Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aafa63d7-a5a3-45c9-80b8-a12c89cd3780

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Wpływ relacji Fe:H2O2 na skład odcieków składowiskowych po oczyszczaniu metodą Fentona

Autorzy Muszyńska, J.  Gawdzik, J.  Sikorski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of relation Fe:H2O2 on the composition of leachate after treatment Fenton’s method
Konferencja ECOpole’16 Conference (5-8.10.2016 ; Zakopane, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W wyniku funkcjonowania składowisk odpadów powstają odcieki, które są odzwierciedleniem zmian zachodzących w czaszy składowiska. Na początku funkcjonowania składowiska powstają odcieki zawierające głównie produkty podatne na biodegradację, wraz z upływem czasu rośnie ilość związków trudno biodegradowalnych. Ze względu na zmienność składu i ilości powstających odcieków ich oczyszczanie jest trudnym zadaniem technologicznym i wymaga szeregu badań. Do oczyszczania odcieków stosowane są zarówno metody biologiczne, fizyczno-chemiczne, jak i metody pogłębionego utleniania, np. metoda Fentona. W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą wpływu relacji Fe:H2O2w procesie Fentona na skład oczyszczonych odcieków i redukcję wybranych zanieczyszczeń. Omówiono parametry fizyczno-chemiczne odcieków surowych oraz po procesie oczyszczania metodą Fentona. Celem badań, oprócz wykonania analiz chemicznych, było również określenie zależności pomiędzy stosunkiem Fe:H2O2a efektem obniżenia wartości wybranych wskaźników zanieczyszczeń. Wyniki analiz odniesiono do dopuszczalnych zakresów stężeń wybranych substancji zamieszczonych w rozporządzeniach krajowych. Proces Fentona prowadzono przy stosunku wagowym Fe:H2O2jak 1:3, 1:5, 1:7, 1:10 przy dawce Fe co 50 g/m3w zakresie od 50-400 g/m3. W odciekach surowych i oczyszczonych analizowano zawartość takich parametrów, jak ChZT, OWO, UV254, barwa. Na podstawie wyników badań wybrano optymalną relację Fe:H2O2. Wyjaśniono możliwe przyczyny niskiej skuteczności wysokich dawek Fe przy relacji Fe/H2O21:10.
EN As a result of the storage of waste, generation of leachate reflect changes in the canopy landfill. At the beginning of landfill operation, the landfill leachate arise mainly products biodegradable, over time, increasing the number of non-biodegradable compounds. Due to the variability of the composition and quantity of leachate generated their cleaning is difficult and requires a number of technological research. For leachate treatment they are used both methods of biological and physico-chemical methods such as advanced oxidation e.g. Fenton’s method. The article presents the problem of the impact of the relationship between Fe/H2O2ratio of process Fenton on the composition of treated effluent and a reduction of selected pollutants. The physico-chemical parameters of raw leachate and after the process of purification by Fenton have been discussed. The aim of the research, in addition to performing chemical analyses, was also to determine the relationship between the ratio Fe:H2O2and the reduction of selected pollutants. The results of analyses related to the limit values given in national regulations. Fenton process was carried out at a weight of Fe: H2O2ratio: 1: 3, 1: 5, 1: 7, 1:10 Fe at a dose of 50 g/m3in the range of 50-400 g/m3. The leachate raw and analysed the contents of parameters such as COD, TOC, UV254, colour. Based on the results of research we selected the optimal ratio of Fe:H2O2. The possible causes of low effectiveness of high doses of Fe for the ratio Fe:H2O21:10 was explained.
Słowa kluczowe
PL odcieki składowiskowe   AOP   proces Fentona   remediacja odcieków  
EN landfill leachate   AOP   Fenton process   remediation of leachate  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 211--217
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
autor Muszyńska, J.
  • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tel. 41 34 24 374, jdlugosz@tu.kielce.pl
autor Gawdzik, J.
  • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tel. 41 34 24 374
autor Sikorski, M.
  • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tel. 41 34 24 374
Bibliografia
[1] Frączek K, Różycki H, Ropek D. Statistical analyses of bioaerosol concentration AT municipal landfill site. Ecol Chem Eng S. 2014;21(2):229-243. DOI: 10.2478/eces-2014-0018.
[2] Muszyńska J, Sikorski M, Gawdzik J. Wpływ czasu trwania reakcji Fentona na skuteczność remediacji odcieków składowiskowych. Gaz, Woda Techn Sanit. 2016;9:335-337. DOI: 10.15199/17.2016.9.4.
[3] Wolny-Koładka K, Malinowski M. Assessment of the microbiological contamination o fair in a municipal solid waste treatment company. Ecol Chem Eng A. 2015;22(2):175-183. DOI: 10.2428/ecea.2015.22(2)14.
[4] Infrastruktura komunalna w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS; 2015. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5492/3/12/1/infrastruktura_komunalna_w_2014_r..pdf.
[5] Smorzewska E. Qualitative analysis of leachate from the restored landfill site in Osowo, Karsin Commune. Copernican Lett. 2014;5:31-35. DOI: 10.12775/CL.2014.003.
[6] Czarnocki S, Paluszkiewicz J. Zawartość wybranych metali ciężkich w wodach odciekowych ze składowisk odpadów w Woli Suchożebreskiej. Infrastrukt Ekol Terenów Wiejskich. 2014;II(3):881-890. DOI: 10.14597/infraeco.2014.2.3.065.
[7] Frączek K, Grzyb J, Chmiel MJ. Przestrzenne zmiany liczby bakterii występujących w glebie w otoczeniu składowiska komunalnego. Proc ECOpole. 2016;10(1):139-145. DOI: 10.2429/proc.2016.10(1)016.
[8] Kubicz J, Hammerling M, Walczak N. Porównanie oddziaływania na środowisko różnych metod technologii unieszkodliwiania odpadów wydobywanych z wykorzystaniem metody AHP. Inż Ekol. 2016;47:131-136. DOI: 10.12912/23920629/62857.
[9] Grosser A, Jelonek P, Neczaj E. Trendy w oczyszczaniu odcieków składowiskowych. Wrocław: Ofic Wyd Pol Wr; 2015. ISBN 9788374938907.
[10] Mojiri A, Aziz HA, Aziz SQ. Trends in physical-chemical methods for landfill leachate treatment. IJSRES. 2013;1(2):16-25. DOI: 10.12983/ijsres-2013-p016-025.
[11] Bezak-Mazur E, Adamczyk D. Adsorption of mixture of two dyes on activated carbon. Ecol Chem Eng A. 2016;23(2):161-171. DOI: 10.2428/ecea.2016.23(2)12.
[12] Kuśmierek K, Świątkowski A, Dąbek L. Oxidative degradation of 2-chlorophenol by persulfate. J Ecol Eng. 2015;6(3):115-123. DOI: 10.12911/22998993/2944.
[13] Kos L. Treatment of textile wastewater in the Fenton process in the presence of iron and nickel nanocompounds. Fibres Textiles Eastern Europe. 2016;5(119):143-150, DOI: 10.5604/12303666.1215540
[14] PN-ISO 5667-10:1997 Jakość wody - Pobieranie próbek - Wytyczne pobierania próbek ścieków. http://sklep.pkn.pl/pn-iso-5667-10-1997p.html.
[15] PN-EN ISO 7887:2012 Jakość wody - Badanie i oznaczanie barwy. http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-7887-2012p.html.
[16] PN-C-04572:1984 Woda i ścieki - Oznaczanie zawartości rozpuszczonych związków organicznych w wodzie metodą spektrofotometrii w nadfiolecie. http://sklep.pkn.pl/pn-c-04572-1984p.html.
[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001800/O/D20141800.pdf.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aafa63d7-a5a3-45c9-80b8-a12c89cd3780
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)021