Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a88fd3b2-836f-4c34-a1c0-2451016e7948

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Wybrane wyniki kompleksowych badań ruchu w województwie małopolskim

Autorzy Dziedzic, T.  Szarata, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected findings of complex traffic researches in the Małopolskie voivodeship
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Politechnika Krakowska jako lider konsorcjum naukowo- -badawczego realizowała pracę badawczą pt. „Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego”. Celem opracowania było stworzenie dokumentu Planu Transportu Publicznego dla województwa. Zasadniczym etapem prowadzonych prac badawczych była budowa modelu symulacyjnego całego obszaru, w którym testowane będą różne scenariusze rozwoju systemu transportowego w województwie. Do budowy transporotowego modelu symulacyjnego niezbędny jest dostęp do bazy danych związanej z zachowaniami transportowymi mieszkańców. Artykuł przedstawia wybrane wyniki wywiadów przeprowadzonych w gospodarstwach domowych w województwie małopolskim. Uzyskane wyniki badań stanowią cenną informację o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców, ich przyzwyczajeniach i przyczynach podejmowanych decyzji oraz pozwolą na opracowanie oczekiwanych standardów obsługi pasażerskiej. Zebrane informacje będą również wykorzystane do opracowania dokumentu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa. W artykule omówiono metodykę przeprowadzenia badań, liczebność próby, scharakteryzowano formularz ankietowy oraz przedstawiono wybrane wyniki badań. Przedstawione wyniki charakteryzują badaną populację pod względem wieku (uwzględniając rozmieszczenie geograficzne wydzielonych grup wiekowych), poziomu ruchliwości niepieszej (również w powiązaniu z podstawowym zajęciem badanej osoby), średniego czasu trwania podróży w zależności od wykorzystanego środka transportu lub motywacji podróży, udziału poszczególnych grup motywacyjnych w podróżach, podziału zadań przewozowych oraz oceny stopnia satysfakcji z odbytej podróży. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzującej uzyskane wyniki badań.
EN The Cracow University of Technology as a leader of science research consortium has been running the study: Elaboration of the methodology of public transport plan for the Małopolskie voivodeship. The goal of the study was to create the Public Transport Plan for the voivodeship. The basic phase of the research work was construction of the simulation modeling of the area where different scenarios of transport system development in the voivodeship would be tested. The condition of creation of simulation modeling is an access to data basis of inhabitants’ transport behavior. The paper presents selected findings of interviews in the households of the Małopolskie voivodeship. The findings are valuable information concerning inhabitants’ transport behaviors, their habits and factors influencing their decisions and will contribute to elaborate expected passenger services’ standards. They will also contribute for the study of sustainable development plan of public transport in the voivodeship. In the paper the research methodology and sample size, questionnaire form and selected findings have been presented. The results describe tested population as far as the age (with geographical references by the selected age groups), level of non-pedestrian mobility (also with reference to the basic profession of the research participants), average journey’s duration depending on the transport mean or motivation, participation of selected groups in journeys, modal split and evaluation of passenger’s satisfaction. The paper is a publication synthesizing findings of the research.
Słowa kluczowe
PL kompleksowe badania ruchu   zachowania komunikacyjne   badania preferencji w podróżach  
EN complex traffic research   transport behaviors   research on transport preferences  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2014
Tom nr 1
Strony 30--34
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dziedzic, T.
autor Szarata, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. 12 628 23 33, aszarata@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Szarata A. z zespołem, Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego, Zadanie 1 – Przeprowadzenie i przetworzenie badań ankietowych mieszkańców województwa dotyczących zachowań komunikacyjnych. Materiały niepublikowane, Konsorcjum naukowo-badawcze: Politechnika Krakowska, PBS, Jan Friedberg, Ekkom, IMS, Kraków, 2012.
2. Statgraphics Plus Manual, ver. 5.1., International Proffesional, Statistical Graphic Corporation 2001.
3. Rocznik demograficzny 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2011.
4. Rocznik demograficzny 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a88fd3b2-836f-4c34-a1c0-2451016e7948
Identyfikatory