Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aaf36fcd-2aaa-4bdf-9a0f-905cca3acd00

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Wpływ pompy grzejnej zastosowanej w instalacji ogrzewania budynku na wartość wskaźnika EP (nakładu energii pierwotnej)

Autorzy Kubski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of heating pump applied in building heating system on PE factor (primary energy input) values
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dla typowych wartości efektywności energetycznej pomp grzejnych (pomp ciepła) oraz przyjętych wartości sprawności systemu grzewczego, wyznaczono stosunek nakładu energii pierwotnej do nakładu energii użytkowej, czyli EP/EU, charakteryzujący wpływ zastosowania pompy grzejnej w takim systemie. Aby uwypuklić wpływ cech charakteryzujących pracę pompy grzejnej na wskazany iloraz, przeanalizowano zastosowanie w takim samym systemie grzewczym innych źródeł ciepła, w dodatku zasilanych różnorodnym paliwem.
EN For typical values of the energy efficiency of heating pumps (heat pumps) and adopted values of the efficiency of heating system, the ratio of primary energy input to the usable energy input (PE/UE) has been determined to characterise the impact of heating pump application in such a system. To highlight the impact of characteristics of heating pump on the indicated quotient, the use of other heat sources in the same system has been analysed. Additionally, various kinds of fuel have been used.
Słowa kluczowe
PL pompa grzejna   wskaźnik EP  
EN heating pump   PE factor  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 12
Strony 504--508
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Kubski, P., pikuba@op.pl
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. L 1 z 04.01.2003 str. 65; Dz. Urz. UE. Polskie wydanie specjalne, Rozdział 12, tom 2, str. 168)
[2] Ustawa z 19 września 2007 r. zmieniająca Prawo budowlane, (Dz. U. 2007, nr 191, poz.1373); Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst ujedn. z 1 września 2006 r. (Dz. U. 2006, nr 156, poz. 1118)
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2008, nr 201, poz. 1238 z późn. drobnymi zmianami)
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31 /UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010 r., str. 13)
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. (Dz. U. 2013, poz. 926)
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2008, nr 201, poz. 1239)
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2008. nr 201, poz. 1240)
[8] http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_budownictwo_i_gospodarka_przestrzenna/273/px_metodoIogia_20130709.pdf
[9] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/ WE oraz 2003/30/WE (tekst mający znaczenie dla EOG) Dz. U. Unii Europejskiej L 140/16 PL z 05 czerwca 2009 r., s. 16-62
[10] Decyzja Komisji Europejskiej z 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotycząca obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii, na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (notyfikowana jako dokument nr C (2013) 1082) (Dz. U. UE L 62, tom 56, s. 27, z 6 marca 2013 r.) http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:062:SOM:PL:HTML
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aaf36fcd-2aaa-4bdf-9a0f-905cca3acd00
Identyfikatory