do 2030. Materiały Międzynarodowej Konferencji: Polityka i strategia zrównoważonego rozwoju energetyki krajów Europy Środkowo-Wschodniej do 2030. 22-23 listopada 2005. Materiały Międzynarodowej Konferencji. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Instytut Energetyki - Centrum Doskonałości CENERG, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Warszawa, 22-231istopada 2005
[7] Dubiński J., Turek M., Wachowicz J.: Szanse i możliwości węgla kamiennego - wybrane problemy badawcze. Przegląd Górniczy, 2005, nr 9, 3-11
[8] Dziwok M., Grzesik M.: Zakład wzbogacania odpadów poflotacyjnych Spółki POLHO. Inżynieria Mineralna, 2004, rocznik V, nr 2, 56-59
[9] Gajos S.: Katowicki Holding Węglowy S.A. - działalność w zgodzie zasadami zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1697, 2005, Górnictwo. Gliwice nr 269, 33-57
[10] Gawlik L.: Zaopatrzenie Europy w paliwa pierwotne. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. 2, 5-25
[11] Gawlik L., Soliński J.: Zrównoważony globalny rozwój energetyczny - przypadek węgla. Polityka Energetyczna, 2004, t. 7, z. 2, S 27
[12] Gawliński A.: Technologia wzbogacania węgla w zakładzie przeróbczym KWK „Budryk” S.A. Inżynieria Mineralna, 2004, rocznik V, nr 2, 50-55
[13] IEA 2002: World Energy Outlook 2002. Paryż
[14] IEA 2004: World Energy Outlook 2004. Paryż
[15] Janssens L., Cosack C.: Forging Internationally Consistent Energy and Coal Policies. Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Part I: Global Analysis. Chapter 5. WEC, Londyn, 2004
[16] Jarno L.: Rola Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w tworzeniu Grupy Węgłowo-Koksowej. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 613-621
[17] Klank M.: Możliwości i prognozy produkcji niskosiarkowych miałów energetycznych w aspekcie zaspokojenia zapotrzebowania krajowej energetyki. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 35-47
[18] Klank M.: Kompania Węglowa S.A.- perspektywy szans, zagrożenia Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1697, 2005, Górnictwo, nr 269, 59-84
[19] Kowalczyk J., Strzelec G.: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - jakość produkcji i technologia wzbogacania węgla. Inżynieria Mineralna, 2004, rocznik V, nr 2, 28-44
[20] Kucharzyk P.: Polsko-Węgierska Spółka Akcyjna HALDEX - technologia zakładów przeróbki mechanicznej odpadów pogórniczych. Inżynieria Mineralna, 2004, rocznik V, nr 2, 60-64
[2l] Kurczabiński L., Łój R.: Przeróbka mechaniczna węgla w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Inżynieria Mineralna, 2004, rocznik V, nr 2, 20-27
[22] Lorek E.: Ocena dostosowania polskiego sektora elektroenergetycznego do funkcjonowania na rynku europejskim. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 117-132
[23] Łój R., Kurczabiński L.: Polityka Katowickiego Holdingu Węgłowego w zakresie ilości i jakości produkcji. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 347-357
[24] Malko J.: Globalizacja w energetyce - wybrane problemy. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 167-179
[25] Marzec A.: Carbon dioxide emission from fossil fuels: Major component of greenhouse gases. Polish Joumal Applied Chemistry, 2002, No. 3-4, 143-149
[26] Marzec A.: Emisja dwutlenku węgla z paliw kopalnych - klimatyczne i społeczne konsekwencje. Nafta - Gaz, 2003, nr 4, 173-180
[27] Marzec A.: Światowe prognozy produkcji energii, bezpieczeństwo energetyczne UE a polskie górnictwo węglowe. Polityka Energetyczna, 2004, t. 7, z. specjalny, 41-47
[28] Marzec A.: Zagadnienia surowców energetycznych i paliw w problematyce sesji Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ (Genewa, 27-30 czerwca 2005). Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 197-204
[29] Mazurkiewicz M., Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R.: Metody separacji i wychwytywania CO2. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 527-538
[30] Ney R.: Efektywność wykorzystania energii - ważnym zadaniem polityki energetycznej. Polityka Energetyczna, 2004, t. 8, z. specjalny, 11-24
[31] Nycz R., Zieleźny A.: Kompania Węglowa S.A. - technologia wzbogacania węgla i jakość produkcji. Inżynieria Mineralna, 2Q04, rocznik V, nr 2, 2-19
[32] Parsons E.L., Shelton W.W., Lyons J.L.: Advanced Fossil Power Systems Comparison Study. Final Report. Morgentown, WV, 2002, 623-635
[33] Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Zespół do Spraw Polityki Energetycznej
[34] Poznański C.: Wzbogacanie węgla w zakładach przeróbczych należących do Południowego Koncernu Węglowego. Inżynieria Mineralna, 2004, rocznik V, nr 2, 65-74
[35] Praca zbiorowa pod red. J. Sablika: Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla. Tom 1: Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Tom 2: Ekoefektywność technologii czystego spalania węgła. Główny Instytut Górnictwa Katowice, 2004
[36] Probierz K., Gabzdyl W., Borówka B.: Zasoby węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1984-2003. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1697. Górnictwo, 2005, nr 269, 13-32
[37] Spalding D.: Węgiel, nowe paliwo ekologiczne? Elektroenergetyka, 2005, nr 4, 32-40
[38] Soliński J.: Coal Statistics. Sustainable Global Energy Development. The Case of Coal. Part II. WEC, Londyn, 2004
[39] Soliński J.: Prognoza rozwoju energetyki regionu Centralnej i Wschodniej Europy do 2030. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 181-196
[40] Stachowicz S.: Zagadnienia wielkości produkcji i jakości węgla w planach rozwojowych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 623-635
[41] Ściążko M., Tramer A.: Zintegrowana karbo - energo - chemia. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 149-165
[42] Tarkowski R.: Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla z energetyki w Polsce. Polityka Energetyczna, 2003, t. 6, z. specjalny, 321-331
[43] Tarkowski R.: Możliwość redukcji emisji CO2 z procesów przemysłowych w Polsce poprzez podziemne składowanie. Polityka Energetyczna, 2004, t. 8, z. specjalny, 531-540
[44] Tarkowski R., Uliasz-Misiak B.: Instalacje podziemnego magazynowania dwutlenku węgla. Polityka Energetyczna, 2004, t. 8, z. specjalny, 519-529
[45] Tarkowski R., Uliasz-Misiak B.: Wybrane aspekty prawne podziemnego składowania dwutlenku węgla. Polityka Energetyczna, 2005, t. 8, z. specjalny, 539-549
[46] Tomczyk P.: Wodór - paliwo jutra. Polityka Energetyczna, 2004, t. 7, z specjalny, 269-281
[47] Uliasz-Bocheńczyk A., Mazurkiewicz M., Mokrzycki E., Piotrowski Z: Utylizacja ditlenku węgla poprzez mineralną karbonatyzację. Polityka Energetyczna, 2004, t. 8, z. specjalny, 541-554
[48] Uliasz-Misiak B.: Instrumenty ekonomiczne w celu ograniczenia CO2 w Europie i w Polsce. Polityka Energetyczna, 2003, t. 6, z. specjalny, 377-387
[49] WEC 2000: Energy for Tomorrow's Worid - Acting Now!, Londyn
[50] WEC 2001: Living in One World. Londyn
[51] WEC 2004: Drivers of the Energy Scene. Londyn
[52] WETO 2003: World Energy, Technology and Climate Change Outlook 2030. Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna Badań Naukowych, EUR 20366. Bruksela
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0008-0207
Identyfikatory