Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH3-0008-0002

Czasopismo

Maszyny Górnicze

Tytuł artykułu

Analiza przyczynowo-skutkowa oddziaływania zakładów przemysłowych na klimat akustyczny aglomeracji

Autorzy Pierchała, M. 
Treść / Zawartość http://komag.eu/wydawnictwa/maszyny-gornicze/pobieranie
Warianty tytułu
EN Cause and effect analysis for industrial plants impact on the acoustic climate in urban areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój gospodarczy i ciągły wzrost tempa produkcji w wielu krajach szybko rozwijających się, w tym również w Polsce jest powodem coraz większego narażenia mieszkańców na ponadnormatywną emisję hałasu. Związane z tym skutki zdrowotne i funkcjonalne dotyczą znacznej części populacji, co gorsza coraz częściej narażonej na nie, nie tylko w miejscu pracy, ale również zamieszkania i wypoczynku. Zmusza to do rozpoczęcia na szeroką skalę badań nad możliwością zmniejszenia niekorzystnego wpływu hałasu, przez identyfikacje najbardziej znaczących źródeł i podjęcie próby ograniczenia ich emisji. Artykuł jest próbą uwidocznienia skali problemów tylko dla grupy trzech rodzajów źródeł, w znacznym stopniu ze sobą powiązanych, jak również pokazania metod ograniczania emisji hałasu wraz z krótką charakterystyką najistotniejszych problemów. Istotne jest, iż konieczność badania i minimalizowania szkodliwego oddziaływania hałasu wynika z obowiązujących wymogów formalno-prawnych, co zostało wyraźnie podkreślone. Artykuł ten jest również próbą wytyczenia dalszych kierunków działań w rozwoju metod badawczych określania rozkładu pola akustycznego, wraz z krótkim opisem proponowanych metodyk i rozwiązań.
EN Economical development and constant increase of production rate in many developing countries, including Poland is a reason of noise hazard to inhabitants. Health injuries and functional effects cause by over-standard noise emission concern a great part of population and what is worse they are exposed to the hazard not only at the place of work, but also in dwelling and resting places. That fact obliges us to begin studies on wider scale on possibilities of reduction that disadvantageous noise emission by identification of most significant sources and an attempt to reduce noise emission. The paper is a trial to present the scale of problems only for three types of sources, which are connected with each other as well as to give the methods for reduction of noise emission together with short characteristics of most important problems. A necessity to investigate and minimize the hazardous impact of noise results from the present legal and formal requirements has been stressed in the paper. Also the paper sets directions of further studies on determination the acoustic field and describes suggested methods and solutions.
Słowa kluczowe
PL zakłady przemysłowe   hałas   hałas przemysłowy   aglomeracje   klimat akustyczny  
Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Czasopismo Maszyny Górnicze
Rocznik 2007
Tom R. 25, nr 1
Strony 7--15
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Pierchała, M.
  • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
Bibliografia
1. Maj A.: Wpływ hałasu na układ nerwowy i narządy zmysłowe. Biolog. Zdrowie i medycyna 2005 (http://www.biolog.pl).
2. Pawlas K.: Pomiary i ocena hałasu środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
3. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wydawnictwa Naukowe PWN. Warszawa 2001.
4. Gołaś A.: Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowiska. Kraków 1995.
5. Lipowczan: Podstawy pomiarów hałasu. Warszawa-Katowice 1987.
6. Pierchała M.: Metodyka ograniczania emisji hałasu w obiektach energetycznych w złożonej strukturze przestrzennej. Grant wewnętrzny CMG KOMAG. Gliwice 2006.
7. Żuchowicz-Wodnikowska l., Krowicka l., Sadowski J.: Wytyczne wyciszania hałasu w elektrociepłowniach oraz konstrukcje osłon i urządzeń przeciwhałasowych wraz z zasadami ich doboru. Uciążliwość elektrociepłowni dla otoczenia i wytyczne zabezpieczeń akustycznych w celu jej ograniczenia. Praca badawcza. Instytut Techniki Budowlanej 1990.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGH3-0008-0002
Identyfikatory