Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ade33b98-25bb-44c7-8710-7612611ce914

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Zintegrowane centrum komunikacji w Zielonej Górze – koncepcja rewitalizacji terenu przydworcowego

Autorzy Kostecki, J.  Tesz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Zielona Góra communication center – the concept of bus and train station revitalisation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przystanki, stanice, a następnie dworce zielonogórskie historycznie były lokowane na obrzeżach terenu zabudowanego. Reguła ta była zachowana przy konstruowaniu linii kolejowej i dworca w 2. połowie XIX w. – linia ta została zbudowana ok. 1 km na północ od Ratusza i ok. 600 m od gra-nic zwartej zabudowy miejskiej. W pobliżu dworca kolejowego powstały duże zakłady przemysłowe, bazy przeładunkowe i zakłady usługowe. W toku rozwoju tego sektora, został on uzupełniony o zabudowę mieszkalną, usługową i tereny zieleni. Współcześnie zabudowa ma w dużej mierze charakter chaotyczny, co jest wynikiem mieszania się różnych wizji urbanistycznych. W wyniku znacznego rozwoju przestrzennego miasta, zarówno transport kolejowy, jak drogowy przebiegają przez jego środek. Przeszkodą wynikającą z tego faktu jest utrudniona przez torowisko komunikacja części miasta, które rozwinęły się po obu jego stronach. W pracy przedstawiono koncepcję przebudowy przestrzeni przylegającej do dworców PKP i PKS, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i użytkowania terenu. Założeniem jest także ułatwienie komunikacji między sektorami miejskimi rozdzielonymi przez torowisko.
EN Stops, stations, and then the railway station in Zielona Góra, historically have been located on the outskirts of built-up area. This rule was retained in the construction of the railway line and station in the 2nd half of the XIXth century – this line was built approx. 1 km north of City Hall and approx. 600 m from the boundaries of urban built-up area. Near the railway station a large industrial plants, depots and service plants were built. During the development of this sector, it has been supplemented by residential development, services and green areas. Today, building has large-lychaotic lay-out as a result of the mixing of different visions of urban planning. In a consequence of the significant growth of the city, both rail-road and roads for wheeled vehicles have been running through its center. The obstacle resulting from this fact is hindered communication between the both parts of the city that have developed on the both sides of the tracks. The paper presents the concept of remodeling the space adjacent to the railway and bus stations, in accordance to the principle of sustainable development and land use. The idea is also to facilitate communication between the urban sectors separated by track.
Słowa kluczowe
PL dworzec kolejowy   dworzec autobusowy   zagospodarowanie terenu   rewitalizacja  
EN railway station   bus station   land use   revitalization  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 160 (40)
Strony 64--79
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Kostecki, J.
autor Tesz, M.
  • Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; student kierunku inżynieria środowiska
Bibliografia
1. BEISTER M., PECZYŃSKI L., 2015a: Przesiadamy się w Polsce, iZTM - Miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego, 12 (94), 11–13.
2. BEISTER M., PECZYŃSKI L., 2015b: Przesiadamy się w Europie, iZTM - Miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego, 12 (94), 14–16.
3. Chew C.H., 1999: Integrated bus/rail station. Applied Acoustics 56. 57–66.
4. CERVERO, R., 2001. Walk-and-ride: factors influencing pedestrian access to transit. Journal of Public Transportation 3 (4), 1–23.
5. Currie G., Wallis I., 2008: Effective ways to grow urban bus markets – a synthesis of evidence. Journal of Transport Geography 16, 419–429.
6. GEOPORTAL, 2013. Portal PGI. Dostępny w World Wide Web: http://geoportal.pgi.gov.pl.
7. GIVONI M., RIETVELD P., 2007: The access journey to the railway station and its role in passengers’ satisfaction with rail travel, Transport Policy 14, 357–365.
8. GUS 2012. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, Praca zbiorowa pod red. Dmochowska H., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
9. GRUSZCZYŃSKI W., STAWIARSKA A., 2004. 50 lat Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze, Fabryka Reklamy IBI, Zielona Góra ss. 39.
10. KOCHAŃSKI P., 2006. Ceglana architektura dworców kolejowych województwa lubuskiego w: Rocznik Lubuski (red. W. Eckert), Tom 32, cz. 1.
11. KRYGSMAN S., DIJST M., ARENTZE T., 2004: Multimodal public transport: an analysis of travel time elements and the interconnectivity ratio, Transport Policy 11, 265–275.
12. MURRAY, A.T., 2001. Strategic analysis of public transport coverage. Socio-Economic Planning Sciences 35, 175–188.
13. NIEMIEC B, OLKISZ M., CICHOCKI T., 2014: Opracowanie koncepcyjne przedprojektowe założenia koncepcyjne dla budowy skrzyżowania ulic Dworcowa-Sulechowska-Bema w Zielonej Górze wraz z budową placu przesiadkowego i budową tunelu pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie dworca PKP w Zielonej Górze oraz zadaszenia nad przystankami komunikacji miejskiej głównego centrum przesiadkowego, ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o., Zielona Góra.
14. NIWIŃSKI G., PORĘBSKI J. 2012. Dworzec Centralny w Warszawie, Architektura, 2 (209), 30–49.
15. NIEWIADOMSKI Z. 2003. Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa, ss. 224.
16. PARYSEK J.J. 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 199.
17. PIERSIAK T., PLUSKOTA A., 2014: Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry, Tomasz Piersiak Konsulting, Zielona Góra.
18. POTOCKA M. 2015: Jak nie z(a)gubić się w węzłach przesiadkowych, iZTM – Miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego, 12 (94), 8–10.
19. MAPY GOOGLE, 2016. Serwis dostępny w World Wide Web: http://maps.google.pl.
20. STANGEL M. 2011. Rewitalizacja z kulturą w tle. Architektura, 5 (200), 44–55.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ade33b98-25bb-44c7-8710-7612611ce914
Identyfikatory