Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a6930dfe-d4be-465b-8e32-e10cd2fe789b

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Analiza dobrych praktyk w zakresie wykorzystania OZE oraz energii odpadowej na przykładzie rozwiązań obiektu przemysłowo-biurowego w Schwabach/Niemcy

Autorzy Kowalska, A.  Kurtz-Orecka, K. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Analysis of good practice in the use of res and waste energy for example of building industry office in Schwabach/Germany
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk proekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.
EN The use of renewable and alternative sources for the purposes of energy needs allows to reduce costs of energy purchase and fees for use of the environment in industrial facilities. The solutions to reduce the energy consumption and the use of waste energy generated in the manufacturing processes used in the new building of machine manufacturer in the cable industry, the NIEHOFF company have been discussed in the article. The use of unconventional sources has allowed to reduce the cost of energy purchase, charges for the use of the environment and made NIEHOFF company one of the largest users of geothermal energy in Germany. A range of innovative solutions has required the use of materials and thermal insulation with the lowest possible heat conductivity coefficients. Such a designed building could meet the conditions of the high energy efficiency of new buildings. The main source of heat in the building is geothermal energy that powers both the heating and cooling. This approach has allowed savings of 75% compared to conventional solutions. The technology used to control objects adjusts the room temperature due to the conditions, internal and external, which has been achieved through continuous insight into weather data. Heat supply / cooling technology occurs by radiation ceiling panels, heating ceiling panels, ventilation and a traditional installation C.O. which has greatly increased the efficiency of heating and increased the comfort of employees. Objects of NIEHOFF in Schwabach are an example of good pro-ecological practices and sustainable use of energy.
Słowa kluczowe
PL energia odnawialna   środowisko naturalne   energooszczędne budownictwo przemysłowe   oszczędzanie efektywne   budynek inteligentny  
EN renewable energy   environment   energy-efficient industrial building   economize   intelligent building  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 185--192
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kowalska, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin; tel. 668208638, adaakowalska@gmail.com
autor Kurtz-Orecka, K.
Bibliografia
[1] Air quality in Europe - 2015 report.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz.U. UE L153/13.
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26.
[4] Energy statistical pocketbook. https://ec.europa.eu { dostęp 23.05.2016}.
[5] http://www.australianliving.com.au {dostęp 10.05.2016}.
[6] http://www.efficiency-from-germany.info {dostęp 20.05.2016}.
[7] http://www.gios.gov.pl {dostęp 16.05.2016}.
[8] https://www.vdi.de {dostęp 23.05.2016}.
[9] NIEHOFF Magazine, http://www.niehoff-gmbh.info/ {dostęp 23.05.2016}.
[10] Umwelterklärung 2016 für 2015.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a6930dfe-d4be-465b-8e32-e10cd2fe789b
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.200